A Magyar Orvosi Kamara Csoportjai

 Háziorvosi csoport ügyrendje
BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Bemutatkozik a Magyar Orvosi Kamara Háziorvosi Csoportja

A MOK Háziorvosi Csoportja 2020-ban a pandémia kellős közepén jött létre, mikor az alapellátásra soha nem látott nyomás és teher hárult. A csoport alapítói már jó ideje fontosnak tartották az alapellátás különleges érdekeinek, sajátos szerveződésének hangsúlyosabb megjelenítését a kamarán belül, mégis a csoporttá alakuláshoz, a szándéknak tettekké válásához a kamara megújulása és a pandémia együttesen kellett.

A MOK Háziorvosi Csoport megalakítása és működése során tisztelettel emlékezünk elődeinkre, akik hosszú időn keresztül működtették, élő közösségként tartották életben a MOK Háziorvosi szekcióját, melyre jó szívvel emlékezik kollégáink többsége. A szekció sajnos több mint egy évtizede tulajdonképpen nem működött, de a csoport alapításakor is tulajdonképpen a szekció újraindítása, a korábbi pezsgő érdekvédelmi és szakmai munka felélesztése lebegett a szemünk előtt. A kamara jelenlegi Alapszabálya azonban nem ismeri a szekciók fogalmát, így az Alapszabály biztosította kereteken belül kamarai csoportként alakultunk meg és kértük megalakulásunk elfogadását.

Az alakulás óta a csoport komoly tekintélyt vívott ki magának a kamarán belül és kívül is. A csoportot érintő témák esetén a csoport vezetője meghívott résztvevője a kamara elnökségi üléseinek és a csoport nagy szerepet kapott a pandémiás időszak két nagy alapellátást érintő eseményének, a háziorvosi rendszer elmaradt bérrendezésének és a COVID vakcináció lebonyolításának kormányzati egyeztetései során is.

A csoport operatív működését tanácsadói testület segíti, melynek összetétele jól reprezentálja a háziorvosok területi és korosztálybeli megoszlását, elősegítve ezzel a minél átfogóbb, kollektív bölcsességre alapozott javaslatokat. A pandémia nem segítette a csoport szervezetépítését, de most következő lépésünk a szervezetépítésben a területi szervezetek mellett megyénként háziorvosi csoport alapszervezetek alapítása. A megyei szervező munkában várjuk rátermett és vállalkozókedvű kollégák jelentkezését.


Elérhetőség

A MOK Háziorvosi Csoportjának vezetője: Dr. Porpáczy Krisztina
haziorvos@mok.hu 

A MOK Természettudós csoport rövid bemutatása:

A MOK TT csoport a MOK DTESZ -en belül működik.

 

A MOK DTESZ tagjai lehetnek (a klinikai szakpszichológusok mellett), azok a természettudomány területéről érkező egyetemet végzett /MSc/ diplomás szakemberek, például biológusok, kémikusok, vegyészek, fizikusok, akik az egészségügyben dolgoznak és a következő egészségügyi szakvizsgák (legalább) egyikével rendelkeznek: klinikai biokémikus, klinikai sugárfizikus, klinikai mikrobiológus vagy molekuláris biológiai diagnosztika szakvizsga.

A szakvizsga bizonyítványukat a sikeres szakvizsgát követően a Nemzeti Vizsgabizottság állítja ki számukra és működési nyilvántartási számmal és MOK tagsággal rendelkeznek /a szakorvosokhoz hasonlóan/.

Valamint a szakorvosokhoz hasonló, 5 éves ciklusonként megújuló szakmai pontszerző rendszernek szükséges megfeleljenek.

 

Ezeket az egészségügyi felsőfokú végzettségű szakembereket fogja össze a MOK TT csoport.

Elérhetőség
MOK Természettudós Csoport 

Csoportvezető: Erdélyi Imola Erzsébet 

klinikai biokémikus és egészségügyi menedzsment specialista 

Elérhetőség: erdelyi.imola@gmail.com

A MOK Természettudós Csoport ügyrendje

Bemutatkozik a Magyar Orvosi Kamara Szakorvosjelölti Csoportja

A Magyar Orvosi Kamara Szakorvosjelölti Csoportja a szakképzésben és nappali PhD képzésben résztvevő kamarai tagok hatékonyabb érdekképviseletének érdekében alakult meg. A csoport elsődleges célja, hogy kommunikációs csatornát nyisson az Országos Elnökség és a szakképzésüket töltő orvosok között, hogy tapasztalataik, visszajelzéseik alapján az Elnökség tagjai hitelesen tudják képviselni érdekeiket a döntéshozók előtt.

