MOK Akadémia

A Magyar Orvosi Kamara, az eddigi tapasztalatok birtokában, 2020-ban is indítja „MOK Akadémia” címen jogi tanfolyamát, továbbképzését.

A tanfolyam hiánypótló, a megszerezhető tudás minden, az egészségügyben dolgozó Kolléga számára fontos.

Szabadon választható továbbképzés, tagi szolgáltatásként ingyenes.

Akkreditált.

Az Oftex továbbképzési portálon „Egészségügyi jogi továbbképzés orvosoknak” néven van szerepeltetve. A képzés két féléve:
I. félév 2020.01.11. – 2020.06.20. (50 pont),
II. félév 2020.09.05. – 2020.11.21. (36 pont).

Célunk az, hogy mint tagok, világos képet kapjanak a MOK felépítéséről, működéséről, kapcsolatairól, lehetőségeiről, szervezeti életéről, helyzetéről a magyar egészségügyi jogrendben, de ezen túlmenően és alapvetően, az Önök, az orvos helyzetéről, lehetőségeiről a jelenlegi magyar egészségügyi jogi környezetben.

Előadási napok:

Figyelembe vettünk minden ünnepet, illetve szombati munkanapot, így a második részben két hét után következnek az előadások.

A szombati előadásnap, és az előre közölt időbeosztás lehetővé teszi a Kollégák számára az ügyeleti beosztás, továbbképzés és családi programok tervezését, a nélkül, hogy a tanfolyami részvétel sérülne.

I. félév
2020.01.11.
2020.02.01.
2020.02.22.
2020.03.07.
2020.03.28.
2020.04.18.
2020.05.09.
2020.05.30.
2020.06.20.

II. félév
2020.09.05.
2020.09.19.
2020.10.03.
2020.10.17.
2020.11.07.
2020.11.21.

A tanfolyam IDŐBEOSZTÁS:

  • az előadásokat 2-3 hetenként, szombaton tartjuk.
  • napi kezdés: 9 órakor, befejezés 15 órakor.
  • 45 perces órák, közbeni szünettel.
  • 12 órakor szendvics ebéd, a MOK finanszírozza.

Regisztráció: minden alkalommal érkezéskor, 10 óráig.

A tanfolyam helye: MOK Székház, Budapest VI. Szondi u 100. I. emelet.

Ruhatár a földszinten, étkezés a földszinti teremben. WC földszint és II. emelet.

JELENTKEZÉS:

  • emailben a mokakademia@mok.hu címen:
  • név, lakcím, munkahely, szakképesítés, elérhetőség: email és mobil.

TARTALOM / ELŐADÓK:

2020.01.11

1.

9-10

Kamarapolitika

Dr. Kincses Gyula

2.

10-11

MOK hivatali működése, döntés típusai

Dr. Farkas Gergely

3.

11-12

MOK gazdálkodása (pénzügy, szerződések)

4.

12-13

Az AKR alapvető rendelkezései, Alapszabály

5.

13-14

Egyéb szabályzatok

2020.02.01

1.

9-11

Etikai Bizottságok feladata, eljárásrend

Dr. Böszörményi-Nagy Géza

2.

11-12

Felügyelő Bizottságok feladatai, munkája

Dr. Balatincz Péter

4.

12-15

Kommunikáció, kommunikáció az egészségügyben

Dr. Kollár János

2020.02.22

1.

9-15

Egészségügyi intézményrendszer felépítése, funkcionálása

Dr. Paphalmi Rita

2.

Az egészségügyi ellátás szintjei, specialitások

3.

Az egészségügyi igazgatás szervezete, irányítási rendszere

4.

ellenőrzési rendszer, közszolgáltatás szervezése,

5.

kapcsolódó szabályrendszer (követelmények, engedélyek).

2020.03.07

Polgárjogi alapismeretek I.

1.

9-15

Személyiségvédelem, sérelemdíj,

Dr. Udvarhelyiné Dr. Sápi Edit

2.

A kötelmek általános szabályai pl. elévülés,

3.

képviselet, egyetemleges kötelezettség,

4.

engedményezés, tartozáselismerés,

5.

tartozását vállalás, stb.

2020.03.28

Polgárjogi alapismeretek II.

1.

