Pályázat jogi és szakpolitikai szakértők - tanácsadók részére

2021-02-13 17:41:00 FORRÁS:

Szerző:

Hírek - MOK hírek

A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége nyílt pályázatot hirdet jogi és szakpolitikai szakértők, tanácsadók számára.

A MAGYAR ORVOSI KAMARA ORSZÁGOS ELNÖKSÉGE
pályázatot hirdet
jogi és szakpolitikai szakértők-tanácsadók részére

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) Országos Elnöksége – mint Kiíró nyílt pályázatot hirdet jogi és szakpolitikai szakértők, tanácsadók számára.

A pályázat, az ajánlatkérés célja és tárgya:

A MOK, mint az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ekt.) alapján az egészségügyi hivatás gyakorlásával összefüggő érdekképviseleti köztestület, az Alapszabályában foglalt előírások megtartásával, a 11/2021.02.03. számú Elnökségi határozattal jóváhagyott, az egyes projektek pályázati rendszeréről szóló Szabályzata alapján, nyílt pályázatot tesz közzé a MOK Országos Elnöksége számára munkajogi, egészségügyi jogi, uniós jogi és szakpolitikai tanácsadás, szakértés ellátására, megbízási keretszerződés(ek) megkötésével.

A pályázó feladata kizárólag tanácsadás, véleményezés, konzultáció szóban és írásban, a Kiíró, mint Megbízó felkérésére szakvélemények, összefoglalók, elemzések készítése a Megbízó igénye szerint – adott esetben rövid határidővel –, az aktuálisan felmerülő jogi és szakpolitikai kérdések megválaszolásával. A tevékenység jogi képviselet ellátására nem terjed ki.

A tanácsadás területei:

 • a jogi – munkajogi tanácsadás, elsősorban az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek értelmezésével, az egészségügyi szolgálati jogviszonyok alakulásával összefüggésben,
 • a 2020. C törvény végrehajtási rendeletei és ez ennek kapcsán kialakuló új szabályozási -irányítási környezet kapcsán felmerülő az ellátásszervezési, egészségügyi szolgálatás-finanszírozási kérdések,
 • az EU tagállamok egészségügyi szervezési irányítási kérdéseinek célzott elemzése,
 • statisztikai – elemzési feladatok.

A nyertes pályázóval (pályázókkal) a Kiíró, mint Megbízó legkésőbb 2021. december 31-ig tartó, határozott idejű megbízási keretszerződést köt, melynek alapján az egyes, konkrét feladatok ellátása egyedi felkérésre, tételes elszámolással történik. A pályázónak vállalnia szükséges, hogy a Kiíró, mint Megbízó felkérését - amennyiben az szükséges, és azt Megbízó jelzi - rövid határidővel, és/vagy soron kívül is ellátja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A megpályázni kívánt szakterület(ek), és az ehhez kapcsolódó kompetencia(k) leírását.
 2. költség és díj kalkulációt az óradíj megadását,
 3. A pályázó nyilatkozatát, hogy:
  1. tanácsadói, szakértői tevékenysége nem összeférhetetlen bármely egyéb – így különösen: munkaviszonyban, közalkalmazotti vagy közszolgálati – jogviszonyban folytatott tevékenységével,
  2. számlaképességről, illetve nyugdíjas státusáról

A fentiekben felsorolt bármelyik csatolandó irat, igazolás, nyilatkozat hiánya kizáró ok, a pályázat érvényességi feltétele valamennyi kért dokumentum megléte.

Pályázó a pályázatához csatolható:

A tevékenységét bemutató dokumentációt, portfóliót, megjelölhet hazai és nemzetközi publikációkat, tudományos-oktatói gyakorlatot, igazolhat speciális szakmai ismereteket, szakjogászi végzettséget – melyek a pályázatok elbírálásánál előnyt jelentenek.

A pályázat benyújtásának határideje:

 1. február 19.

Kiíró csak a határidőn belül beérkezett pályázatokat értékeli.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikusan a titkarsag@mok.hu címre kell benyújtani, a fenti határidőn belül.

Hiánypótlás lehetősége:

A pályázónak lehetősége van az önkéntes hiánypótlásra, ill. ajánlatának visszavonására legkésőbb a pályázati határidő lejártáig.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokról a MOK kijelölt projekt felelősének előterjesztése alapján a MOK Országos Elnöksége dönt a MOK belső szabályzatainak és költségvetésének előírásai szerint, legkésőbb 2021. február 26-ig.

Az elbírálás nem nyilvános, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincsen!

Az elbírálás szempontjai:

A MOK Országos Elnöksége a pályázatokat összességében értékeli, tekintettel azonban a pályázat céljára, tárgyára, és az adott feladat speciális jellegére – kiemelten értékeli a pályázó szaktudását, gyakorlatot, ismereteket, a pályázó által benyújtott referenciákat.

Tudományos, oktatói tevékenység, releváns államigazgatási előélet, szakmai referencia, publikációk, releváns szakjogászi, egészségügyi, közgazdászi végzettség, elemzési gyakorlat az elbírálás során előnyt élvez.

A pályázó jogosult a pályázatához megbízási keretszerződés tervezetet is csatolni.

Érvényes a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati felhívásban közzétett határidőben és módon került benyújtásra,
 • az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelel,
 • a pályázó igazolja, hogy kizáró okok nem állnak fenn vele szemben.

Eredménytelen a pályázat, ha:

 • a meghirdetett határidőben egyetlen érvényes pályázat sem érkezett,
 • a beérkezett pályázatok egyike sem érvényes.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy:

 • a pályázatokat indokolási kötelezettség nélkül érvénytelennek nyilvánítsa,
 • a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa,
 • a nyertes pályázóval a szerződés megkötését megtagadja,
 • a felhívásban meghatározott határidőt egyoldalúan, a pályázók megfelelő értesítése mellett módosítsa,
 • a nyertes pályázó visszalépése esetén új pályázat kiírása helyett a második összességében legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval kössön megbízási szerződést,
 • az azonos értékű, megfelelően benyújtott ajánlatokat tevő pályázókkal további tárgyalásokat folytasson a legelőnyösebb, a MOK számára leginkább támogatható ajánlat elérése érdekében,
 • az eltérő szakmai ismereteket igénylő egyes témakörök, részfeladatok ellátására több nyertes pályázóval is kössön megbízási szerződéseket

Pályázó tudomásul veszi, hogy a benyújtott pályázatát a MOK Országos Hivatala a vonatkozó szabályok szerint kezeli és őrzi, továbbá a MOK tevékenységének ellenőrzésére jogosult szervek ezen iratokba is betekinthetnek.

A pályázat közzétételének helye és ideje:

 1. február 12-től 2021. február 19-ig (5 munkanap)

MOK honlap és MOK Facebook oldal

 

Budapest, 2021. február 13.

 

                                                                             MOK Országos Elnökség képviseletében:

                                                                                          Dr. Kincses Gyula elnök

                                                                                                   projekt felelősMegtekintések száma: 691
ESEMÉNYEK