MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

In memoriam Dr. Andrásofszky Barna

2018-02-27 19:27:31 FORRÁS: mok.hu

MOK hírek

(1924. április 25-2018.február 20.)

Vezérünk, örök példaképünk megtért Teremtőjéhez! Számunkra pedig itt maradt a kérdés, ki fogja folytatni az Ő küldetését? Ki fogja állhatatosan tovább követelni, hogy legyen végre igazi egészségtan oktatás Magyarországon? A bajt más is látja, sőt mindenki kénytelen látni, hogy mi magyarok, más európai népekkel együtt rohamosan fogyunk, hogy testileg-lelkileg megbetegedtünk, hogy az eltartóinkat, az élővilágot, az élő erdőségeket pusztítjuk, hogy mindent elszennyeztünk és közben gyűlölködünk egymás ellen. A gyógyítást, a reményt adó gyógymódot azonban teljes meggyőződöttséggel csak Dr. Andrásofszky Barna követelte!

Mindenütt hangoztatta, minden fórumon harcolt, hogy határozott politikai döntéssel  induljon el végre Magyarországon az igazi, hatékony egészségtan oktatási program az óvodától az egyetemig! Sokszor idézte: Fodor József 1882-ben az európai kontinensen elsőként bevezette az egészségtan oktatást, amit az akkori politika Trefort Ágoston kultuszminiszter személyében a legfontosabb tantárgynak ítélt. Ha igaz volt ez a múlt század végén, nagyságrendekkel igazabb, nagyságrendekkel aktuálisabb ma, amikor az életellenes ártás a média csatornáin (TV, rádió) és a számítógépen keresztül már a csecsemőkortól rázúdul a gyermekekre. Ezek a modern technikák ugyanis könnyedén „átszakítják” a legszorosabb családi védőburkot is. Mindenkinek látni kell, hogy ádáz harc folyik ma a gyermekek lelkéért az egész világon. A „diktátor”, a felhalmozott pénz (regisztrált eladósodottság) hatalma - Krisztus szeretet parancsának érvényesítése helyet, - gyűlölködést akar a gyerekek lelkébe mélyen beitatni. Minden gyermekből önpusztító „szolga ostoba” felnőtteket (József Attila meghatározása) akar nevelni, pedig ez az út nyilvánvalóan a „halál civilizációja”, a népek, a nemzetek pusztulásához, a Föld lakhatatlanná tételéhez vezet.

Egyedül az óvodáskortól induló folytonos, igazi egészségtan oktatás lehet hatékony! Csak a testi-lelki egészség megőrzés felelősségére való nevelés tudhatja az egész világon eluralkodó életellenes ármányt feltartóztatni! Ezt hirdette, tanította mindenütt, évtizedeken át Dr. Andrásofszky Barna.

A II. világháború után, a szocialistának nevezett életellenes diktatúra idején fel sem lehetett vetni, hogy minden gyermek, az életkorának megfelelő szinten, minden nap folytonosan részesüljön igazi, átfogó egészségtan oktatásban, testi-lelki nevelésben. A rendszerváltás ellenére sajnos  máig nincs hatékony, folytonos, igazi, mindennapos egészségtan oktatás sem az óvodákban, sem az elemi iskolákban, sem a középiskolákban, sem pedig az egyetemeken. Valahogy a Politika nem tudta megérteni miről beszél?! Ő ugyanis azt akarta, hogy egy igazi EGÉSZ-ségtan tantárgy legyen kötelező, ami integrálja a hit- és erkölcs-nevelést. Magába foglalná a környezettudatosságra nevelést, értelmet adna a mindennapos sportolásnak, a „ma jobb vagyok, mint tegnap voltam” életvitelre történő nevelésnek. Az életkor függvényében így biztosíthatnánk az egészséges én-tudat, az éltető család-, közösség-, nemzettudat beitatását, az egymás szeretetét, az életmentés, a gyógyítás vágyát, vagyis mindazt, amit Krisztus parancsolt, hogy így minden embernek élete legyen és „bőségben legyen”!

Amikor Andrásofszky Barna négy évvel ezelőtt, 90 éves korában megkapta a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetését, a „Vannak-e még megvalósításra váró tervei?”  riporteri kérdésre ezt válaszolta: „Nagyon szeretném elérni, hogy vezessék be az általános iskola első osztályától az egyetemig az egészségtan oktatását, ami jelenleg nincs Magyarországon.”

