MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Apróhirdetés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fogorvosi praxis | Győr

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátási praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

Az ellátandó feladatkör:

Győr város 080096075 ÁNTSZ kódszámú fogorvosi alapellátási körzetének ellátása, iskola-egészségügyi, valamint ügyeleti ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.

A feladat ellátásának helye: Győr, Kölcsey út 10.

Pályázati feltételek:

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- fogorvosi képesítés,

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról   szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  1. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
  2. egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
  3. egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,
  4. részletes szakmai önéletrajz,
  5. amennyiben a pályázó vállalkozási formában kívánja a feladatot ellátni, a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata,
  6. pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

A pályázat elbírálási határideje: 2019. május 15.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztályán  (9021 Győr, Városház tér 1.) lehet benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: fogorvosi pályázat

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

A jogviszony kezdete:

  1. szeptember 1.

Hírek

Választások 2019

 

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK