MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Menüpont: A Kamaráról    Alapszabály


  A MOK Alapszabálya letölthető ide kattintva 
  Az 1. sz. melléklet letölthető ide kattintva 

A MAGYAR ORVOSI KAMARA
ALAPSZABÁLYA


(Az Alapszabályt elfogadta a MOK 2011. szeptember 24-én tartott Országos Küldöttköz-gyűlése, módosította a MOK 2012. december 1-én tartott, a 2013. november 30-án tartott, a 2014. február 15-én tartott, a 2014. november 28-án tartott, majd a 2017. december 2-án tar-tott Országos Küldöttközgyűlése.)

A Magyar Orvosi Kamara a missziós nyilatkozatában továbbá az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvényben foglaltak szellemében, valamint a je-len Alapszabály 9. pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében a következő Alap-szabályt alkotja:


I. fejezet

Általános rendelkezések

1./ A köztestület neve: Magyar Orvosi Kamara (a továbbiakban: MOK)
- angolul: Hungarian Medical Chamber;
- franciául: Chambre des Médecins Hongrois;
- németül: Ungarische Ärztekammer;
- oroszul: Венгерская Πалата Врачи;
- spanyolul: Camara de los Medicos Hungaros.

2./ A MOK székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100.

3./ A MOK működési területe: Magyarország.

4./ Az 1994-ben megalakult MOK köztestület az 1989-ben alapított MOK egyesület jogutóda.

5./ A MOK pecsétje: kör alakú, benne köriratban "Magyar Orvosi Kamara", közepén Aescu-lapius bot, rátekeredett kígyóval.

6./ A MOK országos ügyintéző szerveinek elnökei a hatáskörükben folytatott hivatalos leve-lezéseikben jogosultak a Magyarország címerét tartalmazó bélyegző használatára is.

7./ A MOK a 2006. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint az Alapszabály-ban és az egyéb belső szabályzatokban meghatározottak szerint működik.

8./ A MOK tagjai: orvosok és fogorvosok, továbbá a Törvény 14/A. § (1a) bekezdésében meghatározott személyek. A MOK fogorvos tagjai alkotják a MOK Fogor¬vosi Tagozatát. Az orvosi diplomával nem rendelkező tagok a MOK Diplomások Tagozatát alkotják.


9./ A MOK célja, hogy:
a) ellássa köztestületi feladatait;
b) képviselje és védje tagjainak a hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeit, jogait;
c) munkajogi és egyéb rendelkezések által meghatározott eszközök alkalmazásával egyedi ügyekben is elősegítse azok érvényesítését;
d) hozzájáruljon tagjai szakmai tevékenységének fejlesztéséhez, valamint a magas szinten képzett, optimális létszámú és szakmai megoszlású orvoskar biztosítása érdekében részt vegyen e tevékenységek normatív szabályozásában és ellenőrzésében;
e) az a) – d) pontokban felsoroltakon túl, a Kamara cél szerinti alaptevékenységéhez tar-toznak a Kamara Tagi szolgáltatás szabályzatában felsorolt szolgáltatások is.

10./ A MOK feladatait területi szervezetei és országos szervezete útján látja el.

11./ A MOK céljai és feladatai teljesítésének elősegítésére a tagok szakmai, vagy egyéb céllal önálló jogi személyiséggel nem rendelkező csoportokat (továbbiakban együtt: csoport) hoz-hatnak létre, melyek a MOK területi elvű felépítésétől eltérő módon is szervezhetők. E cso-portok érdekképviselete és érdekegyeztetése a MOK feladata.


II. fejezet

A MOK tagja

12./ A MOK rendes tagjai az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott természetes személyek lehetnek.

13./ Az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott személyek a Törvény szerint illetékes területi szervezetnél kérhetik felvételüket a MOK-ba. A tagsági jogviszony a kérelem – melyet aláírt formában, postán vagy személyesen kell benyújtani – területi szervezethez történő beérkezése napjával jön létre.

14./ A tag jogai:
a) választókerületében a MOK Országos Küldöttközgyűlésébe és területi küldöttgyűlésé-be küldöttet, választóke¬rületi elnököt jelölhet, területi, illetve országos küldötté válasz-tása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tagot, va-lamint tiszt¬ségviselőt jelölhet, valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre je-lölést el¬fogadhat, s annak elnyerése érdekében kampányt folytathat;

b) választókerületében választókerületi elnököt, a MOK Országos Küldöttközgyűlésébe és területi küldöttgyűlésébe küldötteket választhat, területi, illetve országos küldötté választása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe ta-gokat, valamint tisztségviselőket választhat, illetve valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre — az összeférhetetlenség szabályaira figyelemmel – megválasztható;

c) a MOK tevékenységében, rendezvényein részt vehet;

d) tájékoztatást kérhet a kamara gazdálkodásáról az illetékes kamarai tisztségviselőtől;

e) megismerheti és szándékai szerint igénybe veheti a MOK valamennyi tagi szolgáltatá-sát, többek között:

ea) informálódása érdekében a kamara információs szolgáltatásait;

eb) orvosi szakmája gyakorlásával összefüggő kérdésekben a kamara jogi és szakmai tanácsadó szolgálatait;

f) kamarai tagságát – az Alapszabály erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételé-vel – indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti, illetve kérheti annak helyreállí-tását;

g) más kamara taggal fennálló vitája esetén közvetítésre kérheti fel a kamarát;

h) a kamarát, illetve tagjait érintő közérdekű ügyekben panasszal, bejelentéssel, javaslat-tal, a kamara terü¬leti, vagy országos testületeinek vezetőihez fordulhat, amelyre az ille-tékesnek 30 napon belül érdemi választ kell adnia;

i) a foglalkoztatása alapjául szolgáló jogviszonyának megszüntetése esetén a vonatkozó kamarai szabályzatban foglaltak szerint kérheti állásának jegyzékbe vételét;

j) csoport létrehozásában közreműködhet, abban tagságot, tisztséget vállalhat;

k) a MOK pártoló tagjának javasolhat természetes személyt, vagy szervezetet;

l) csoportosan meghatalmazhatja a kamarát arra, hogy:

la) munkájával összefüggő szerződéskötése feltételeinek kialakítását, illetve azok eset-leges módosítását illetően tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes foglal¬koztatóval;

lb) a szakmacsoportját érintő következő tárgyévi finanszírozási szerződés feltételeiről - még a költségvetési törvény elfogadását megelőzően - tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes kormányzati szervekkel;

lc) a szakmacsoportját érintően a tárgyévben hatályos finanszírozási szerződés esetle-ges módosításáról tárgyaljon és állapodjon meg a finanszírozóval, illetve amennyiben a módosítás további költségvetési forrást igényel, az illetékes kormányzati szervekkel, függetlenül attól, hogy a módosításra a finanszírozó, vagy a szakmacsoport tett javas-latot.


15./ A tag kötelességei:
a) a MOK Alapszabályát, a MOK szervezetére és működésére vonatkozó egyéb szabályo-kat, a foglalkozás szakmai szabályait, valamint az Etikai Kódex szabá¬lyait ismerje meg és tartsa be;

b) az adataiban történt változásokat — azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül — a tagnyilvántartásnak jelentse be, illetve a saját hozzáférését használva vezesse át;

c) választott, vagy egyéb kamarai funkciója szerinti feladatainak tegyen eleget;

d) a mindenkori kamarai tagdíjat — a tagdíjszabályzatban foglaltak szerint — a MOK tagdíjszámlájára határidőre fizesse be;

III. fejezet

A kamara gazdálkodása

16./ A tagok által fizetett tagdíj a Magyar Orvosi Kamara osztatlan vagyonát képezi. A tagdíj egy naptári évre eső mértéke a Törvény szerint nem haladhatja meg a kamarai tagra irányadó kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum egyhavi összegének harminc száza-lékát.

A tagdíj mértékét — a Törvény adta keretek között — a Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT) javaslata alapján az Országos Küldöttközgyűlés állapítja meg.

A kamarai tagdíj mértéke 2013. január 1. és november 30. között havi 1.700 Ft,

A kamarai tagdíj mértéke 2013. december 1. és 2014. február 15. között havi 1.700 Ft,

A kamarai tagdíj mértéke 2014. február 16-tól kezdődően havi 2.300 Ft, évi 27.600,- Ft.

A tagdíjra vonatkozó kedvezmények körét, mértékét és a 63./ pontban meghatározott pótdíj mértékét, a tagdíj fizetésének módját a Tagdíjszabályzat tartalmazza, a Tagdíjszabályzatot a TESZT fogadja el.

17./ A tagok a tagdíjat a MOK közös tagdíjszámlájára fizethetik be átutalással, vagy a munka-bér munkáltató általi levonásával:

a) havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 10. napjáig;

b) évi két egyenlő részletben, a tárgyév március 31-éig, illetve szeptember 30-áig;

c) évente egy összegben, a tárgyév március 31. napjáig.

18./ A MOK tagdíjbevétele kizárólag a területi szervezetek és az országos szervezet működ-tetésére, a kamaráról szóló törvényben, az Alapszabályban, egyéb szabályzatokban, valamint az Országos Küldöttközgyűlés (OKGY) határozataiban elrendelt feladatokra, továbbá az or-szágos elnökség által javasolt és a TESZT által jóváhagyott célokra, és tagi szolgáltatásokra használ¬ható fel, míg a kamarai céltól eltérő felhasználásról az OKGY dönt.

19./ A területi szervezetek és az országos szervezet nem tagdíj eredetű, azaz nem a MOK tag-díjszámlájáról származó egyéb bevételei (vállalkozásból, adományokból, alapítványi és egyéb támogatásokból, pályázat útján elnyert, nemzetközi vagy hazai együttműködésből, kamarai szervezetnek pártoló tagtól fizetett pénzösszegek, a jogosultak által igénybe nem vett tiszte-letdíjak, stb.) nem képezik a MOK osztatlan közös vagyonát, ezek kamarai céltól eltérő fel-használásáról:

a) területi szervezet esetében a területi szervezet elnöksége;

b) az országos szervezet esetében az Országos Elnökség

dönt. A területi szervezet elnöksége a területi szervezet küldöttgyűlése, az Országos Elnökség pedig a TESZT előtt köteles beszámolni — utólag — a nem tagdíj ere¬detű bevételek kamarai céltól eltérő felhasználásáról.

20./ A törvényben átruházott, vagy megállapodással átvett közfeladatok ellátásáért fizetett közpénzek kizárólag az adott közfeladat ellátására fordíthatóak, azok felhasználásáról — te-kintettel arra, hogy a feladat átvételéről megállapodni a MOK képviseletében annak Országos Elnöksége jogosult, és ugyancsak az Elnökség köteles az átvett összegek felhasználásáról el-számolni — valamennyi ilyen juttatásban részesült kamarai szervezet az Országos Elnök¬ség¬nek köteles számot adni.

21./ A MOK tagdíjszámlájáról az Országos Hivatal az alábbi kamarai szervezetek részére utalja — azok működéséhez — a TESZT által megállapított mértékű összegeket:
a) a területi szervezetek (TESZ);

b) az országos szervezet.

22./ A 21./ pont szerinti szervezetek:

a) a MOK tagdíj számlájáról kézhez kapott pénzösszeggel – a költségvetésükben megha-tározott módon – önállóan gazdálkodnak; az országos szervezet költségvetését a TESZT, a területi szervezetek költségvetését a területi küldöttgyűlések fogadják el;

b) a könyvelési feladatokat olyan céggel, vagy személlyel végeztetik, amely/aki a szerző-désében vállalja, hogy a hatályos számviteli és adószabályok mellett a kamara belső, vonatkozó szabályait is figyelembe véve, kettős könyveléssel könyvel.

c) a területi szervezetek megküldik a tárgyév január 31-éig a MOK Országos Hivatala ré-szére a teljes kamarai költségvetés összeállításához szükséges — előző évi — pénzügyi adataikat, megküldik továbbá gazdálkodásuk éves beszámolóját a tárgyévet követő év május 31-ig a TESZ felügyelőbizottságának és az Országos Felügyelőbizottságnak;

d) az alábbi — a TESZT által elfogadott és a költségvetésükben meghatározott pénzösz-sze¬geket az alábbi¬akra jogosultak felhasználni:

da) a székhelyül szolgáló ingatlan üzemeltetése;

db) a foglalkoztatottak bérezése, a szerződött felek díjazása;

dc) a működéshez szükséges infrastruktúra fenntartása;

dd) a rendszeresen ellátandó kamarai feladatok és tagi szolgáltatások fedezete.

e) eseti jelleggel az alábbi tételekre jogosultak pénzt igényelni:

ea) a működési költségek előre nem látható emelkedése (a TESZT utólagos egyetérté-sével);

eb) az OKGY vagy a TESZT által elrendelt eseti feladat vagy tagi szolgáltatás teljesí-tése;

ec) a kamara infrastruktúra fejlesztési pályázatának elnyerése.

23./ A kamara tagdíjszámlájára fizetendő be továbbá:
a) az az összeg, amelyet etikai ügyben hozott, jogerőssé vált pénzbírság ese¬tén 10 napon belül kell a tagnak lerónia;

b) általában a kamarát kedvezményező pártoló tag befizetései;


IV. fejezet

A MOK szervezete

24./ A MOK területi szervezete (TESZ):

a) A MOK a jelen Alapszabállyal az orvos és egyéb diplomás tagjai számára minden me-gyében valamint a fő¬városban egy-egy területi szervezetet, fogorvos tagjai számára egyetlen területi szervezetet hoz létre;

b) a területi szervezet jogi személy;

c) a területi szervezet illetékessége arra a megyére terjed ki, amelyben a területi szervezet létrejött, a Fogorvosok Területi Szervezetének és a nem orvosi diplomával rendelkező Diplomások Területi Szervezetének illetékessége az ország egész területére kiterjed;

d) a MOK területi szervezeteinek felsorolását, elnevezését, továbbá működési területük megjelölését az Alapszabály 1. sz. melléklete tartal¬mazza;

 


24/A./ A választókerületek

a) A MOK területi szervezete a kamarai választások lebonyolítására választókerületeket hoz létre. A választókerületeket a TESZ küldöttgyűlése a TESZ elnöksége előterjeszté-se alapján alakítja ki.

b) a választókerületi feladatok ellátására a választókerületi tagok maguk közül választó-kerületi elnököt választanak az Alapszabály 45-47. pontjaiban foglaltak szerint.

c) a választókerületi elnök:
• a TESZ tisztségviselője,
• szavazati joggal a TESZ elnökségének tagja,
• közreműködik a választókerületi választások szervezésében,
• kapcsolatot tart a választókerülete tagjaival,
• a TESZ elnöksége határozatai végrehajtásában tevékenyen részt vesz,
• feladatai ellátásában igénybe veheti a TESZ ügyviteli szervezetét az ügyviteli veze-tővel történt egyeztetés alapján,
• helyi érdekeltségű rendezvényeken szervezi és ajánlja a MOK tagi szolgáltatásait, felméri, hogy választókerületében tagjainak milyen tagi szolgáltatásra van igénye,
• a választókerületébe tartozó tagok igényeit, problémáit, javaslatait véleményével el-látva a TESZ elnökségéhez továbbítja,
• ellátja a MOK TESZ elnöksége által rábízott megyei kamarai feladatokat.

25./ A területi szervezet feladatai:
a) illetékességi területén — elnöke útján — képviseli a MOK-ot;

b) elbírálja a tagfelvételi kérelmeket;

c) tagjairól számítógépes nyilvántartást vezet.

d) kialakítja választókerületeit, meghatározza, hogy a választókerületek — milyen tagi szolgáltatásokkal — milyen módon vegyenek részt a területi szervezet munkájában, biztosítja választókerületeinek működési feltételeit, egyben választókerületi elnökei út-ján szervez minden választókerületben bonyolódó választást és egyéb kamarai tevé-kenységet;

e) az érintett tagok felkérésére egyeztető eljárást folytat le az orvosi tevékenység gyakor-lá¬sával összefüggően támadt vitákban;

f) véleményezi az illetékességi területén végzett egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egészségbiztosítási, illetve helyi önkormányzati döntéseket, továbbá véleményezési jogot gyakorol — az országos intézményeket kivé-ve — szakmai alkalmasság kérdésében az állami, egészségbiztosítási, illetőleg helyi ön-kormányzati szervek, valamint az egyetemek orvosképzést, szakképzést végző karai, szervezeti egységei magasabb vezető és vezető állású orvosainak orvosi diplomához kö-tött tevékenység végzése körében történő vezetői kinevezése, megbízása, a vezetői megbízás visszavonása, vagy - vezetői munkakör esetén - felmentése során, továbbá a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok e munkakörben, munkavégzésre irá-nyuló jogviszony keretében történő foglalkoztatása, illetőleg a foglalkoztatásnak a munkáltató kezdeményezésére történő megszüntetése tekintetében;

g) részt vesz az illetékességi területén működő, feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő, szakmai testületek, bizottságok munkájában;

h) illetékességi területén továbbképzéseket szervez, s a más szervezésében zajló tovább-képzé¬sek minőségét ellenőrzi;

i) ellátja azon teendőit, amelyeket megállapodás alapján, a területén illetékes önkormány-zatok, egészségbiztosí¬tási szervek, illetve az országos szervezet időközben átadtak a számára;

j) feladatkörében együttműködik az illetékességi területén működő társadalmi szerveze-tek¬kel, érdekképviseleti szervekkel;

k) dönt az álláshely jegyzékbe vételére irányuló tagi kérelmekről, a jegyzékbe vett, il¬letve a jegyzékből kikerült álláshelyeket folyamatosan kimutatja az Országos Elnökség szá-mára;

l) a kamara más területi szervezeteivel, más területi szervezetekre, illetve az egész or-szágra kiterjedő együttes lépések megtétele előtt az érintett területi szervezetekkel és az Országos Elnökséggel egyeztet;

m) etikai bizottságot működtet, a kamarai törvényben és külön jogszabályban meghatáro-zott esetekben tagjaival szemben etikai eljárást folytat;

n) az Országos Elnökség részére véleményt ad:

na) az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül be-folyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály ter-vezetekről;

nb) a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés követelményszintjét érintő elkép-zelésekről.

o) felkérésre szakértőként részt vesz az adott egészségügyi tevékenység végzésével járó egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;

p) a Törvény 2. § m) és 2/D. § (1) és (4) bekezdései szerint, a 2/D. § (2) és (3) bekezdés-ben meghatározott esetekben továbbképzésre kötelezi tagját;

q) véleményt ad a helyi önkormányzatok területi ellátási felelősségébe tartozó feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók és a helyi önkormányzat közötti, az egészségügyi ellá-tórendszer fejlesztéséről szóló külön törvény szerinti, egészségügyi szolgáltatás nyújtá-sára irányuló szerződések tervezete tekintetében;

r) az illetékességi területén lévő kórházak felügyelő tanácsainak üléseire — tanácskozási joggal — 1 főt delegál;

s) az illetékességi területén lévő gyógyintézetek szakmai vezető testületeibe tagként — az adott gyógyintézetben dolgozó kamara tagok közül — 1-1 főt delegál;

t) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, a TESZT, vagy — a TESZT utóla-gos jóváhagyásával — az Országos Elnökség vagy az OKGY a részére meghatároz;

u) elősegíti a helyi kamarai csoportok, vagy az országos csoportok helyi, megyei szerveze-teinek tevékenységét.

v) az egészségügy jogi környezetébe tartozó ügyekben — tagi szolgáltatásként — jogi szakértő foglalkoztatásával, vagy egyéb módon történő bevonásával segíti a tago¬kat az orvosi tevékenységükkel összefüggő jogi kérdésekben.

w) a tagságnak folyamatosan tájékoztatót ad honlapja útján. Az elnökség tagjainak telefon és e-mail elérhetőségét a tagság részére honlapján elérhetővé teszi

x) amennyiben a kamarai törvényben meghatározott véleményezési joga bármilyen módon sérelmet szenved, arról haladéktalanul értesíti a MOK főtitkárát.

26./ A területi szervezet testületei:

a) küldöttgyűlés;

b) elnökség;

c) etikai bizottság;

d) felügyelőbizottság;

e) a küldöttgyűlés által létrehozott ad hoc bizottságok.

27./ A területi szervezet küldöttgyűlése (TESZK):

a) a területi szervezet képviseleti szerve, melynek küldötteit 4 évente választják meg a te-rü¬leti szervezet választókerületeiben;

b) a küldöttgyűlés üléseire tanácskozási joggal meghívandó a TESZ elnöksége, bizottsá-gai¬nak elnökei, továbbá a területen reprezentált valamennyi kamarai csoport és a kama-ra tagjait tömörítő érdekképviseleti szerv 1-1 delegáltja;

c) a TESZK hatáskörében:

ca) a Törvény és az Alapszabály keretei között meghatározza a Területi Szervezet tes-tületeinek a létszámát;

cb) megválasztja a területi szervezet elnökét, alelnökeit, titkárait; felügyelő és etikai bi-zottsága elnökét és tagjait, az Etikai Kollégium egy tagját;

cc) dönt a hatályos jogszabályok és az Alapszabályban foglaltak figyelembevételével a területi szervezet belső szervezetéről, a feladat és hatáskörök megosztásáról, egyéb bi-zottságainak megalakításáról, gazdasági-vállalkozási tevékenységéről; és ennek megfe-lelően – szükség szerint – jóváhagyja saját szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ), illetve annak módosító rendelkezéseit;

cd) megvitatja és elfogadja a területi szervezet éves működéséről szóló elnökségi be-számolót, a területi szervezet éves költségvetési tervét, valamint a területi felügyelő-bizottság által előzetesen ellenőrzött költségvetési év záró mérlegét;

ce) illetékességi területén választókerületeket alakít ki és a területi szervezet tagjait a választókerületek egyikébe sorolja. A választókerület elnökét — aki egyben a területi szervezet elnökségének is tagja — a választókerülethez tartozó tagok jelölik és vá¬laszt-ják maguk közül;

cf) jóváhagyja a területi szervezet elnökségének ügyrendjét és a területi szervezet, mint önálló jogi személy szakszerű és jogszerű működéséhez szükséges belső szabályzatait;

cg) elfogadja a területi felügyelőbizottság ügyrendjét.

d) a küldöttgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.

da) a küldöttgyűlést a TESZ elnöksége határozata alapján az elnök hívja össze,

db) az ülés vezetése az elnök feladata; akadályoztatása esetén az általa írásban megbí-zott alelnök vezeti az ülést; rendkívüli esetben a küldöttgyűlés által kijelölt kamarai tag vezetheti az ülést.

e) össze kell hívni továbbá a küldöttgyűlést:

ea) ha a tagság legalább 10%-a a cél megjelölésével írásban kéri;

eb) az országos, vagy a területi felügyelőbizottság, az illetékes bíróság, illetve a terü¬leti szervezet elnökségének határozatára.

28./ A területi szervezet (TESZ) elnöksége:
a) tagja szavazati joggal:

aa) az elnök;

ab) a két alelnök;

ac) a két titkár;

ad) a területi szervezet választókerületeinek elnökei.

b) tagja tanácskozási joggal:

ba) a területen reprezentált valamennyi kamarai csoport 1-1 delegáltja;

bb) a területi szervezet bizottságainak elnökei;

bc) a területi szervezet ügyviteli vezetője.

c) az elnökség jogai és kötelezettségei:

ca) megalkotja saját ügyrendjét, előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a területi szervezet szervezeti és működési szabályzatát, az azt módosító rendelkezéseket, vala-mint a területi szervezet szakszerű és jogszerű működéséhez szükséges belső szabályza-tokat;

cb) az elnök mellett (akit akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök helyettesít) ülésenként még 1 tagot delegálhat a TESZT-be;

cc) legalább negyedévenként ülésezik;

cd) ellátja a TESZ számára a Törvény, egyéb jogszabályok, az Alapszabály, valamint az arra illetékes testületek által meghatározott feladatokat;

ce) felkérésre – delegált tagja útján – részt vesz az illetékes foglalkoztató által pályázat-tal betöltendő közal¬kalmazotti állások pályáztatásának előkészítésére és a pályázatok elbírálására összehí¬vott bizottságban;

cf) kiválasztja az ügyviteli szervezetben foglalkoztatni kívánt személyeket.

cg) meghívására a TESZ országos és területi küldöttei részt vesznek a TESZ elnökség ülésein. A küldöttek telefon és email elérhetőségét a tagság részére a TESZ honlapján elérhetővé teszi.

29./ A területi szervezet etikai bizottsága:

a) az elnökkel együtt, a területi küldöttgyűlés által meghatározottan páratlan számú, de leg¬alább 7 tagból áll;

b) az etikai bizottság a területi szervezet tagjait érintő ügyekben, a vonatkozó jogszabály-okra, az Etikai Kódexben foglaltakra alapozva hozza meg határozatait, és a Tör-vényben, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben (Ket.) foglaltak szerint jár el első fokon;

c) a Budapesti Területi Szervezet illetékességi területén négy, a Fogorvosok Területi Szervezet illetékességi területén pedig három etikai bizottság működik, köztük az ügyek felosztása — az esetleges összeférhetetlenség figyelembe vételével — a Buda-pesti Területi Szervezetnél a beérkezés sorrendjében, azonos arányban, a Fogorvosok Területi Szervezeténél az etikai bizottságok területi illetékessége szerint történik;

30./ A területi szervezet felügyelőbizottsága:

a) az elnökkel együtt, a területi küldöttgyűlés által meghatározottan páratlan számú, de leg¬alább három tagból áll;

b) ellenőrzi a területi szervezet törvényes működésére, gazdálkodására, pénzügyi-számvi-teli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok érvényesülését, melynek érdekében betekinthet a TESZ iratanyagaiba, tájékoztatást kérhet a TESZ tisztségvi-selőktől, képviseltetheti magát a TESZ valamennyi testületének ülésén;

c) a vizsgálatába bevont szerv tagjai, tisztségviselői és tagjai kötelesek az ellenőrzés so¬rán a bizottsággal együttműködni;

d) amennyiben vizsgálatai során jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a MOK más, belső szabályzatába ütköző működést észlel, felszólítja a szabályellenesen eljáró szer¬vet, vagy személyt a szabályellenes működés haladéktalan beszüntetésére, egyben a sza-bályellenesen eljáró felettesét (a vizsgálati jegyzőkönyv csatolásával) értesíti a tör-téntekről és kéri intézkedését, indokolt esetben írásban értesíti az OFB-t és/vagy az Országos Elnökséget.

e) saját ügyrendje alapján dolgozik, szükség szerint, de legalább negyedévenként ülése-zik, tevékenységéről beszámol a területi szervezet küldöttgyűlésén, egyben megküldi a be¬számolót az Országos Felügyelőbizottságnak is.

31./ A területi szervezet ügyviteli szervezete:

a) a területi szervezet igazgatási, ügyviteli, valamint gazdálkodási teendőit látja el, egy-ben biztosítja mindazokat a feltételeket, amelyek a területi szervezet ügyintéző szer-veinek, illetve tisztségviselőinek feladatellátását lehetővé teszik;

b) legalább a TESZT által meghatározott létszámban és összetételben alakítandó ki;

c) vezetésével legalább 5 év egészségügyi igazgatási gyakorlattal, vagy közigazgatási alapvizsgával, vagy jogi végzettséggel rendelkező ügyviteli vezetőt kell megbízni. Az ügyviteli vezető megbízási szerződéssel, vagy alkalmazottként foglalkoztatható, a megbízásos jogviszony alapján foglalkoztatott ügyviteli vezető megbízási szerződését a TESZ elnöke írja alá, az alkalmazotti jogviszony alapján foglalkoztatott ügyviteli veze-tő munkáltatója a TESZ elnöke.

ca) munkáltatói jogkörrel, a gazdálkodásért, és a pénzügyekért való felelősséggel irá-nyítja az ügyviteli szervezetben folyó munkát;

cb) részt vesz az Alapszabály, egyéb belső szabályok, illetve az arra illetékes kamarai testületek TESZ-re vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtásában, a területi szervezet szervezeti és működési szabályzatában foglaltak, valamint a TESZ elnöke által elren-deltek szerint;

cc) tanácskozási joggal részt vesz a TESZ elnökségi ülésein;

cd) ellátja az Alapszabály 25./ v) pontjában meghatározott feladatokat.

d) az ügyviteli vezető a saját hatáskörébe nem tartozó ügyekben a TESZ elnökének meg-hatalmazása alapján járhat el.