A szakorvosjelölti réteg diverz, a közéjük tartozó orvosok egyes élethelyzetei sokfélék, így a problémák köre is szerteágazó. Ennél fogva a Kamara és a csoport nem képes mindenre érdemben választ adni, azonban a rendszerszinten megjelenő, illetve szakorvosjelölti státuszból adódó anomáliákat szükséges és igyekszünk orvosolni.

A csoport tevékenysége főként az alábbi kiemelt témákhoz kapcsolódik: 

A szakorvosjelöltek reprezentációja és aktivizálása az orvostársadalomban

A szakorvosjelöltek korlátozott kompetenciáik és speciális jogi helyzetük miatt sok esetben kiszolgáltatottak az egészségügyi rendszer akaratlagos vagy kényszerű változásainak, ugyanakkor az ellátás nélkülözhetetlen szereplői. Munkájuk morális megbecsülése – a korábbi generációk hagyatékaként – gyakran hiányzik, ennek helyreállítása pedig összefogást és közös munkát igényel a rezidensek között. Ehhez nélkülözhetetlen a rezidensek mozgósítása saját érdekeik védelme érdekében, hogy aktív szereplőivé váljanak sorsuk alakulásának. A Szakorvosjelölti Csoport felméri a számos rezidenst érintő problémákat és segíti az Országos Elnökséget a mindenki számára optimális megoldási javaslatok kidolgozásában.

Jogviszony kérdéseinek tisztázása és rendezése

Csoportunk munkája során törekszik rá, hogy a szakorvosjelöltek minél tisztábban ismerjék a jogi környezetet, amiben nap, mint nap dolgoznak, felismerjék saját jogaikat és kötelezettségeiket, valamint, hogy együtt rámutassunk az esetleg problémás vagy nem életszerű pontokra. Fontosnak tartjuk, hogy mind a munkavállaló orvosokban, mind a munkáltatókban tudatosuljanak a foglalkoztatás szabályai, melyek betartása – az aktuális keretek között is – számos esetben megkönnyítené a szakorvosjelöltek számára is saját érdekeik védelmét. Emellett pedig továbbra is számos olyan tisztázatlan kérdés maradt a szakorvosjelöltek foglalkoztatásának konkrét jogi kereteivel kapcsolatban, melyekre tevékenységünkön keresztül igyekszünk választ adni.

 A szakképzés színvonalának biztosítása és emelése

Minthogy a szakorvosjelöltek a jövő egészségügyi ellátásának kulcsszereplői, a csoport hangsúlyt fektet a képzés szakmai kérdéseire is. A megfelelő szakmai színvonal eléréséhez és fenntartásához több, mint időszerűvé vált a képzés feltételeinek javítása, mely magában foglalja a megfelelő gyakorlat megszerzésének biztosítását, a magas színvonalú utánpótlás képzéséhez szükséges megfelelő tutori hátteret, a korszerű elméleti képzést, valamint ezek teljesülésének monitorozását. A változás eléréséhez ezen témákban is elengedhetetlen a képzésben résztvevők visszajelzése a szakképzési rendszer valódi működéséről, ahogy a csoport is igyekszik tájékoztatni a rezidenseket a képzés feltételeinek aktuális változásairól.

A jogviszonyt, szakképzést érintő változások nyomon követése és közvetítése

A magyar egészégügyi rendszer változásai sokszor érintik közvetlenül, vagy csapódnak le a szakorvosjelölteken. Tájékoztatjuk a csoport tagjait ezen módosításokról, széles körben osztunk meg információkat, mind a mindennapi munkát, mind a szakképzést érintő ügyekben. Emellett várjuk a betegágyak mellett dolgozó, képzésüket töltő rezidensek beszámolóit is országos és regionális szinten egyaránt.

A Szakorvosjelölti Csoport szervezeti felépítése

A Csoport tagja lehet a Kamara bármely tagja, aki aktív szakképzésben vagy nappali tagozatos PhD képzésben vesz részt, vagy szakképzését/PhD képzését 1 éven belül zárta le. A Csoport döntéshozó fóruma a Csoport rendszeresen megrendezett ülése, melyen a Csoport valamennyi tagja szavazati joggal bír. A csoport működésének irányítói a csoportvezető, a csoport ügyvivő, illetve 4 csoportvezető-helyettes a 4 egyetemi régió képviseletében.

