Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 

PénzügyEKKEL KAPCSOLATOS információk, dokumentumok

A tagdíjfizetés mértéke

2014. február 16-ától

Tisztelettel tájékoztatjuk a kedves Kollégákat, hogy a 2007. június 2-i OKGY-n elfogadott új Alapszabályunk értelmében a kamarai tagdíjakat ezentúl a kamara közös tagdíjszámlájára kell befizetni, átutalással.

A MOK tagdíj összege:
havi 2.300 Ft, azaz évi 27.600 Ft

A Magyar Orvosi Kamara közös tagdíjszámlája
(CIB Bank):
11100104-
19008501-
37000004.

A közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető orvos nevét és pecsétszámát!

Tisztelettel tájékoztatjuk a MOK tagjait, hogy 2014. február 16-tól a kamarai alaptagdíj (100%) mértéke: 2 300 Ft/hó, 27 600 Ft/év.

A tagdíj a kamara CIB banknál vezetett közös tagdíjszámlájára fizetendő.
A számla száma: CIB 11100104 19008501 37000004
(A befizető azonosíthatósága érdekében a közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető tag nevét és pecsétszámát!)

Tagdíjszabályzata Területi Szervezetek Tanácsa által 2016. február 25-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának (a továbbiakban: Asz.) 16./ és 42./ pontja szerint a tagdíjra vonatkozó kedvezmények körét, mértékét, a tagdíj fizetésének módját és az Asz. 63./ pontjában meghatározott pótdíj mértékét jelen Tagdíjszabályzat tartalmazza.

I. A tagdíjfizetéssel kapcsolatos szabályok, a pótdíj mértéke

1./ A tag a tagdíjat és a pótdíjat a MOK tagdíjszámlájára fizeti be.

A tag a kamarába való belépésekor nyilatkozik arról, hogy milyen módon kívánja fizetni a tagdíjat, a tagdíjfizetés módját a tag az Országos Hivatalhoz intézett írásbeli bejelentéssel jogosult megváltoztatni.

A tárgyévben befizetett tagdíjakról a MOK évente utólag számlát állít ki és megküldi a tagnak legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig. A számla a MOKREG tagnyilvántartó program pénzügyi felületéről is letölthető.

2./ A tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja:

a) tagsági viszony létesítése esetén, a tagfelvételi kérelem benyújtását követő hónap első napja;

b) tagsági viszony saját kérésre történt szüneteltetését követően a tagsági viszonynak a tag kérelmére történt helyreállítása esetén, az erre irányuló kérelem benyújtását követő hónap első napja;

c) amennyiben a tagsági viszony felfüggesztésére jogerős bírói ítélet, vagy etikai határozat nyomán kerül sor, a tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja az ítéletben, vagy etikai határozatban megállapított idő lejártát követő hónap első napja.

3./ A tagdíjfizetési kötelezettség befejező napja:

a) a tagsági viszony saját kérelemre történt szüneteltetése esetén, a szüneteltetésre irányuló kérelem benyújtása hónapjának utolsó napja;

b) a tagsági viszony tag általi megszüntetése esetén, az erről szóló bejelentés benyújtása hónapjának utolsó napja;

c) a tagsági viszonynak az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ektv.) 17. § b) és 25.§ (1) bekezdés d) pontja alapján való felfüggesztése esetén, a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja;

d) a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdésének b) és d) pontjai alapján, a kamara általi megszüntetése esetén a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja;

e) a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján — a tagsági viszony etikai büntetésként történő megszüntetése (kizárás) esetén — a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja.

4./ Az Alapszabály 63. pontjában meghatározott pótdíj mértéke 0,-Ft.

II. Tagdíjmentességek-, kedvezmények

1./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

- GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en (főállású, legalább 3 kiskorú gyermekes anya) vannak és emellett részmunkaidős (kevesebb, mint heti 30 óra) jövedelemszerző tevékenységet folytatnak;

- egészségügyi tevékenységet folytatnak és alap diplomájuk megszerzésének évét követően még nem telt el hat naptári év;

- egészségügyi tevékenységet nem folytatnak és a diplomájuk megszerzését követően – a szerzés évét nem számítva – már eltelt hat naptári év;

- 70. életévüket még be nem töltött nyugdíjasok, akik részmunkaidős (kevesebb, mint heti 30 óra)jövedelemszerző tevékenységet folytatnak;

- kamarai tagként egészségügyi tevékenységet nem folytató köztisztviselők;

- más hazai szakmai kamarában is kötelesek (természetes személyként) tagdíjat fizetni;

2./ A mindenkori tagdíj 25%-át fizetik azok a tagok, akik:

- GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en vannak, és mellette nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet;

- munkanélküliek és munkanélküli ellátásban részesülnek;

- 70. életévüket még be nem töltött nyugdíjasként nem folytatnak jövedelemszerző tevékenységet;

- 3 hónapot meghaladóan táppénzen vannak, a 4. hónaptól a táppénzes állomány megszűntéig;

- egészségügyi tevékenységet nem folytatnak a diploma megszerzésének évét követő hatodik naptári év végéig.

3./ Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

- 70. életévüket betöltötték;

- munkanélküliek és munkanélküli ellátásban nem részesülnek.