Minden ember „egyedüli példány”, ahogy Kosztolányi Dezső a „Halotti beszéd” c. versében írja, de amikor egy óriástól, az örök példaképtől búcsúzunk fokozottan is kérdezzük, ki is volt Ő? Erdélyben, pontosabban Erdély Kapujában a Partiumban, Szilágynagyfaluban született 1924. április 25-én. Édesapja családorvos, édesanyja tanítónő volt. Két idősebb lánytestvére volt. Elemi iskoláit Berettyószéplakon, a gimnázium alsó éveit Szilágysomlyón román gimnáziumban végezte, hogy szülei akaratát teljesítve, tökéletesen megtanuljon románul. A gimnázium felső éveit Kolozsvárott a Református Gimnáziumban folytatta, ahol 1943-ban érettségizett. Erre az időre megérlelődött benne, hogy édesapja nyomdokain, akit sokszor elkísért a betegekhez, az orvosi pályát választja. Kolozsvárott kezdte az orvosi tanulmányait, de egy év után 1944. májusában  behívták katonának. Hamar megsebesült, Magyarországra került, sőt orosz fogságból is szöknie kellett, mígnem a háború befejezése után 1945. novemberétől a Budapesti Orvostudományi Egyetemen tudta orvosi tanulmányait folytatni, ahol 1951-ben szerzett orvosdoktori diplomát.

Az első munkahelye Sárváron, a kórház belgyógyászati osztályán volt, ahonnan két év után Szombathelyre, a kórház gyermekosztályára került, ahol gyermekgyógyász szakképesítést szerzett. 1956 nyarán megnősült, felesége szintén gyermekorvos volt, három gyermekük, két leányuk és egy fiuk született. Mielőtt munkásságának fő színterére Mosdósra került volna 1957-ben Farkasgyepűre költöztek, ahol elsődlegesen tbc-s gyerekek gyógyítását végezte.1959-ben megpályázta a főorvosi állást, amit elnyert, s így 1959. október 1-én elkezdte a munkáját Mosdóson, ami 1993. december végéig, nyugdíjba vonulásáig tartott.

A 35 év Mosdóson egy csoda történet. Egy viszonylag kicsi, 100 ágyas gyermek-tbc intézetből, ami akkor a Somogy Megyei Kórház kihelyezett osztályaként működött, egy hatalmas, több mint 400 ágyas országos hírű és országos jelentőségű, önálló gyógyító intézményt fejlesztett ki. Közben 1993-ban, az akkor újjá szerveződött Magyarok Világszövetsége égisze alatt, megszervezte az országhatáron átnyúló Magyar Egészségügyi Társaságot (MET) az orvosok és nem - orvos egészségügyi dolgozók összefogására. Sajnos, az élet azt hozta, hogy neki is részesülnie kellett abban a fájdalomban, amit Szent-Györgyi Albert így fogalmazott meg: mindent, ami a legkedvesebb volt számomra, a rák elvette tőlem. Ahogy Szent-Györgyi Albertnek, neki is elvitte a feleségét, és vele azonos módon meg kellett élnie még azt az iszonyatos fájdalmat is, hogy orvos fiát 2016-ban eltemesse. Előtte saját életéről még 2014-ben így vallott: „Sok viszontagságon keresztülmenve, a kiegyensúlyozott családi életem jelenti a legnagyobb boldogságot számomra. Fájdalmasan fiatalon elhunyt feleségem emlékét őrizve három csodálatos, sikeres gyermekemmel és a nekik köszönhető nyolc unokámmal hálásak vagyunk, hogy tíz évi egyedüllét után a sors akaratából megismert második feleségem olyan élettárs, aki minden téren biztosítja a megértő, meleg családi légkört a gyermekek és az unokák számára is. Talán ez a legnagyobb sikerem a magánéletemben.”

Most, az Élet örök rendje szerint, meg kell élni a fájdalmat azoknak, akik mellette éltek, akik nagyon szerették őt, de még egy ideig itt kell maradniuk. Ezeknek, mint nekünk is, most nem lehet mást tennünk, mint köszönetet mondani a Teremtő Istennek, hogy megteremtette őt, hogy ide teremtette, hogy ismerhettük, hogy csodálhattuk, hogy szerethettük. Talán még egy halvány ígéretet is kellene tennünk: Megkíséreljük a folytatást! Folytatni mindazt, amit a magyarság, sőt az összemberiség érdekében tettél, s akartál elérni Drága Barna! Biztosak vagyunk abban, hogy nemcsak örömében teremtett, hanem abban is, hogy mindazért, amit tettél, ahogyan éltél, örömébe is fogadott a Mindenható!

  1. február 26.

Dr. Kellermayer Miklós
a Magyar Egészségügyi Társaság elnöke

Dr. Andrásofszky Barna emlékére

Megtekintések száma: 1116

Hírek

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

ESEMÉNYEK