 ORSZÁGOS SZAKORVOSJELÖLTI CSOPORT ÜGYRENDJE

BELÉPÉSI NYILATKOZAT [pdf]
 BELÉPÉSI NYILATKOZAT [docx]

Elérhetőségek:

Dr. Varga Tamás – Csoportvezető

Elérhetőség: varga.tamas@mok.hu

Dr. Piller Róza – Csoport ügyvivő

Elérhetőség: piller.roza@mok.hu

Dr. Szakál-Tóth Zsófia – Csoportvezető-helyettes – Semmelweis Egyetem régió

 szakaltoth.zsofia@mok.hu

Dr. Illésy Lóránt – Csoportvezető-helyettes – Debreceni Egyetem régió

Elérhetőség: illesy.lorant@mok.hu

Dr. Biernacki Tamás – Csoportvezető-helyettes – Szegedi Tudományegyetem régió

Elérhetőség: biernacki.tamas@mok.hu

 

Bemutatkozik a Magyar Orvosi Kamara Pszichiátriai Csoportja

A Magyar Orvosi Kamara Pszichiátriai Csoportja a kamarai tagként pszichiátria szakterületen dolgozó rezidensek, szakorvosjelöltek és szakorvosok érdekképviseletének érdekében jött létre. Céljaink között szerepel a pszichiátriai szakma megbecsültségének növelése, társadalmi jelentőségének elismertetése, az ezen a területen dolgozó szakemberek munkakörülményeinek javítása, a pszichiátria szakma oktatása színvonalának emelése, a pszichiátriai szakma iránti érdeklődés felkeltése, pályamotiváció fejlesztése.  Kiemelten fontos témának tartjuk a pszichiátria szakmában jelenleg fennálló szakemberhiány leküzdését, az ambulans ellátórendszer nehézségeit, mely problémák javítására hatékony megoldások, javaslatok kidolgozásán dolgozunk.  A csoport a céljait az Orvosi Kamara felé történő kommunikáción keresztül igyekszik elérni, hogy a kamara vezetői a pszichiátria szakma problémáit, nehézségeit ismerhessék és hitelesen, hatékonyan tudják képviselni a szakmánkat a releváns döntéshozók előtt.

 

A Pszichiátria Csoport szervezeti felépítése

A Csoport tagja lehet a Kamara bármely tagja, aki a pszichiátria szakmában orvosként dolgozik. A Csoport döntéshozó fóruma a Csoport havonta megrendezett ülése, melyen a Csoport valamennyi tagja szavazati joggal bír. A csoport működésének irányítói a csoport vezetője és a csoport titkára.

A Pszichiátriai Csoporthoz történő csatlakozáshoz belépési nyilatkozat kitöltése szükséges, melyet a csoport titkárának szükséges e-mailen keresztül eljuttatni.

 

PSZICHIÁTRIAI CSOPORT ÜGYRENDJE [pdf]

BELÉPÉSI NYILATKOZAT [pdf]

 

Elérhetőségeink:

Csoportvezető: Dr. Lázár Bence András pszichiáter 
 b.a.lazar.md@gmail.com

 

 

Bemutatkozik a MOK  Vállalkozók és Magánegészségügyben Dolgozók Csoportja

(MOK VME)

Megalakult a magánellátásban dolgozó orvosok és egészségügyi szakembereket képviselő kamarai csoport.Várjuk a csoport céljaival egyetértő kamarai tagok csatlakozását.

A csoport célja a MOK egészségügyi vállalkozó és a magánegészségügyben dolgozó tagjainak összefogása és hivatásrendi érdekeinek képviselete, az egészségügyi vállalkozások társadalmi értékének bemutatása. A csoport a magánegészségügyben dolgozók és a közellátásban közreműködőként dolgozó vállalkozók mellett a vállalkozások alkalmazottainak is hatékony hivatásrendi érdekképviseletét vállalja fel.

Ma Magyarországon a magánegészségügy megkerülhetetlen szereplője a gyógyításnak.Mindannyiunk érdeke a betegutak és a finanszírozás átlátható, igazságos és fenntartható szabályozása. Valljuk, hogy minden biztosított magyar betegnek jár a tisztességes közfinanszírozású ellátás. Emellett biztosítani kell a magánszektor speciális igényeket is kielégítő optimális működését, valamint, hogy az állampolgárok szektorsemlegesen és akadálytalanul hozzáférjenek az őket megillető és a gyógyulásukat legjobban szolgáló ellátáshoz.  

A csoport együttműködést tervez mindazokkal, akik a betegek gyógyításának jobbítása érdekében a csoport céljait segítik.

A kamarai csoport feladata a MOK Alapszabálynak megfelelően segíteni a Kamara elnökségének munkáját. A MOK VME a Kamarát képviseli, csak annak megbízása alapján járhat el.

Elsődleges feladatunknak tartjuk a küszöbönálló állami és magánegészségügy optimális harmonizációjának segítését.

