Tagdíjszabályzat 2019. október 16. napjától

Tagdíjszabályzat

a Területi Szervezetek Tanácsa által 2019. október 16-án elfogadott módosításokkal

egységes szerkezetben1

A Magyar Orvosi Kamara Alapszabályának (a továbbiakban: Asz.) 16./ és 42./ pontja szerint a tagdíjra vonatkozó kedvezmények körét, mértékét, a tagdíj fizetésének módját és az Asz. 63./ pontjában meghatározott pótdíj mértékét jelen Tagdíjszabályzat tartalmazza.

I. A tagdíjfizetéssel kapcsolatos szabályok, a pótdíj mértéke

1./ A tag a tagdíjat és a pótdíjat a MOK tagdíjszámlájára fizeti be. A tag a kamarába való belépésekor nyilatkozik arról, hogy milyen módon kívánja fizetni a tagdíjat, a tagdíjfizetés módját a tag az Országos Hivatalhoz intézett írásbeli bejelentéssel jogosult megváltoztatni.

A tárgyévben befizetett tagdíjakról a MOK évente utólag számlát állít ki és megküldi a tagnak legkésőbb a tárgyévet követő év január 31. napjáig. A számla a tagnyilvántartó program pénzügyi felületéről is letölthető.

2./ A tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja:

 1. tagsági viszony létesítése esetén, a tagfelvételi kérelem benyújtását követő hónap első napja;
 2. tagsági viszony saját kérésre történt szüneteltetését követően a tagsági viszonynak a tag kérelmére történt helyreállítása esetén, az erre irányuló kérelem benyújtását követő hónap első napja;
 3. amennyiben a tagsági viszony felfüggesztésére jogerős bírói ítélet, vagy etikai határozat nyomán kerül sor, a tagdíjfizetési kötelezettség kezdőnapja az ítéletben, vagy etikai határozatban megállapított idő lejártát követő hónap első napja.

3./ A tagdíjfizetési kötelezettség befejező napja:

 1. a tagsági viszony saját kérelemre történt szüneteltetése esetén, a szüneteltetésre irányuló kérelem benyújtása hónapjának utolsó napja;
 2. a tagsági viszony tag általi megszüntetése esetén, az erről szóló bejelentés benyújtása hónapjának utolsó napja;
 3. a tagsági viszonynak az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény (Ektv.) 17. § b) és 25.§ (1) bekezdés d) pontja alapján való felfüggesztése esetén, a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja;
 4. a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdésének b) és d) pontjai alapján, a kamara általi megszüntetése esetén a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja;
 5. a tagsági viszonynak az Ektv. 18. § (1) bekezdés c) pontja alapján — a tagsági viszony etikai büntetésként történő megszüntetése (kizárás) esetén — a határozat jogerőre emelkedése hónapjának utolsó napja.

4./ Az Alapszabály 63. pontjában meghatározott pótdíj mértéke 0,- Ft.

II. Tagdíjmentességek-, kedvezmények

1./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

 • CSED-en, GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en (főállású, legalább 3 kiskorú gyermekes anya) vannak;
 • pályakezdők, azaz az alapdiploma megszerzésének időpontjától számított hatodik év december 31. napjáig

2./ Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

 • 70. életévüket betöltötték;

3./ A kedvezményre jogosító körülményeket a kedvezményt igénylő tag köteles írásban bejelenteni és igazolni a MOK Országos Hivatalánál vagy a területi szervezeténél, a kedvezmény a bejelentés napját követő hónap első napjától illeti meg a tagot. Késedelmes bejelentés, vagy a bejelentés elmulasztása esetén visszamenőleges igény nem támasztható a kedvezményre.

Amennyiben megszűnik a kedvezményre jogosító körülmény, azt a tag a megszűnés hónapjának utolsó napjáig köteles bejelenteni a MOK Országos Hivatalának vagy a területi szervezetének. Ennek elmulasztása esetén a kamara jogosult a kedvezményes és a teljes tagdíj közötti különbözetet érvényesíteni a mulasztó taggal szemben, a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének hónapját követő hónap első napjáig visszamenőleg.

4./ A jelen szabályzat 3./ pontjában előírt bejelentési és igazolási kötelezettségeket a kamara adategyezetés útján ellenőrizheti. Az adategyeztetés során a területi szervezet vagy az Országos Hivatal – figyelemmel az Asz. 15./ b) pontjára – a tag tagnyilvántartásban rögzített címére, postai vagy elektronikus (e-mail) úton adategyeztető lapot küld ki. A tag köteles az adategyeztetőt és a kedvezményre jogosító körülményt igazoló egyéb okiratokat – az adategyeztetési felhívás kiküldésétől számított – 30 (harminc) napon belül – postai vagy elektronikus (e-mail) úton – visszaküldeni.

Abban az esetben, amennyiben a tag a jelen pont szerinti adategyeztetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az előző bekezdésben megállapított határidő lejártát követő hónap első napjától kedvezménykategóriáját elveszti. Ebben az esetben a területi szervezet vagy az Országos Hivatal jogosult a kedvezménykategória módosítására.

Jelen pont alapján az Országos Hivatal – egyes vagy valamennyi területi szervezet részére – adategyezetési kötelezettséget írhat elő. Az Országos Hivatalvezető jogosult körlevélben az adategyeztetés részletszabályait, így különösen az adategyeztető lap formáját és tartalmát, meghatározni.

Jelen pont alapján tilos a joggal való visszaélést megvalósító adategyeztetés.

5./ A Magyar Orvosi Kamara Országos Elnöksége egyéni elbírálás alapján méltányosságot gyakorolva jogosult a tagot a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesíteni.

III. Záró rendelkezések

1./ A jelen Tagdíjszabályzat — a módosításokkal egységes szerkezetben — 2019. október 16-án lép hatályba.