32./ A MOK Országos Szervezete:

a) ügyintéző szerveinek tisztségviselőit és nem tisztségviselő tagjait az OKGY küldöttei je¬lölik és választják meg a hatályos törvény szerint 4 évente;

b) ügyintéző szervei:

ba) Országos Elnökség (OE);

bb) Országos Etikai Bizottság (OEB);

bc) Etikai Kollégium (EK);

bd) Országos Felügyelőbizottság (OFB);

c) további szerve: a Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT).

33./ Országos Küldöttközgyűlés:
a) tagjai szavazati joggal azok a küldöttek, akiket a területi szervezetek választókerülete-ibe tartozó tagok jelölnek és választanak meg 4 évente;

b) üléseit a TESZT határozata alapján, kizárólagos joggal az Országos Elnökség hívja ösz-sze;

c) az ülésre tanácskozási joggal meghívandók:

ca) az Országos Elnökség tagjai;

cb) valamennyi országos bizottság elnöke;

cc) a kamarai csoportok 1-1 delegáltja;

d) ülését a MOK elnöke vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök vezeti, in-do¬kolt esetben az ülés vezetésére a MOK más tagja is felkérhető;

e) a Törvény előírásain túl is összehívandó:

ea) ha a tagság legalább 10 %-a a cél megjelölésével írásban kéri;

eb) az Országos Felügyelőbizottság, illetve az illetékes bíróság határozata alapján;

ec) az Országos Elnökség javaslatára, ha az munkája során olyan, a lakosság egészségi állapotát veszélyeztető, vagy az orvoskar érdekeit súlyosan sértő helyzetet észlel, mely a MOK egységes fellépését teszi szükségessé;

f) kizárólagos hatáskörében:

fa) 2/3-os többséggel elfogadja, illetve módosítja a MOK Alapszabályát valamint Eti-kai Kódexét. Az Alapszabályhoz és az Etikai Kódexhez kizárólag írásban lehet javas-latot benyújtani az OKGY ülése előtti 15. munkanapig. Az OKGY-n közvetlenül nem terjeszthető elő Alapszabály és Etikai Kódex módosítási javaslat. Az ASZ-hoz benyúj-tott módosítási javaslatokat a TESZT, az Etikai Kódexhez benyújtott javaslatokat az Etikai Kollégium és a TESZT előzetesen véleményezi;

fb) megválasztja a MOK Országos Elnökségét, az Országos Etikai Bizottság, az Orszá-gos Felügyelőbizottság és az Etikai Kollégium elnökét és alelnökét, valamint az Or-szágos Etikai Bizottság és az Országos Felügyelőbizottság 8 tagját;

fc) elfogadja az Országos Felügyelőbizottság beszámolóját éves munkájáról, vala¬mint az ellenőrzései során szerzett tapasztalatairól;

fd) megvitatja és elfogadja az Országos Elnökség éves beszámolóját;

fe) elfogadja az országos hivatalvezető pénzügyi beszámolóját a MOK egész szerveze-tének gazdálkodásáról;

ff) dönt a kamarai tagdíj nem kamarai célú felhasználásáról;

fg) elbírálja a TESZT által hozott döntésekkel, határozatokkal, intézkedésekkel kap-csolatban benyújtott észrevételeket, panaszokat;

fh) dönthet országos célú kamarai alapítvány létrehozásáról;

fi) a TESZT javaslata alapján megállapítja a tagdíj mértékét;

fj) a TESZT előterjesztése alapján elfogadja a MOK Missziós Nyilatkozatát.


34./ Az Országos Elnökség:

a) tagjai szavazati joggal:

elnök, 3 alelnök, főtitkár, 4 titkár.

b) tagjai tanácskozási joggal:

ba) az állandó bizottságok elnökei;

bb) az elnökség által létrehozott bizottságok elnökei;

bc) valamennyi csoport 1-1 delegáltja;

bd) az országos hivatalvezető;

be) A Diplomások Tagozatának képviselője.

c) amennyiben az elnök nem fogorvos, az elnökség egyik alelnöke fogorvos;

d) szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik, üléseit az elnök hívja össze és vezeti, akadályoztatása esetén a levezetésre más elnökségi tagot is felkérhet;

e) hét napon belül összehívandó, ha azt, a cél megjelölésével bármelyik tagja vagy az Or-szágos Felügyelőbizottság kéri.

35./ Az Országos Elnökség hatáskörében:

a) közzéteszi – a továbbképzési program, a továbbképzés teljesítéséért megszerezhető pontszám és a továbbképzést szervező megjelölésével – az elfogadott szakmai tovább-képzések jegyzékét, valamint a feladatkörében érintett szakmák tekintetében az egész-ségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) szerinti kötelező to-vábbképzések szervezőinek tevékenységét külön jogszabályban foglaltak szerint rend-szeresen minősítheti, a minősítést honlapján közzéteszi, és szükség szerint javaslatot tesz a továbbképzésre jogosult intézménynek vagy az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;

b) közreműködik a kötelező továbbképzések elveinek meghatározásában, azok betartásá-nak ellenőrzésében és továbbképzést szervez;

c) elbírálja a tagfelvétellel, tagsági viszony felfüggesztésével, megszüntetésével kapcsola-tos elsőfokú határozatok elleni fellebbezéseket;

d) elbírálja a Törvény 2. § m) pontja, a 2/D. § (4) bekezdése alapján elrendelt továbbkép-zésre kötelező elsőfokú határozatok elleni fellebbezéseket;

e) a Törvény 2.§ d) pontjában meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol:

ea) az egészségügyi dolgozók szakmai tevékenységét, anyagi helyzetét közvetlenül be-folyásoló, illetőleg valamennyi, az egészségügyet egyéb módon érintő jogszabály meg-alkotásánál;

eb) az egészségügyi tevékenység szervezeti vagy működési rendjét érintő állami, egész-ségbiztosítási döntések meghozatalánál;

ec) feladatkörének megfelelően a képzés, a szakképzés, a szakmai továbbképzés köve-telményszintjének meghatározása, valamint a felvételi és képzési szakmánkénti keret-számok meghatározása, a szakképesítések hiányszakmának való minősítése tekinteté-ben;

ed) a 2. § d) pontjában foglaltakon túlmenően véleményezési jogot gyakorol a szakmai alkalmasság kérdésében az országos intézményeknél, az állami, egészségbiztosítási szerveknél, — valamint az illetékes TESZ közreműködésével — az egyetemek orvos-képzést, szakképzést végző karai, szervezeti egységei magasabb vezető és vezető állású orvosainak orvosi diplomához kötött tevékenység végzése körében történő vezetői ki-nevezése, megbízása, a vezetői megbízás visszavonása, vagy felmentése során;

ee) szakértőként véleményezi a külön törvény szerint működési nyilvántartásba vétel nélkül, meghatározott időtartamra és helyszínre (munkahelyre) szóló egészségügyi te-vékenységre irányuló kérelmeket;

ef) szakértőként véleményezi a külföldi bizonyítvány, oklevél Magyarországon történő elismerésére irányuló kérelmet, ha az oklevél a külföldi bizonyítványok és oklevelek el-ismeréséről szóló külön törvény alapján feltétel nélkül nem ismerhető el;

eg) az ee) és ef) bekezdések szerinti hatósági eljárásokban a szakmai kamara a közigaz-gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló külön törvény szerint szakértőként vesz részt;

eh) véleményezési jogot gyakorol az egészségügyi szolgáltatók és az egészségbiztosítá-si szerv közötti szerződések általános szerződési feltételei és az egyedi szerződések azonos feltételei tekintetében;

f) vezeti a tagdíjnyilvántartást, kezeli a tagnyilvántartást;

g) feladatkörében együttműködik az egészségügy területén működő társadalmi szerveze-tekkel, véleményének, illetve döntéseinek kialakításába — szükség szerint — bevonja az érintett egészségügyi érdekképviseleti szerveket;

h) feladatkörében megvizsgálja a 14/A § (1a) bekezdés szerinti tagok esetében a képzé-sek, szakképzések és továbbképzések szakmai feltételeit, és azok megvalósulása tekin-tetében szükség szerint javaslatot tesz az adott képzésre jogosult intézménynek, az in-tézmény szakmai felügyeletét ellátó szervnek;

i) jogszabály vagy az adott szerv tevékenységére irányadó egyéb szabály alapján vagy felkérésre részt vesz a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő szakmai testületek, ille-tőleg bizottságok munkájában;

j) ajánlásokat ad az egyes egészségügyi szolgáltatók által megállapított díjtételek alsó és felső határaira, a szabadfoglalkozású jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók által ellátott fel¬ada¬tok díjazására, továbbá a szabadfoglalkozású egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgál¬tató közötti szerződések jogszabályokban meghatározottakon túli tartalmára;

k) szervezi és irányítja az OKGY határozatainak végrehajtását, a MOK folyama¬tos mű-ködését;

l) delegált tagja útján képviseli a MOK-ot;

m) jóváhagyja a területi szervezetek együttműködése tárgyában született megállapodáso-kat;

n) a TESZT közreműködésével összehangolja a kamara szervezeti szintjeinek tevékenysé-gét;

o) javaslatot tesz az OKGY napirendjére és az Alapszabály módosítására a TESZT-nél;

p) kiadmányoz, az országos szervezet költségvetése terhére kötelezettséget vállal, igényt érvényesít;

q) biztosítja a tagság tájékoztatását;

r) tudomásul veszi csoport megalakulását és ügyrendjét;

s) felkérésre, kijelölt szerve, vagy delegált tagja útján részt vesz:

sa) az egészségügyi szolgáltatások minőségi ellenőrzésében;

sb) a feladat- és hatáskörét közvetlenül érintő, országos illetőségű szakmai testületek és bizottságok munkájában.