4./ A kedvezményre jogosító körülményeket a kedvezményt igénylő tag köteles írásban bejelenteni és igazolni a MOK Országos Hivatalánál vagy a területi szervezeténél, a kedvezmény a bejelentés napját követő hónap első napjától illeti meg a tagot.

Késedelmes bejelentés, vagy a bejelentés elmulasztása esetén visszamenőleges igény nem támasztható a kedvezményre.

Amennyiben megszűnik a kedvezményre jogosító körülmény, azt a tag a megszűnés hónapjának utolsó napjáig köteles bejelenteni a MOK Országos Hivatalának vagy a területi szervezetének. Ennek elmulasztása esetén a kamara jogosult a kedvezményes és teljes tagdíj közötti különbözetet érvényesíteni a mulasztó taggal szemben a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének hónapját követő hónap első napjáig visszamenőleg.

5./ A jelen szabályzat 4./ pontjában előírt bejelentési és igazolási kötelezettségeket a kamara adategyeztetés útján ellenőrizheti.

Az adategyeztetés során a területi szervezet vagy az Országos Hivatal – figyelemmel az Asz. 15./ b) pontjára – a tag tagnyilvántartásban rögzített címére, postai vagy elektronikus (e-mail) úton adategyeztető lapot küld ki. A tag köteles az adategyeztetőt és a kedvezményre jogosító körülményt igazoló egyéb okiratokat – az adategyeztetési felhívás kiküldésétől számított – 30 (harminc) napon belül – postai vagy elektronikus (e-mail) úton – visszaküldeni.

Abban az esetben, amennyiben a tag a jelen pont szerinti adategyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az előző bekezdésben megállapított határidő lejártát követő hónap első napjától kedvezménykategóriáját elveszti. Ebben az esetben a területi szervezet vagy az Országos Hivatal jogosult a kedvezménykategória módosítására.

Jelen pont alapján az Országos Hivatal – egyes vagy valamennyi területi szervezet részére – adategyezetési kötelezettséget írhat elő. Az Országos Hivatalvezető jogosult körlevélben az adategyeztetés részletszabályait, így különösen az adategyeztető lap formáját és tartalmát, meghatározni.

Jelen pont alapján tilos a joggal való visszaélést megvalósító adategyeztetés.

6./A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége egyéni elbírálás alapján méltányosságot gyakorolva jogosult a tagot a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesíteni.

III. Záró rendelkezések

1./ A jelen Tagdíjszabályzat — a módosításokkal egységes szerkezetben — 2016. március 1-én lép hatályba.

2./ A MOK a Tagdíjszabályzatot és annak módosításait honlapján és az Orvosok Lapjában teszi közzé.

3./ A Tagdíjszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Ekt. és az Asz. rendelkezései az irányadók.

k.m.f.

Dr. Éger István

elnök


Kapcsolódó dokumentumok


Dokumentum címe
 
Típus
 
Publikálva
 
Méret

Publikus dokumentumok

 Tagdíjszabályzat 2016 
pdf
 2016.03.01. 0,117 Mb
 Az EMMI felügyeleti ellenőrzése 
docx
 2014.10.09. 0,015 Mb
 Tagdíj befizetési útmutató 
doc
 2014.04.14. 0,021 Mb
 Meghatalmazás minta a munkáltató számára kamarai tagdíj havi levonására a munkabérből 
doc
 2011.04.12. 0,028 Mb

Bizonylatok igénylése (számla / adóigazolás)

Ön a mindenkor hatályos számviteli szabályok szerint a státuszának megfelelő bizonylatot kap a tagdíj befizetésről.
Kérjük, hogy jelezze a bede@mok.hu e-mail címen céges számlaigényét a következő adatok megadásával
  • cég pontos neve (Kft., Bt., egyéni vállalkozó stb.)
  • székhely címe
  • adószám

Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kérése, kérdése van kérjük, forduljon Bedenszky Zsuzsannához a bede@mok.hu e-mail címen.
KIEMELT TARTALMAINK

Van élet a végeken is, ezt bizonyítja dr. Rosta László, Felsőrajk és Gelse háziorvosa, aki semmiképpen nem szeretne példálózni, hiszen csak teszi a dolgát saját elképzelése szerint.

Téves elképzelés, miszerint ezzel az új foglalkozással a hiányzó orvosokat pótolni lehetne! Válaszra váró kérdések és külföldi tapasztalatok.

Március 15-én Széchenyi-díjjal ismerték el prof. dr. Dóczi Tamás akadémikus szakmai tevékenységét. Ennek kapcsán beszélgetett az Orvosok Lapja a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Idegsebészeti Klinikájának egyetemi tanárával, a Pécsi Diagnosztikai Központ ügyvezető igazgatójával.

A mai daganatterápiák igénylik az egyre fejlettebb diagnosztikát: dr. Dank Magdolna szerint a napi rutin részévé kell válnia a liquid biopsziának.

A jogszabály ellenére, a praxisok 15%-ában egyáltalán nem szűrik, 46%-ukban csak rizikófaktor megléte esetén szűrik az OSAS-t a gépjárművezetői engedélyhez szükséges orvosi vizsgálat során.

Az orvosok által eddig használt rendszer maradhat, de mögötte ott lesz az EESZT tudása.

Nagy megkönnyebbüléssel jár, hogy a terheket megoszthatjuk másokkal. Az átélt „nem vagy egyedül” élmény segíti a mindennapi munkát, a csoportmunka fejleszti az önismeretet.