ÜGYREND
Belépési Nyilatkozat  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ [pdf]

A csoport vezetősége:
Dr. Masszi György – csoportvezető
Dr. Daróczy-Gaál Ágnes, Dr. Mogyorósi Dorottya - titkárok

Elérhetőség: 
vmecsoport@mok.hu

Alapító tagok:
Daróczy-Gaál Ágnes
Demeter Balázs
Dobos Márta
Fried Zoltán
Masszi György (mb. elnök)
Mogyorósi Dorottya
Mátyás Edit
Máriási Béla
Mucsi János
Palotai Gabriella (mb.titkár)
Tolvay Katalin
Urbán Éva (mb.titkár)
Vasvári Gergely Pál

 

 

 

Bemutatkozik a Magyar Orvosi Kamara Intenzív Terápiás és Aneszteziológiai Munkacsoportja

2024. január 11-én alakult meg a Magyar Orvosi Kamara Intenzív Terápiás és Aneszteziológiai Munkacsoportja, azaz a MINTA. Az aneszteziológia és intenzív terápia minden más orvosi szakmával kapcsolatban van, e szakirány nélkül elképzelhetetlen az aktív intézményi ellátás. 

A MINTA egyik fő feladatául tűzte ki, hogy a COVID járvány kapcsán, a szakmánk irányában mutatott érdeklődés ne vesszen el. Hogy ne csak akkor irányuljon ránk az ágazati irányítás és a lakosság figyelme, amikor pandémia zajlik, hanem lehetőség szerint békeidőben is. A folyamat megvalósításához azonban meg kell határozni azokat a pontokat, amelyekre fókuszként kell tekintenünk. Ezek szükségszerűen nem csak rossz-, hanem jógyakorlatok is lehetnek. Hiszen az utóbbiak elterjesztése éppoly pozitív ágazati hatással bírhat, mint az előbbiek felszámolása.

Ahhoz viszont, hogy ezek a pontok meghatározásra kerüljenek, hiteles adatokra van szükségünk. Fő feladata lesz a MINTA csoportnak, hogy szakmai tanácsaival és lobbitevékenységével elérje, hogy az ágazati irányítás anyagi és jogszabályi támogatást nyújtson az adatgyűjtés megszervezéséhez. A valid adatok nem csak a fejlesztések alapját biztosíthatják, hanem minőségbiztosítási feladatokat is szolgálhatnak, illetve komoly, tudományos kutatási eredményeket is generálhatnak.

Mindezek mellett pedig a MINTA szeretne közelebb kerülni a kollégákhoz és a betegekhez is. Szükség szerint szeretnénk részt venni a szakmai ajánlások fejlesztésében, karöltve a szakmai szervezetekkel.  És végül, de nem utolsó sorban az általunk ellátottakat és családtagjaikat is hitelesen, valamint érthetően szeretnénk tájékoztatni, valamint felkészíteni a kórházban rájuk váró folyamatokra. 

Amennyiben te is segíteni szeretnél a fentiekben, úgy szeretettel várunk a MINTA-ban. Keress minket a  minta@mok.hu e-mail címen.

Csoportvezető: Dr. Lovas András

Elektronikus levélcím: minta@mok.hu

Ügyrend

Belépési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató 


A Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának kamarai csoportokra vonatkozó rendelkezései:

A MOK tagjai — érdekeik kamarán belüli képviseletére — csoportokat hozhatnak létre; (Alapszabály 44/a.)
A csoport megalakulását az Országos Elnökségnél kell bejelenteni, egyúttal benyújtva az ügyrendjének tervezetét. Az elnökség az ügyrendet jóváhagyás céljából a TESZT elé terjeszti. (Alapszabály 44/b.)
Az Országos Elnökség hatáskörében tudomásul veszi csoport megalakulását és ügyrendjét (Alapszabály 35/r.)
A TESZT jóváhagyja a kamarai csoportok megalakulását és ügyrendjét (Alapszabály 42/j.)

A csoportok javaslatait az illetékes kamarai szervezet döntéseinél figyelembe veszi;
Tagjaik érdekeit érintő ügyekben kezdeményezhetik a kamara illetékes testületeinek dön¬tését és fellépését;
Az ügyrendjükben meghatározott területi illetékességükkel azonos területi illetékesség¬gel rendelkező szervezet ügyintéző szerveinek ülésén 1-1 delegálttal képviseltethetik magukat, tanácskozási joggal;
A csoportok kamarán kívüli képviseletét az illetékes kamarai szervezet jogosult ellátni. (Alapszabály 44/3-6.)

A csoportok részt vehetnek az Országos Küldöttközgyűlésen és az Országos Elnökség ülésén is tanácskozási joggal (Alapszabály 33/cc, 34/bc.)

ESEMÉNYEK