t) ellátja az állami, helyi önkormányzati vagy egészségbiztosítási szervektől átvett felada-to¬kat, illetve a területi szervezetek bevonásával megszervezi azok ellátását;

u) előkészíti és összehívja a TESZT üléseit, javaslatot tesz annak napirendjére;

v) kizárólagosan gyakorolja a MOK-ot megillető alapítói jogokat a kamara országos ala-pít¬ványa fölött és ugyancsak kizárólagosan gyakorolja a MOK tulajdonában álló, az or-szágos szervezet által létrehozott gazdasági társaságokban vala-mennyi tulajdonosi jo-got. Rendelkezési jogot gyakorol az Országos Hivatalhoz bármely jogcímen befo¬lyó, az Országos Hivatalt illető pénzeszközök tekintetében és — az Alapszabály eltérő ren-delkezése hiányában — dönt ezek felhasználásáról;

w) dönt a MOK gazdasági-vállalkozási és kiadói tevékenységéről;

x) ellát minden olyan kamarai feladatot és hatáskört, amelyet jogszabály vagy az Alapsza-bály külön nem utal más kamarai szerv feladat-, vagy hatáskörébe.

y) az országos hatáskörű szervek tisztségviselőinek, tagjainak telefonos és e-mail elérhető-ségét honlapja útján a tagság részére nyilvánossá teszi.

36./ Az Országos Elnökség tagjai közötti munkamegosztás:

a) az elnök feladata különösen:

aa) vezeti az OKGY, a TESZT és az elnökség üléseit, a TESZT ülésein az elnökséget szava¬zati joggal képviseli;

ab) dönt és intézkedik az elnökség ülései közötti időszakban az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben;

ac) képviseli a MOK-ot;

ad) munkáltatói jogkört gyakorol az országos hivatalvezető felett;

ae) javaslatot tesz az egészségügyért felelős miniszter által adományozható díjak és el-ismerések odaítélésre;

af) az elnököt akadályoztatása esetén az alelnökök bármelyike az elnök által írt írásos meghatalmazással, rendkívüli esetben ennek hiányában is teljes jogkörrel helyettesíti, amennyiben valamennyi alelnök akadályoztatva van, az elnök helyettesítésének jogát a főtitkár gyakorolja, a főtitkár akadályoztatása esetén az a titkár helyettesíti az elnököt, akit a titkárok maguk közül erre kijelölnek.

ag) hatóságok és bíróságok előtt képviseli az OKGY-t.

b) a főtitkár feladata különösen:

ba) nyilvántartja az OKGY, a TESZT, valamint az elnökség határozatait,

bc) gondoskodik a végrehajtásukhoz szükséges operatív teendők ellátásáról;

bb) ellátja az elnökség ügyrendjében meghatározott feladatait;

c) munkamegosztásának további részletes szabályait az elnökség saját ügyrendjében hatá-rozza meg.

37./ Az Országos Hivatal:
a) Az országos képviseleti, illetőleg ügyintéző kamarai szervek vagy azok valamely tiszt-ségviselőjének kizárólagos hatáskörébe nem tartozó országos kamarai feladatok irányí-tására, illetve összehangolására, továbbá az országos igazgatási, ügyviteli, valamint gazdálkodási teendők szakszerű ellátására országos ügyviteli feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: országos hivatal) működik;

b) Az Országos Hivatal vezetését az Országos Elnökséggel munkaviszonyban álló hiva-talvezető látja el. A hivatalvezető felett a munkaviszony létesítésével és megszünteté-sével kapcsolatos jogokat az Országos Elnökség, az egyéb munkáltatói jogokat az el-nök gyakorolja;

c) A hivatalvezető csak közigazgatási szakvizsgával rendelkező személy lehet. Ettől elté-rően hivatalvezetői feladatokkal olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező sze-mély is megbízható, aki közigazgatási alapvizsgával rendelkezik, feltéve, hogy a kine-vezéstől számított három éven belül vállalja közigazgatási szakvizsga, vagy a közigaz-gatási szakvizsga alóli – teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján - mentesítés megszerzését. A határidő eredménytelen eltelte esetén a hivatalvezető munkaviszonya a törvény erejénél fogva szűnik meg;

 


d) A hivatalvezető a Törvényben meghatározott feladatai mellett:

da) koordinálja a területi ügyviteli szervezetek, illetve a területi ügyviteli vezetők szakmai munkáját;

db) biztosítja az országos szervek, ill. tisztségviselők feladatai ellátásának feltételeit;

dc) összeállítja és az OKGY elé terjeszti elfogadásra a MOK egész szervezetének gaz-dasági helyzetéről szóló beszámolóját, és a TESZT elé terjeszti elfogadásra a MOK Or-szágos Hivatal éves gazdálkodásáról szóló beszámolót;

dd) ellátja az országos kamarai szabályzatokban meghatározott, valamint a MOK el-nöke által rábízott egyéb feladatokat;

de) tanácskozási joggal részt vesz a MOK Országos Elnökségének ülésén.

df) az Országos Hivatal képviseletében — a hivatal gazdálkodásának irányítása kereté-ben — kötelezettségeket vállal, jogokat szerez az éves költségvetésben meghatározott keretek között.

38./ Országos Etikai Bizottság:

a) elnökével együtt 11 tagból áll;

b) elnökét, alelnökét és tagjait az OKGY küldöttei jelölik és választják meg;

c) a Törvényben meghatározott feladatai mellett ellátja a területi szervezetek etikai bizott-sá¬gai tevékenységének elvi irányítását is.

39./ Az Országos Felügyelőbizottság:
a) elnökével együtt 9 tagból áll;

b) elnökét, alelnökét és tagjait az OKGY küldöttei jelölik és választják meg;

c) döntése alapján, szükség szerint ellenőrzi a kamara valamennyi szervezetének a szerve-zet törvényes működésére, gazdál¬kodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó jogszabályok és belső sza¬bályzatok érvényesülését, melynek érdekében betekinthet va-lamennyi iratanyagba, tá¬jékoztatást kérhet a szervezet tisztségviselőitől, képviseltetheti magát valamennyi szervezet valamennyi testületének ülésén;

d) vizsgálatába bevontak kötelesek az ellenőrzés során együttműködni;

e) amennyiben vizsgálatai során jog-, Alapszabály, vagy egyéb belső szabályzat ellenes működést észlel, köteles felszólítani a szabályellenesen eljárót a szabályellenes mű-ködése haladéktalan beszüntetésére, egyben köteles a szabályellenesen eljáró felette¬sét (a vizsgálati jegyzőkönyv csatolásával) értesíteni a történtekről és kérni intézkedé¬sét, indokolt esetben közvetlenül fordulhat a kamara felügyeleti szervéhez;

f) saját ügyrendje alapján dolgozik, szükség szerint, de legalább negyedévenként ülése-zik;

g) az ellenőrzései során szerzett tapasztalatairól beszámol az OKGY-nek.

40./ Az Etikai Kollégium:

a) elnökét és alelnökét az OKGY küldöttei, míg tagjait — területi szervezetenként egy főt — a területi küldöttgyűlés küldöttei jelölik és választják meg;

b) a Törvényben meghatározott feladatai mellett előkészíti az Országos Küldöttközgyűlés számára az Etikai Kódex tervezetét, illetve amennyiben ezt szükségesnek látja, annak tartalmára, rendelkezéseire nézve módosítási javaslatot tesz.

41./ A Területi Szervezetek Tanácsa (TESZT):

A TESZT a MOK Alapszabályban létrehozott képviseleti testülete, amelynek tagja minden területi szervezet elnöke, valamint a MOK elnöke az adott területi szervezet létszámával ará-nyos mértékű szavazati joggal, a következők szerint:

Minden TESZ 1000 fő alatti taglétszámmal 1-1 szavazat
Minden TESZ 1001 - 2000 fő közötti taglétszámmal 2-2 szavazat
2000 fő feletti taglétszámú, és három orvosképzést
folytató egyetem székhelyén működő TESZ 3-3 szavazat
Fogorvosok TESZ 4 szavazat
Budapest TESZ 8 szavazat
MOK Elnök 3 szavazat
Diplomások Területi Szervezete 2 szavazat

A tárgyévi szavazatszám megállapításához a területi szervezetnél a tárgyévet megelőző év december 31-én nyilvántartott taglétszámot kell alapul venni.

