A Magyar Orvosi Kamara Csoportjai

 Háziorvosi csoport ügyrendje
BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Bemutatkozik a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportja

A MOK Háziorvosi Csoportja 2020-ban a pandémia kellős közepén jött létre, mikor az alapellátásra soha nem látott nyomás és teher hárult. A csoport alapítói már jó ideje fontosnak tartották az alapellátás különleges érdekeinek, sajátos szerveződésének hangsúlyosabb megjelenítését a kamarán belül, mégis a csoporttá alakuláshoz, a szándéknak tettekké válásához a kamara megújulása és a pandémia együttesen kellett.

A MOK Háziorvosi Csoport megalakítása és működése során tisztelettel emlékezünk elődeinkre, akik hosszú időn keresztül működtették, élő közösségként tartották életben a MOK Háziorvosi szekcióját, melyre jó szívvel emlékezik kollégáink többsége. A szekció sajnos több mint egy évtizede tulajdonképpen nem működött, de a csoport alapításakor is tulajdonképpen a szekció újraindítása, a korábbi pezsgő érdekvédelmi és szakmai munka felélesztése lebegett a szemünk előtt. A kamara jelenlegi Alapszabálya azonban nem ismeri a szekciók fogalmát, így az Alapszabály biztosította kereteken belül kamarai csoportként alakultunk meg és kértük megalakulásunk elfogadását.

Az alakulás óta a csoport komoly tekintélyt vívott ki magának a kamarán belül és kívül is. A csoportot érintő témák esetén a csoport vezetője meghívott résztvevője a kamara elnökségi üléseinek és a csoport nagy szerepet kapott a pandémiás időszak két nagy alapellátást érintő eseményének, a háziorvosi rendszer elmaradt bérrendezésének és a COVID vakcináció lebonyolításának kormányzati egyeztetései során is.

A csoport operatív működését tanácsadói testület segíti, melynek összetétele jól reprezentálja a háziorvosok területi és korosztálybeli megoszlását, elősegítve ezzel a minél átfogóbb, kollektív bölcsességre alapozott javaslatokat. A pandémia nem segítette a csoport szervezetépítését, de most következő lépésünk a szervezetépítésben a területi szervezetek mellett megyénként háziorvosi csoport alapszervezetek alapítása. A megyei szervező munkában várjuk rátermett és vállalkozókedvű kollégák jelentkezését.


Elérhetőség

A Háziorvosi Csoport vezetője: Dr. Soós Zoltán háziorvos, a Magyar Orvosi Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke

Elérhetőség: haziorvos@mok.hu 

A MOK Természettudós csoport rövid bemutatása:

A MOK TT csoport a MOK DTESZ -en belül működik.

 

A MOK DTESZ tagjai lehetnek (a klinikai szakpszichológusok mellett), azok a természettudomány területéről érkező egyetemet végzett /MSc/ diplomás szakemberek, például biológusok, kémikusok, vegyészek, fizikusok, akik az egészségügyben dolgoznak és a következő egészségügyi szakvizsgák (legalább) egyikével rendelkeznek: klinikai biokémikus, klinikai sugárfizikus, klinikai mikrobiológus vagy molekuláris biológiai diagnosztika szakvizsga.

A szakvizsga bizonyítványukat a sikeres szakvizsgát követően a Nemzeti Vizsgabizottság állítja ki számukra és működési nyilvántartási számmal és MOK tagsággal rendelkeznek /a szakorvosokhoz hasonlóan/.

Valamint a szakorvosokhoz hasonló, 5 éves ciklusonként megújuló szakmai pontszerző rendszernek szükséges megfeleljenek.

 

Ezeket az egészségügyi felsőfokú végzettségű szakembereket fogja össze a MOK TT csoport.

Elérhetőség
MOK Természettudós Csoport 

Csoportvezető: Erdélyi Imola Erzsébet 

klinikai biokémikus és egészségügyi menedzsment specialista 

Elérhetőség: erdelyi.imola@gmail.com

MOK Természettudós Csoport_ügyrend

Bemutatkozik a Magyar Orvosi Kamara Szakorvosjelölti Csoportja

A Magyar Orvosi Kamara Szakorvosjelölti Csoportja a szakképzésben és nappali PhD képzésben résztvevő kamarai tagok hatékonyabb érdekképviseletének érdekében alakult meg. A csoport elsődleges célja, hogy kommunikációs csatornát nyisson az Országos Elnökség és a szakképzésüket töltő orvosok között, hogy tapasztalataik, visszajelzéseik alapján az Elnökség tagjai hitelesen tudják képviselni érdekeiket a döntéshozók előtt.