9-15

A szerződéstan legfontosabb rendelkezései:

Dr. Kriston Edit

2.

szerződés létrehozása,

3.

az érvénytelenség és a hatálytalanság szabályai

4.

szerződési biztosítékok rendszere és a

5.

szerződésszegés jogkövetkezményei, stb.   

2020.04.18

Egészségügyi jog I.

1.

9-15

Betegek jogai, eü. dolgozók jogai és

Dr. Barzó Tímea

2.

kötelezettségeinek alapvető szabályai,

3.

vonatkozó rendelkezések megismerése.

2020.05.09

Egészségügyi jog II.

1.

9-15

Gyakorlati problémák megoldása pl. eü. ellátás

Dr. Barzó Tímea

2.

megtagadása, beteg önrendelkezési joga,

3.

adatvédelem, orvosi titoktartás.

4.

EU egészségügyi joga.

2020.05.30

Munkajog I.

1.

9-15

Alapismeretek: az egészségügyi tevékenység típusai:  

Dr. Raffay Bálint

2.

szabadfoglalkozás, munkaviszony, stb.

3.

Az MT, Kjt, Ktv, hatálya.

4.

Az érdekviták struktúrája: az országos érdekegyeztetés helye,

5.

szerepe és jogköre a magyar munkajogban.

2020.06.20

Munkajog II.

1.

9-13

A munkajogi jogalanyiság munkavállalói és munkáltatói oldalon:

Dr. Raffay Bálint

2.

a munkáltatói jogkör gyakorlásának kérdése,

3.

munkaviszony létesítésének, megszüntetésének alapvető kérdései, stb.

4.

Munkaidő, pihenőidő, ügyelet, készenlét speciális szabályai az egészségügyben

6.

13-15

A MOK lehetőségei a munkajogi vitákban.

Dr. Nagy Ferenc

7.

Módszertani javaslatok a  munkajogi tárgyalásokhoz

Dr. Gyenes Géza

2020.09.05

1.

9-15

Társadalombiztosítás jog, egészségbiztosítás.

Dr. Gecse Istvánné

2.

Ellátási formák: egészségbiztosítás, nyugdíjbiztosítás,

3.

anyasági ellátások rendszere, Keresőképtelenség idejére járó ellátások.

4.

A nyugdíjbiztosítás intézményrendszere.

5.

Balesetbiztosítási ellátások. Egészségbiztosítás Magyarországon.

 2020.09.19.

1.

9-11

Az E alap mint költségvetési elem. A NEAK szerepe

Dr. Kőrösi László

2.

11-15

Az orvos büntetőjogi felelőssége: foglalkozás körében el-

Dr. Udvarhelyi Bence

3.

követett veszélyeztetés, az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi

4.

kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények.

 2020.10.03.

Felelősségi rendszer az egészségügyben I.

1.

9-15

MOK Etikai Kollégium, Etikai Kódex

Dr. Barzó Tímea

2020.10.17

Felelősségi rendszer az egészségügyben II.

1.

9-15

A polgári jogi felelősség általános szabályai, alkalmazása

Dr. Barzó Tímea

2.

az egészségügyben. A „műhiba” műtéti kockázat fogalma,

3.

megítélése a bírói gyakorlatban. A kártelepítés.

2020.11.07

1.

9-15

Egészségügyi vállalkozás alapítása, jogi ismeretek

Dr. Barta Judit

2.

Egészségügyi vállalkozások joga, társasági jog: Kkt, Bt, Kft.

3.

egyéni vállalkozás, jellegzetes szerződéstípusok az eü-ben,

4.

vállalkozási, megbízási szerződés, kezelési szerződés, feladat-

5.

ellátási szerződés, közreműködői szerződés, elhatárolás a színlelt

6.

munkaszerződéstől, stb.

2020.11.21

1.

9-14

Pénzügyi alapismeretek

Ránkli Melinda

2.

3.

4.

14-15

TESZT

 

Előadás csere váratlan esemény (pl.: betegség) esetén lehetséges, de az előadások időpontja nem változik.

JELENTKEZÉS:

  • emailben a mokakademia@mok.hu címen:
  • név, lakcím, munkahely, szakképesítés, elérhetőség: email és mobil.

ESEMÉNYEK