A TESZT további tagjai tanácskozási joggal az Országos Elnökség tagjai, a területi szerveze-tek további egy-egy tisztségviselője valamint az országos hivatalvezető és helyettese. Ameny-nyiben a szavazati jogú tagok bármelyike akadályoztatva van, akkor az akadályoztatott tiszt-ségviselő írásban megjelölt más tisztségviselőt bíz meg a TESZT ülésén való részvétellel. Eb-ben az esetben a megbízott másik tisztségviselő szavazati joggal rendelkezik.

42./ A TESZT feladatai:

a) a Törvény, illetve az Alapszabály 16./ pontja adta keretek között — megfelelő ada-tokkal alátámasztva — javaslatot tesz az OKGY részére a tagdíjmódosítás mértékére, a 16./ pontban foglalt felhatalmazás alapján megállapítja a tagdíjra vonatkozó ked-vezmények körét, mértékét és a 63./ pontban meghatározott pótdíj mértékét, a tagdíj fizetésének módját, elfogadja a Tagdíjszabályzatot;

b) A területi szervezetekre és az Országos Szervezetre vonatkozóan megállapítja:

ba) az Országos Szervezet és a területi szervezetek havi működési költségét;

bb) a kamarai Törvényben, az Alapszabályban, valamint az OKGY és saját határoza-taiban szereplő, havi rendszerességgel, illetve esetenként teljesítendő feladatainak és nyújtandó tagi szolgáltatásainak körét és költségeit;

bc) az Alapszabály 21./ pontjában meghatározott kamarai szervezetek által pályázható fejlesztési összegek mértékét;

c) elfogadja az Országos Hivatal költségvetési keretösszegét, továbbá az országos hivatal éves auditált mérlegbeszámolóját, a tárgyévet követő év május 31-éig;

d.) pénzügyi döntéseit a gazdálkodó szervezetek mérlegadataira, valamint a tagdíjszám-lán aktuálisan szereplő összegre, azaz a MOK vagyoni helyzetére figyelemmel hozza;

e.) elbírálja a vonatkozó ügyrend szerint a területi szervezetektől beérkező pályázatokat;

f.) két OKGY között dönt országos jelentőségű ügyben és szükség esetén szabályokat al¬kot;

g.) meghatározza a tiszteletdíj mértékét;

h.) az országos küldöttek által előterjesztett Alapszabály és Etikai Kódex szövegszerű módosítási indítványokat rendszerezi és véleményével kiegészítve az OKGY elé ter-jeszti;

i.) a napirendet meghatározva összehívja az OKGY-t;

j.) megvizsgálja az elnökség határozataival, intézkedéseivel kapcsolatban benyújtott ész-re¬vételeket, panaszokat;

k.) jóváhagyja a kamarai csoportok megalakulását és ügyrendjét;

l.) szükség esetén ad hoc bizottságot alakít.

43./ A TESZT:
a) szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik;

b) üléseit az országos elnökség készíti elő, hívja össze és a kamara elnöke vezeti, aki aka-dályoztatása esetén maga dönt a helyettesítéséről;

c) ülését az alábbi rendkívüli esetekben is össze kell hívni:

ca) ha a területi szervezetek 25%-a a cél megjelölésével írásban kéri;

cb) az Országos Felügyelőbizottság határozatban indítványozza;

d) ülései akkor határozatképesek, ha azokon a tagoknak több mint fele jelen van;

e) határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

44./ A csoportok:

a) a MOK tagjai — érdekeik kamarán belüli képviseletére — csoportokat hozhatnak létre;

b) a csoport megalakulását az Országos Elnökségnél kell bejelenteni, egyúttal benyújtva az ügyrendjének tervezetét. Az elnökség az ügyrendet jóváhagyás céljából a TESZT elé terjeszti;

c) javaslatait az illetékes kamarai szervezet döntéseinél figyelembe veszi;

d) tagjaik érdekeit érintő ügyekben kezdeményezhetik a kamara illetékes testületeinek dön¬tését és fellépését;

e) az ügyrendjükben meghatározott területi illetékességükkel azonos területi illetékesség-gel rendelkező szervezet ügyintéző szerveinek ülésén 1-1 delegálttal képviseltethetik magukat, tanácskozási joggal;

f) a csoportok kamarán kívüli képviseletét az illetékes kamarai szervezet jogosult ellátni.


V. fejezet

A MOK választási szabályai

Területi és országos küldött, választókerületi elnök jelölés:

45./ Minden kamara tag a területi szervezete által meghatározott választókerületben gyakorol-hatja a választásokhoz fűződő alapjogait, azaz jelölheti és megválasztja a területi küldöttgyű-lés, az OKGY küldötteit, valamint a választókerület elnökét az alábbiak szerint:

a) a választókerületébe tartozó tagok közül:

aa) 100 tagonként 1-1 főt jelölhet írásban a MOK Országos Küldöttközgyűlésbe kül-dött¬ként;

ab) 50 tagonként 1-1 főt jelölhet írásban a területi szervezet küldöttgyűlésébe küldött-ként;

ac) 1 főt jelölhet a választókerületi elnöknek;

b) a kamara minden szintjére vonatkozóan megjelölheti írásban (elfogadó nyilatkozat) azo¬kat a testületi tisztségeket (vagy tagságot a testületekben), amelyeket megválasztá-sa esetén vállalna;

c) a jelölés és a jelölés elfogadása írásban történhet a területi szervezet által előzetesen kiküldött jelölőív kitöltésével.

46./ A választókerületekben zajló küldött jelölés és választás előkészítése, szervezése, a je-löltlista összeállítása és lezárása, a területi szervezet elnöksége feladata az alábbiak szerint:

a) minden tag számára biztosítani kell, hogy élhessen a jelölt állításra, valamint a jelölt¬ség vállalására vonatkozó jogával;

b) a jelöltlistákra azok a tagok vehetők fel — egyéb kizáró ok hiányában —, akik az adott tisztség vonatkozásában írásos je¬löléssel és elfogadó nyilatkozattal rendelkez¬nek;

c) a jelöltlistákat a választás előtt 1 héttel le kell zárni és a területi szervezet honlapján, annak hiányában a MOK honlapján közzé kell tenni;


Területi, országos küldött és választókerületi elnök választás, általános szabályok:

46/A./ A választókerületi elnök, területi és országos küldött választás a választásra jogosult tagok személyes jelenlétét nem egyidejűleg igénylő választási időszakban, vagy távválasztás útján történhet.

46/B./ A választási forma meghatározása

a) a választás formájáról választókerületenként az illetékes területi kamara elnöksége határo-zatban dönt a választókerületi elnökök véleménye figyelembevételével;

b) a területi kamara választókerületenként más-más választási forma alkalmazásáról dönthet; egy választókerületben csak egyféle választási forma alkalmazható.

46/C./ A választási időszak formájában történő választásokra vonatkozó szabályok:

a) a területi szervezet elnöksége 8-30 nap közötti időtartamot határoz meg a kamarai törvény szempontjai érvényesítésével;

b) a választás lebonyolítására, az eredmény megállapítására a választókerület nagysá-gának megfelelő három - öttagú bizottságot hoz létre a területi szervezet elnöksége, a bizottság tagjai kizárólagosan az illetékes választókerület tagjai lehetnek;

c) a választás megkezdése előtt a bizottság, a bizottsági tagok aláírásával és a TESZ pecsétjével ellátott, a választókerület nagyságának megfelelő számú zárt urnát ké-szít, melybe a szavazatok gyűjthetőek;

d) a zárt urna/urnák a választási időszak elteltével nyitható/ak ki a bizottság tagjai többségének jelenlétében;

e) a választás eredményét a bizottság állapítja meg, a választásról szóló jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírásukkal hitelesítik; a bizottság az elkészült, hitelesített jegy-zőkönyvet a területi szervezet elnökségének juttatja el. A választási jegyzőkönyve-ket a területi szervezet irattárában kell 4 évig megőrizni. A szavazólapokat a területi szervezet választókerületeiben zártan kell őrizni, majd a lezajlott legutolsó választá-si időszak után egy hónappal meg kell semmisíteni. A szavazólapok megsemmisíté-séről a területi kamara elnöksége jegyzőkönyvet készít;

f) a választások eredményéről egy hónappal a területi szervezetben lezajlott utolsó vá-lasztást követően felülvizsgálat nem kezdeményezhető.


46/D./ A távválasztás formájában történő választás szabályai:

a) a területi elnökség határozatban hirdeti ki, hogy mekkora időszak áll rendelkezésre a távszavazásra; a távválasztásra 8 - 30 nap közötti időszak határozható meg

b) a választás kizárólag a MOK által biztosított, közjegyző által ellenőrzött választási felületen történhet, mely felületnek:

ba) biztonságos kapcsolati formában kell működnie,

bb) a választani akaró tagot egyértelműen kell azonosítania,

bc) a szavazat leadását és azt a tényt, hogy a rendszer a szavazatot rögzítette, e-mailben vissza kell igazolnia,

bd) az elektronikus rendszernek ki kell zárnia az ismételt szavazás lehetőségét.

c) a választás ellenőrzése, az eredmény megállapítása kizárólagosan elektronikus for-mában történik.

d) a választási felület jogszabályoknak és a kamarai választási szabályoknak történő megfelelését, a választási felület részletes leírását közjegyző hitelesíti.

e) a távválasztás eredményét az elektronikus szavazási felületen legalább négy évre visszamenőlegesen hozzáférhetővé kell tenni.

f ) a területi kamara köteles biztosítani az internettel nem rendelkező tagjai számára az elektronikus felületet irodájában vagy az elnökség által meghatározott helyszíne/ke/n megfelelő időszakot biztosítva arra, hogy a tagok szavazati jogukkal élhessenek. Erről a lehetőségről a tagokat a jelöltállításra felhívó hagyományos postai levélben is értesíteni kell.