A szakorvosjelölti réteg diverz, a közéjük tartozó orvosok egyes élethelyzetei sokfélék, így a problémák köre is szerteágazó. Ennél fogva a Kamara és a csoport nem képes mindenre érdemben választ adni, azonban a rendszerszinten megjelenő, illetve szakorvosjelölti státuszból adódó anomáliákat szükséges és igyekszünk orvosolni.

A csoport tevékenysége főként az alábbi kiemelt témákhoz kapcsolódik: 

A szakorvosjelöltek reprezentációja és aktivizálása az orvostársadalomban

A szakorvosjelöltek korlátozott kompetenciáik és speciális jogi helyzetük miatt sok esetben kiszolgáltatottak az egészségügyi rendszer akaratlagos vagy kényszerű változásainak, ugyanakkor az ellátás nélkülözhetetlen szereplői. Munkájuk morális megbecsülése – a korábbi generációk hagyatékaként – gyakran hiányzik, ennek helyreállítása pedig összefogást és közös munkát igényel a rezidensek között. Ehhez nélkülözhetetlen a rezidensek mozgósítása saját érdekeik védelme érdekében, hogy aktív szereplőivé váljanak sorsuk alakulásának. A Szakorvosjelölti Csoport felméri a számos rezidenst érintő problémákat és segíti az Országos Elnökséget a mindenki számára optimális megoldási javaslatok kidolgozásában.

Jogviszony kérdéseinek tisztázása és rendezése

Csoportunk munkája során törekszik rá, hogy a szakorvosjelöltek minél tisztábban ismerjék a jogi környezetet, amiben nap, mint nap dolgoznak, felismerjék saját jogaikat és kötelezettségeiket, valamint, hogy együtt rámutassunk az esetleg problémás vagy nem életszerű pontokra. Fontosnak tartjuk, hogy mind a munkavállaló orvosokban, mind a munkáltatókban tudatosuljanak a foglalkoztatás szabályai, melyek betartása – az aktuális keretek között is – számos esetben megkönnyítené a szakorvosjelöltek számára is saját érdekeik védelmét. Emellett pedig továbbra is számos olyan tisztázatlan kérdés maradt a szakorvosjelöltek foglalkoztatásának konkrét jogi kereteivel kapcsolatban, melyekre tevékenységünkön keresztül igyekszünk választ adni.

 A szakképzés színvonalának biztosítása és emelése

Minthogy a szakorvosjelöltek a jövő egészségügyi ellátásának kulcsszereplői, a csoport hangsúlyt fektet a képzés szakmai kérdéseire is. A megfelelő szakmai színvonal eléréséhez és fenntartásához több, mint időszerűvé vált a képzés feltételeinek javítása, mely magában foglalja a megfelelő gyakorlat megszerzésének biztosítását, a magas színvonalú utánpótlás képzéséhez szükséges megfelelő tutori hátteret, a korszerű elméleti képzést, valamint ezek teljesülésének monitorozását. A változás eléréséhez ezen témákban is elengedhetetlen a képzésben résztvevők visszajelzése a szakképzési rendszer valódi működéséről, ahogy a csoport is igyekszik tájékoztatni a rezidenseket a képzés feltételeinek aktuális változásairól.

A jogviszonyt, szakképzést érintő változások nyomon követése és közvetítése

A magyar egészégügyi rendszer változásai sokszor érintik közvetlenül, vagy csapódnak le a szakorvosjelölteken. Tájékoztatjuk a csoport tagjait ezen módosításokról, széles körben osztunk meg információkat, mind a mindennapi munkát, mind a szakképzést érintő ügyekben. Emellett várjuk a betegágyak mellett dolgozó, képzésüket töltő rezidensek beszámolóit is országos és regionális szinten egyaránt.

A Szakorvosjelölti Csoport szervezeti felépítése

A Csoport tagja lehet a Kamara bármely tagja, aki aktív szakképzésben vagy nappali tagozatos PhD képzésben vesz részt, vagy szakképzését/PhD képzését 1 éven belül zárta le. A Csoport döntéshozó fóruma a Csoport rendszeresen megrendezett ülése, melyen a Csoport valamennyi tagja szavazati joggal bír. A csoport működésének irányítói a csoportvezető, a csoport ügyvivő, illetve 4 csoportvezető-helyettes a 4 egyetemi régió képviseletében.

