MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

A MOK Akadémia 2018 programja

2017-12-21 05:58:00 FORRÁS: mok.hu

MOK hírek

A Kamarai Törvénytől az egészségügyi és polgári jogon át az orvosi foglalkozáshoz, vállalkozáshoz kapcsolódó jogokig.

A MOK Akadémia programja:

2018.01.13. Kamarai Törvény
MOK külső kapcsolatai (politika, EU.) 
11 – 12 MOK felépítése 
12 – 15 Alapszabály 
MOK működése
MOK gazdálkodása (pénzügy, szerződések.) 

2018.01.27. Egészségügyi intézményrendszer felépítése, 
egészségügyi ellátások szintjei, 
igazgatás szervezete, irányítási rendszere,
ellenőrzési rendszer, közszolgáltatás szervezése,
kapcsolódó szabályrendszer (követelmények, engedélyek).

2018.02.17. Ákr. alapvető rendelkezései
10 – 11 Etikai Bizottságok feladatai, eljárásrend. 
11 – 12 Felügyelő Bizottságok feladatai, munkája 
12 – 15 Kommunikáció az egészségügyben

2018.03.03. Polgárjogi alapismeretek I.
Személyiségvédelem, sérelemdíj
a kötelmek általános szabályai pl. elévülés, 
képviselet, egyetemleges kötelezettség,
engedményezés, tartozáselismerés, tartozás vállalás, stb.

2018.03.24. Polgárjogi alapismeretek II.
A szerződéstan legfontosabb rendelkezései:
szerződés létrehozása, az érvénytelenség és a hatálytalanság
szabályai, szerződési biztosítékok rendszere és a
szerződésszegés jogkövetkezményei, stb.

2018.04.14. Egészségügyi jog I.
Betegek jogai, eü. dolgozók jogai és
kötelezettségeinek alapvető szabályai, vonatkozó rendelkezések.

2018.05.05. Egészségügyi jog II.
Gyakorlati problémák megoldása: pl. eü. ellátás
megtagadása, beteg önrendelkezési joga, 
adatvédelem, orvosi titoktartás, 
EU egészségügyi joga.

2018.05.26. Munkajog I.
Alapismeretek: az egészségügyi tevékenység típusai:
szabadfoglalkozás, munkaviszony, stb.
Az MT, Kjt, Ktv, hatálya.
Az érdekviták struktúrája: az országos érdekegyeztetés helye,
szerepe és jogköre a magyar munkajogban.

2018.06.16. Munkajog II.
A munkajogi jogalanyiság munkavállalói és
munkajogi oldalon: a munkáltatói jogkör gyakorlásának kérdése,
munkaviszony létesítésének, megszüntetésének alapvető kérdései,
Munkaidő, pihenőidő, ügyelet, készenlét szabályai az
egészségügyben.
A MOK lehetőségei a munkajogi vitákban

2018.09.01. Társadalombiztosítási jog, egészségbiztosítás,
ellátási formák: egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás,
anyasági ellátások rendszere.
Keresőképtelenség idejére járó ellátások.
A nyugdíjbiztosítás intézményrendszere, balesetbiztosítási 
ellátások. Egészségbiztosítás Magyarországon.

2018.09.22.  Az E alap mint költségvetési elem, a NEAK szerepe.
Egészségügyi vállalkozások joga, társasági jog: Kkt Bt Kft
egyéni vállalkozás, jellegzetes szerződéstípusok az eü-ben, 
Vállalkozási, megbízási szerződés, kezelési szerződés, feladat-
ellátási szerződés, közreműködői szerződés, elhatárolás a színlelt 
munkaszerződéstől, stb.

2018.10.06. Egészségügyi vállalkozások alapítása.
Pénzügyi alapismeretek.

2018.10.27. Felelősségi rendszer az egészségügyben I.
MOK Etikai Kollégium, Etikai Kódex.

2018.11.17. elelősségi rendszer az egészségügyben II.
A polgári jogi felelősség általános szabályai, alkalmazása
az egészségügyben. A „műhiba” műtéti kockázat fogalma, 
megítélése a bírói gyakorlatban. A kártelepítés.
Az egészségügyi közvetítői eljárás.

2018.12.08. Az orvos büntető jogi felelőssége: foglalkozás körében 
elkövetett veszélyeztetés, az egészségügyi beavatkozás, az
orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés
elleni bűncselekmények.
14 – 15 TESZT.

Figyelembe vettünk minden már ismert ünnepet, így három alkalommal két hét után következnek az előadások. A szombati előadásnap, és az előre közölt időbeosztás lehetővé teszi a Kollégák számára az ügyeleti beosztás, továbbképzés és családi programok tervezését, anélkül, hogy a tanfolyami részvétel sérülne.

ELŐADÁSOK HELYE: MOK Székház Budapest VI. Szondy u 100.

ELŐADÁSOK Ideje: 9 - 15 óra

Az első hetven főt tudjuk fogadni, visszamondás esetén pótlás lehetséges.

Megtekintések száma: 723

Hírek

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

ESEMÉNYEK