46/E./ A választás eredményessége szabályai:

a) megválasztott

aa) küldötteknek azokat kell tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták,

ab) választókerületi elnöknek azt kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta;

b) szavazategyenlőség esetén a bizottság sorsolással dönt a mandátumról;

c) a választás végleges eredményét a választókerületi bizottságok jegyzőkönyvei alapján a te-rületi szervezet elnöksége állapítja meg és a területi szervezet honlapján, annak hiányában a MOK honlapján kihirdeti és a hitelesített választási jegyzőkönyv országos küldöttekre vonat-kozó részét az országos hivatal számára két munkanapon belül eljuttatja,

d) a választásokkal járó költségeket — a TESZT által erre a célra költségvetésében meghatáro-zott keret terhére — az illetékes területi szervezet viseli.

47./ A megválasztott:
a) területi küldött:

aa) a területi szervezet valamennyi testületének tisztségeire és testületi tagi tisztjére írásban megfelelő számú jelöltet állíthat;

ab) a küldöttgyűlésen az érvényes jelöltek közül titkosan választhat az Alapszabály ál-tal meghatározott tisztségekre;

b) országos küldött:

ba) az országos szervezet valamennyi testületének tisztségeire és testületi tagi tisztjére írásban megfelelő számú jelöltet állíthat;

bb) az OKGY-n az érvényes jelöltek közül titkosan választhat az Alapszabály és a Tör-vény által meghatározott tisztségekre;

c) területi, országos küldött, vagy választókerületi elnök mandátumának lemondás, vagy halál esetén történő megszűnésekor az a jelölt kapja meg a szabaddá vált mandátumot, aki az eredménylista első helyén áll.

Szavazategyenlőség esetén az illetékes területi szervezet elnöksége sorsolással dönt, egyben határozatot hoz a mandátum odaítélésről.


Területi és országos tisztségviselők, ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjai jelölése és vá-lasztása:

47/A./ A területi és országos tisztségviselők (kivéve a választókerületi elnököket), ügyintéző szervek nem tisztségviselő tagjai választása a választásra jogosult tagok egyidejű személyes jelenlétével megvalósuló gyűlésen (a továbbiakban: választói gyűlés) történhet.

48./ A területi szervezet tisztségviselői és bizottsági tagjai, illetve az országos testületek tiszt-ségviselőinek és tagjainak jelölé¬séhez és megválasztásához fűződő jogaikat a megválasztott küldöttek a területi szervezet, il¬letve az országos szervezet elnökségének közreműködésével érvényesíthetik az alábbiak sze¬rint:

a) az előkészítés, a jelöltlista összeállítása és lezárása, a gyűlés összehívása, az ülésveze¬tés biztosítása a területi szervezet, illetve az országos szervezet elnökségének feladata, amikor is minden küldött számára biztosítani kell, hogy élhessen a területi szervezet, il-letve az országos szervezet testületeiben betölthető tisztségekre és testületi tagsági he-lyekre való jelölési jogával;

b) a jelöltlistákra azok vehetők fel, akik az adott tisztség és testületi tagsági hely vonatko-zá¬sában írásos jelöléssel és elfogadó nyilatkozattal rendelkeznek;

c) a jelöltlistákat a választás előtt 1 héttel le kell zárni és közzé kell tenni a területi szerve-zet, illetve a MOK honlapján;

d) a lezárt jelöltlisták alapján kell elkészíteni a szavazólapokat;

e) szavazás céljából össze kell hívni a területi küldöttgyűlést, illetve OKGY-t, melynek időpontjáról azt legalább 15 nappal megelőzően kell értesíteni a küldötteket. A kül-döttgyűlés akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint a fele jelen van. Határozat-képtelenség esetén a küldöttgyűlés változatlan napirenddel, 20 perc múlva érvényesen megismételhető, amennyiben tagjai harmada jelen van és ezt a meghívóban előzetesen jelezték;

f) a területi választás levezető elnökét a területi, az országos választás levezető elnökét az országos elnök javaslata alapján a kül¬döttek választják meg;

g) a területi és az Országos Küldöttközgyűlés három-öt tagú szavazatszámláló, három ta-gú mandátumvizsgáló bizottságot, és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ nyílt, egysze-rű többségi szavazással;

h) a tisztségekre és testületi tagsági helyekre a választás titkosan, a jelöltlistára került sze-mélyekre leadott szavazatokkal történik, minden küldött legfeljebb annyi szavaza¬tot adhat le, amennyi az adott tisztségre és testületi tagsági helyre megválaszthatók száma, a szavazás ellenőrzött gépi szavazással is történhet;

i) a választás első fordulója akkor érvényes, ha a választásra jogosult küldöttek több, mint fele szavazott. Amennyiben az első forduló érvénytelen, akkor második szavazási for-dulót kell tartani, mely akkor érvényes, ha a választásra jogosult küldöttek legalább negyede szavazott;

j) ha a második forduló is érvénytelen, vagy eredménytelen, akkor 30 napon túl, de négy hónapon belül új választást kell tartani; ha ez a választás is érvénytelen, vagy ered-ménytelen, akkor a következő választásokig a tisztség, vagy mandátum betöltetlen ma-rad;

k) ha a megismételt választás mindkét fordulója érvénytelen vagy eredménytelen, akkor a tisztség a következő választásokig betöltetlen marad. A kamara folyamatos működése biztosítására ebben az esetben az érintett tisztségre ügyvivőt nevez ki, országos tisztség esetén a TESZT, megyei tisztség esetén a területi szervezet küldöttgyűlése;

l) ügyvivő nem lehet az, aki korábban a tisztséget betöltötte, illetve területi kamaráknál az ügyviteli vezető, országos szervnél az Országos Hivatal vezetője és helyettese;

m) az ügyvivőt a választott tisztségviselőt megillető jogok és kötelességek illetik meg;

o) amennyiben egy bizottság taglétszáma az Alapszabályban rögzített szám alá esik le-mondás, elhalálozás miatt, akkor az érvényes választási listán szereplő tag a szabaddá vált mandátumot megkapja. Erről az országos illetve a területi szervezet elnöksége ha-tározatban dönt;

p) megválasztottnak az(oka)t a jelölte(ke)t kell tekinteni, aki(k) a legtöbb szavazatot kapta (kapták), és az országos és területi szervezet tisztségviselői esetén az érvényes szavaza-toknak legalább 50 %-át megszerezte(ék). Amennyiben az érintett tisztségviselő válasz-tása esetén senki nem kapta meg az 50 %-ot, akkor új szavazási fordulót kell tartani, melyen a két legtöbb szavazatot kapott jelölt közül lehet választani. Szavazategyenlő-ség esetén az első vagy második helyen egyenlő szavazatot kapott jelöltek is bekerül-nek az új választási fordulóba;

r) a választás végleges eredményét országos választás esetén a MOK honlapján, területi választás esetén a területi szervezet honlapján, annak hiányában a MOK honlapján kell kihirdetni; a területi szervezet a választási jegyzőkönyv egy hitelesített példányát az Országos Hivatalnak is megküldi.

48/A.) A visszahívás különös szabályai

a) visszahívás tisztségviselő és ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagja ellen írásban — a kezdeményezést indokolva — kezdeményezhető,

b) a visszahívással egyidejűleg a visszahívást kezdeményezőnek javaslatot kell tennie az új tisztségviselő, illetve ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának személyére, és be kell szereznie annak jelölést elfogadó nyilatkozatát is,

c) a visszahívási kezdeményezést a visszahívni kívánt tisztségviselőnek, illetve ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának a rendelkezésére kell bocsátani, aki írásban reagálhat a visszahívási kezdeményezésre; a visszahívási kezdeményezést és az arra történő rea-gálást a döntésre jogosult testület tagjainak a testület ülésére szóló meghívóval egyide-jűleg kell megküldeni,

d) a visszahívásra döntésre jogosult testület ülésén ismertetni kell a visszahívási kezdemé-nyezést és az arra történt reagálást; a döntésre jogosult testület szükség esetén lehető-séget adhat szóbeli kiegészítésre, illetve kérdést tehet fel a visszahívni kívánt tisztség-viselőnek, illetve az ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjának, melyet követően a testület vita nélkül dönt,

e) a visszahívás eredményességi szabályai azonosak a megválasztás eredményességi sza-bályaival,

f) a visszahívott tisztségviselő helyére jelölt/ek számára az illetékes testület köteles bizto-sítani a bemutatkozás és a programadás lehetőségét a testület által előzetesen meghatá-rozott időkeretben,

g) amennyiben egy visszahívási kezdeményezés eredménytelen, akkor 1 éven belül ugyanarra a tisztségviselőre, illetve ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjára visszahí-vás nem kezdeményezhető.

VI. fejezet

A kamarai szervek, testületek határozatképességére és a határozatképtelenség esetén
követendő eljárásra vonatkozó szabályok

49./ A kamarai szervek, testületek határozatképesek, ha azok ülésén a képviselők, illetve tagok több mint 50%-a jelen van.