 ORSZÁGOS SZAKORVOSJELÖLTI CSOPORT ÜGYRENDJE

BELÉPÉSI NYILATKOZAT [pdf]
 BELÉPÉSI NYILATKOZAT [docx]

Elérhetőségek:

Dr. Varga Tamás – Csoportvezető

Elérhetőség: varga.tamas@mok.hu

Dr. Piller Róza – Csoport ügyvivő

Elérhetőség: piller.roza@mok.hu

Dr. Szakál-Tóth Zsófia – Csoportvezető-helyettes – Semmelweis Egyetem régió

 szakaltoth.zsofia@mok.hu

Dr. Illésy Lóránt – Csoportvezető-helyettes – Debreceni Egyetem régió

Elérhetőség: illesy.lorant@mok.hu

Dr. Biernacki Tamás – Csoportvezető-helyettes – Szegedi Tudományegyetem régió

Elérhetőség: biernacki.tamas@mok.hu

 

Bemutatkozik a Magyar Orvosi Kamara Pszichiátriai Csoportja

A Magyar Orvosi Kamara Pszichiátriai Csoportja a kamarai tagként pszichiátria szakterületen dolgozó rezidensek, szakorvosjelöltek és szakorvosok érdekképviseletének érdekében jött létre. Céljaink között szerepel a pszichiátriai szakma megbecsültségének növelése, társadalmi jelentőségének elismertetése, az ezen a területen dolgozó szakemberek munkakörülményeinek javítása, a pszichiátria szakma oktatása színvonalának emelése, a pszichiátriai szakma iránti érdeklődés felkeltése, pályamotiváció fejlesztése.  Kiemelten fontos témának tartjuk a pszichiátria szakmában jelenleg fennálló szakemberhiány leküzdését, az ambulans ellátórendszer nehézségeit, mely problémák javítására hatékony megoldások, javaslatok kidolgozásán dolgozunk.  A csoport a céljait az Orvosi Kamara felé történő kommunikáción keresztül igyekszik elérni, hogy a kamara vezetői a pszichiátria szakma problémáit, nehézségeit ismerhessék és hitelesen, hatékonyan tudják képviselni a szakmánkat a releváns döntéshozók előtt.

 

A Pszichiátria Csoport szervezeti felépítése

A Csoport tagja lehet a Kamara bármely tagja, aki a pszichiátria szakmában orvosként dolgozik. A Csoport döntéshozó fóruma a Csoport havonta megrendezett ülése, melyen a Csoport valamennyi tagja szavazati joggal bír. A csoport működésének irányítói a csoport vezetője és a csoport titkára.

A Pszichiátriai Csoporthoz történő csatlakozáshoz belépési nyilatkozat kitöltése szükséges, melyet a csoport titkárának szükséges e-mailen keresztül eljuttatni.

 

PSZICHIÁTRIAI CSOPORT ÜGYRENDJE [pdf]

BELÉPÉSI NYILATKOZAT [pdf]

 

Elérhetőségeink:

Csoportvezető: Dr. Lázár Bence András pszichiáter 
 b.a.lazar.md@gmail.com

 

 


A Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának kamarai csoportokra vonatkozó rendelkezései:

A MOK tagjai — érdekeik kamarán belüli képviseletére — csoportokat hozhatnak létre; (Alapszabály 44/a.)
A csoport megalakulását az Országos Elnökségnél kell bejelenteni, egyúttal benyújtva az ügyrendjének tervezetét. Az elnökség az ügyrendet jóváhagyás céljából a TESZT elé terjeszti. (Alapszabály 44/b.)
Az Országos Elnökség hatáskörében tudomásul veszi csoport megalakulását és ügyrendjét (Alapszabály 35/r.)
A TESZT jóváhagyja a kamarai csoportok megalakulását és ügyrendjét (Alapszabály 42/j.)

A csoportok javaslatait az illetékes kamarai szervezet döntéseinél figyelembe veszi;
Tagjaik érdekeit érintő ügyekben kezdeményezhetik a kamara illetékes testületeinek dön¬tését és fellépését;
Az ügyrendjükben meghatározott területi illetékességükkel azonos területi illetékesség¬gel rendelkező szervezet ügyintéző szerveinek ülésén 1-1 delegálttal képviseltethetik magukat, tanácskozási joggal;
A csoportok kamarán kívüli képviseletét az illetékes kamarai szervezet jogosult ellátni. (Alapszabály 44/3-6.)

A csoportok részt vehetnek az Országos Küldöttközgyűlésen és az Országos Elnökség ülésén is tanácskozási joggal (Alapszabály 33/cc, 34/bc.)

ESEMÉNYEK