2./ A MOK a Tagdíjszabályzatot és annak módosításait honlapján és az Orvosok Lapjában teszi közzé. 

3./ A Tagdíjszabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Ekt. és az Asz. rendelkezései az irányadók.

 

k.m.f.

Dr. Éger István elnök s.k.

1 Elfogadta a TESZT 2019.10.16. napján a 19/2019.10.16. sz. határozatával, hatályos 2019. október 16. napjától

  Tagdíjszabályzat (pdf) 

Tagdíj befizetési útmutató

A tagdíj fizetése történhet:

 • havi egyenlő részletekben, a tárgyhó 10. napjáig;
 • évi két egyenlő részletben, a tárgyév március 31-éig, illetve szeptember 30-áig,
 • évente egy összegben, a tárgyév március 31. napjáig.

1./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

 • CSED-en, GYES-en, GYED-en, vagy GYET-en (főállású, legalább 3 kiskorú gyermekes anya) vannak;

2./ Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

 • 70. életévüket betöltötték;

Tagdíj mértéke:

Tisztelettel tájékoztatjuk a MOK tagjait, hogy

 • 2014. február 16-tól 2022. június 30-ig a kamarai alaptagdíj (100%) mértéke: 2 300 Ft/hó, 27 600 Ft/év;
 • 2022. július 1-tól 2022. december 31-ig a kamarai alaptagdíj (100%) mértéke: 3 700 Ft/hó, 44 400 Ft/év;
 • 2023. január 1-től a kamarai alaptagdíj (100%) mértéke: 4 100 Ft/hó, 49 200 Ft/év.

A tagdíj a kamara CIB banknál vezetett közös tagdíjszámlájára fizetendő.

Számlaszám:           CIB 11100104 19008501 37000004

IBAN szám:              HU58 1110 0104 1900 8501 3700 0004

Swift kód:                  CIBHHUHB


A befizető azonosíthatósága érdekében a közleményben kérjük feltüntetni a tagdíjfizető tag nevét és pecsétszámát !

 

Bizonylatok igénylése (számla / adóigazolás)

Ön a mindenkor hatályos számviteli szabályok szerint a státuszának megfelelő bizonylatot kap a tagdíj befizetésről.
Kérjük, hogy jelezze a tagdij@mok.hu e-mail címen céges számlaigényét a következő adatok megadásával:
 • cég pontos neve (Kft., Bt., egyéni vállalkozó stb.)
 • székhely címe
 • adószám

Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen kérése, kérdése van kérjük, forduljon az Országos Hivatal tagdíj-nyilvántartási osztályához a tagdij@mok.hu e-mail címen.
 
 

Kapcsolódó dokumentumok:

Tájékoztató a személyi jövedelemadó (Szja.) bevallásokhoz


Azon kamarai tagok, akik 2019. évi kamarai tagdíjukat magánszemélyként fizették meg, az éves személyi jövedelemadó bevallásukban az adóalapot (Szja bevallás 01. sor) a 2019-ben  megfizetett kamarai tagdíj összegével csökkenthetik. Ennek tényét a bevallás 55. sorában a megfizetett kamarai tagdíj összegének feltüntetésével jelezni kell.


Az adóalap csökkentés bizonylatai:
- kamarai tag nevére kiállított számla és a befizetés tényét igazoló adóigazolás, valamint
- a befizetést/átutalást igazoló saját bizonylat (lakossági folyószámla kivonat)


A bizonylatokat az adóbevallás saját példányával együtt kell megőrizni elévülésig. A kamara által kiállított számla és adóigazolás pótlása - szükség esetén - a MOK Országos Hivatalán keresztül igényelhető.


Ha a munkáltatója év közben, az adóelőleg megállapításakor az érdekképviseleti tagdíjat már figyelembe vette, akkor a 19M30-as igazolás 01. sorában igazolt összeg már nem tartalmazza az adóévben kamarai tagdíj címén befizetett/levont összeget, így Önnek további adóalap korrekciót nem kell végeznie. Az igazolás 55. sorában ennek tényét a munkáltató szintén feltünteti.


Azon kamarai tagok, akik 2019. évi kamarai tagdíjukat egyéni-, vagy társas vállalkozás vállalta át és fizette meg, a tagdíjról magánszemélyként sem számlát, sem adóigazolást nem kaptak. Ebben az esetben adóalap csökkentésre a magánszemélynél nincs lehetőség. Számlát a tagdíjat átvállaló egyéni-, illetve társas vállalkozás nevére küldött a kamara, hiszen költség elszámolásra ezen egyéni- és társas vállalkozások voltak jogosultak.


Magánszemélyként az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-áról. A megfizetett adó 1%-át regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező egyháznak ajánlhatja fel.


A MOK a Magyar Orvosokért Alapítványt 1992-ben abból a célból hozta létre és működteti azóta is, hogy a nehéz helyzetbe került orvos kollégákat segíthesse. Kérjük, hogy a civil szervezeteknek juttatható 1%-ról – amennyiben lehetősége van rá – rendelkezzen a Magyar Orvosokért Alapítvány (adószám: 18014462-1-42) javára.


A rendelkező nyilatkozatot legkésőbb május 20-ig kell az adóhatóság részére megküldeni vagy a személyi jövedelemadó bevallás mellékleteként, vagy attól függetlenül, például az e-SZJA webes felületén keresztül.


A tagdíjfizetéssel kapcsolatos méltányossági kérelem minta és tájékoztató az alábbi helyről tölthető le:

[pdf ]Meltanyossagi_kerelem.pdf
[docx] Meltanyossagi_kerelem.docx

A kitöltött méltányossági kérelmet és esetleges mellékleteit, kérjük, hogy a mok@mok.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek!

ESEMÉNYEK