Határozatképtelenség esetén az ülés, gyűlés változatlan napirenddel megismételten összehív-ható az eredetivel azonos napra, amennyiben a testületi ülés, gyűlés meghívója az aznapi ismé-telt összehívásról szóló értesítést is tartalmazza. Ebben az esetben a határozatképességhez a küldöttek/tagok több mint 33 %-ának jelen kell lennie.

Nem hívható össze az eredetivel azonos napra a testületi ülés az Országos Elnökség, továbbá a Területi Szervezetek Tanácsa esetében.

49/A. A kamarai gyűléseken a jegyzőkönyvvezetés szempontjai:

a) az országos küldöttközgyűlésen hang és videofelvétel készül, melynek alapján rö-vidített - a döntéseket tartalmazó - jegyzőkönyvet kell készíteni,

b) a területi szervezetek küldöttgyűlésein összefoglaló, a határozatokat szó szerint tar-talmazó jegyzőkönyvet kell készíteni,

c) a jegyzőkönyvek tartalmának meg kell felelnie az Ekt. 13/D.§ (1) bekezdésébe fog-lalt vonatkozó előírásoknak

50./ Amennyiben a meghívó nem tartalmaz értesítést az aznapi megismételt összehívásról, vagy a 49./ pont harmadik bekezdésében meghatározott testület ülése határozatképtelen, a testületi ülést a határozatképtelen ülést követő 2 napon túli és 30 napon belüli időpontra újra össze kell hívni.

A megismételten összehívott ülés — változatlan napirenddel — határozatképes, ha azon a testületi tagok, illetve küldöttek több mint 33%-a jelen van.


VII. fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

51./ A MOK folyamatos működése érdekében az újra nem választott tisztségviselőknek igény szerint segíteniük kell utódjaik munkáját.

52./ Kamarai feladatok ellátása során felmerült igazolt költségek megtérítésére az a szervezet köteles, amelynek feladatkörében eljártak.

53./ A Törvény 12. § (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazása szempontjából:

a) országos tisztségviselők: az Országos Elnökség szavazati joggal rendelkező tagjai, vagyis az elnök, alelnökök, főtitkár, titkárok, az Országos Etikai Bizottság, az Orszá-gos Felügyelőbizottság, valamint az alapszabály szerint szervezett más állandó bizott-ság, továbbá az Etikai Kollégium elnöke, alelnökei;

b) a területi szervezetek tisztségviselői: a területi szervezet elnöke, alelnökei, titkárai, vá-lasztókerületi elnökei, az etikai bizottság elnöke, a felügyelőbizottság elnöke;

c) Az Ektv. 12. § (1) és (2) bekezdéseinek alkalmazása szempontjából ügyintéző szerv nem tisztségviselő tagjai: az Országos Etikai Bizottság, az Országos Felügyelőbizott-ság, valamint az Alapszabály szerint szervezett más állandó bizottság, továbbá az Eti-kai Kollégium nem tisztségviselő tagjai, a területi szervezetnél működő etikai bizottság, illetve felügyelőbizottság nem tisztségviselő tagjai;

54./ A Törvényben megállapítottakon túl összeférhetetlen a kamarai tisztséggel az olyan ka-marai munkaviszony, amely saját magára nézve keletkeztet munkáltatói, illetve döntési jogot.

55./ A MOK működésének, a feladat- és hatáskörök megosztásának részletes szabályait a szervezeti-működési, ügyrendi és egyéb szabályzatok tartalmazzák, összhangban az Alapsza-bállyal.

56./ Jogerős etikai büntetés hatálya alatt — a Törvény 26/A. § (2) bekezdése szerinti mentesü-lésig — az illető kamarai tag kamarai tisztségviselőnek vagy ügyintéző szerv tagjának nem jelölhető.

57./ A kamarai ülések — az etikai bizottsági ülések kivételével — a tagok számára nyilváno-sak. Indokolt esetben bármely kamarai szerv jogosult zárt ülést elrendelni.

58./ MOK hivatalos dokumentumának kizárólag a TESZ irodák illetve az országos hivatal irat-táraiban, az iratkezelési szabályok szerint nyilvántartott nyomtatott irat illetve elektronikus adathordozón tárolt leirat tekinthető.

Az írásban készült jegyzőkönyveket a tárgyalást vezető aláírásával és a tárgyaláson részt vevő még egy MOK tag aláírásával kell hitelesíteni.

Az országos ügyintéző szervek és a TESZT határozatait a határozatok tárában kell tárolni, me-lyeket a főtitkár ellenjegyez. A főtitkár tartós akadályoztatása esetén az elnökség által kijelölt egyik titkár végzi az ellenjegyzést.

Minden hivatalos kamarai összejövetelről feljegyzést, jegyzőkönyvet kell készíteni a bizottság, ad hoc bizottság, értekezlet kamarai vezetőjének aláírásával és egy résztvevő hitelesítő aláírá-sával.

59./ Kamarai szavazásokon a szavazatszámlálás elektronikus, vagy bármilyen egyéb ellen-őrizhető módszerrel történhet.

60./ A kamarából kilépett tag a kilépési ideje utáni előzetesen befizetett tagdíja arányos része visszatérítésére jogosult. Az elhalálozott tag előzetesen befizetett tagdíja elhalálozása napjától számított arányos részét vissza kell téríteni a hozzátartozóknak.
61./ A tag halála esetén örököseire sem jog, sem kötelezettség nem hárul.

62./ A „MOK pártoló tagja” címet szerezhet - bármely kamarai tag javaslatára az a természe¬tes személy, vagy szervezet, aki (amely) a MOK céljait támogatni kívánja. A pártoló tag cím oda-ítéléséről az Országos Elnökség határoz. A pártoló tag cím tagsági jogokat nem keletkez¬tet. Kamarai szervezettől kapott meghívása esetén a pártoló tag, a meghívó szervezet döntése alap-ján tanácskozási jogot nyerhet.

63./ A területi szervezet elnöksége indokolt határozattal jogosult megszüntetni annak a tagnak a tagsági viszonyát, akinek hat hónapot meghaladó tagdíjhátraléka halmozódott fel. Azt a ta-got, akinek hat hónapot meghaladó tagdíjhátraléka keletkezett, a területi szervezet — a tagdíj-nyilvántartó jelzése alapján — írásban felszólítja a hátralék és a Tagdíjszabályzatban meghatá-rozott mértékű pótdíj harminc napon belüli megfizetésére. A tagsági viszony megszüntetése kizárólag a határidő eredménytelen elteltét követően lehetséges.

64./ Azzal a kamarai tisztségviselővel vagy bizottsági taggal szemben, aki a testülete adott naptári évben tartott ülései számának a felét meghaladóan távol marad testületének üléséről (ide nem értve az igazolt betegség miatti távollétet), bizottsági tag esetében a testület vezetője, megyei tisztségviselő esetében a TESZ elnöke, országos tisztségviselő esetében a MOK elnöke a területileg illetékes etikai bizottságnál — hivatalból — etikai panaszbejelentést köteles tenni.

TESZ elnök esetén a TESZ felügyelőbizottsága, az országos elnök esetén pedig az Országos Felügyelőbizottság köteles etikai panaszbejelentést tenni.

65./ A tag a tagsági viszonyáról a Törvény 18. § (1) bekezdés a) pontjának értelmében le-mondhat. A tagsági jogviszony megszűnését a területi szervezet határozatával állapítja meg, a megszűnés napjára és a tagdíj ehhez képest történő megfizetésére vonatkozó szabályokat a Tagdíjszabályzat tartalmazza.

66./ Az Alapszabály alkalmazásában jegyzékbe vett álláshely: azon orvosi álláshely, amely¬nek más tag által való betöltését — az álláshelyet korábban bármely jogviszony alapján be¬töltött orvos e jogviszonyának kifogásolható megszüntetése miatt indított peres eljárás befeje¬zéséig — a MOK aggályosnak tartja.

67./ A MOK etikai bizottsága(i):

a) a MOK hivatalos lapjában közzéte¬hetik jogerős marasztaló, illetve felmentő határozatukat személyazonosításra alkalmatlan módon;

b) annak az eljárás alá vont tagnak a kérésére, akiről jogerősen megállapította az etikai bizott-ság, hogy nem követett el etikai vétséget, és akiről az üggyel kapcsolatban kedvezőtlen sajtóhírek jelentek meg, az etikai bizottság a MOK hivatalos lapjában és honlapján közzé-teszi határozatát olyan módon, hogy a tag személye azonosítható legyen, a panaszosé pe-dig nem;

c) amennyiben a b) pontban megjelölt sajtóhírek nagy nyilvánosság előtt, különösen kedve-zőtlen színben tüntették fel az érintett tagot, az illetékes TESZ — a tag kérésére — közzé-teszi a megfelelő fórumokon a b) pont szerinti döntést, a b) pontban meghatározott adat-tartalommal.

68./ Amennyiben a MOK tisztségviselője a választott tisztségével kapcsolatos teendőit mun-kaviszony keretében látja el, munkáltatója a tisztsége szerint illetékes szervezet elnöksége.

69./ Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és az egyéb kamarai szabályzatok rendelkezései az irányadók.

70./ Jelen Alapszabály módosításai 2014. november 28-ával lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg az Alapszabálynak a módosításokkal érintett korábbi rendelkezései hatályukat vesztik. Az Alapszabály elválaszthatatlan részét képezi annak 1. sz. melléklete

 

k.m.f.


Dr. Éger István elnök

 

 

 

 

Hírek

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

ESEMÉNYEK