Közérdekű Adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve

Magyar Orvosi Kamara

székhelye

Budapest

postai címe,

1068 Budapest, Szondi u. 100.

telefon- és telefaxszáma

Tel.: +36 (1) 269-4391; Fax: +36 (1) 269-4392

elektronikus levélcíme

honlapja

mok.hu

ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Tel.: +36 (1) 269-4391; Fax: +36 (1) 269-4392 Email:

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése

Organogram

szervezeti egységek megjelölése

Országos Elnökség ; Etikai Kollégium ; Országos Etikai Bizottság ; Országos Felügyelőbizottság ; MOK Területi Szervezetek Tanácsa ; Országos Hivatal

az egyes szervezeti egységek feladatai

szakmai, etikai ügyek, állásfoglalások, felügyelet

Országos elnökség ügyrendje Letöltés

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve

Dr. Kincses Gyula

beosztása

elnök

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Tel.:+36 (1) 302-0065; Fax: +36 (1) 269-4392; Email:

Az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve

Dr. Hegedűs Zsolt (EK);

Dr. Böszörményi-Nagy Géza (OEB);

Dr. Balatincz Péter (OFB)

beosztása

elnök

elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Tel.:+36 (1) 302-0065; Fax: +36 (1) 269-4392; Email: ;

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve

Mátyás Krisztina

elérhetősége (telefon, fax, e-mail cím)

Tel.:+36 (1) 302-4140; Fax: +36 (1) 269-4392; Email:

az ügyfélfogadási rend

telefonos egyeztetés alapján

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma

Országos Küldöttközgyűlés

összetétele

megyénként

országos küldöttek 406 fő

beosztása

küldött

elérhetősége

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése

nincs

székhelye

-

postai címe,

-

telefon- és telefaxszáma

-

elektronikus levélcíme

-

honlapja

-

ügyfélszolgálatának elérhetőségei

-

7/A.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve

Szondi 100 Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye

Budapest

elérhetősége (postai címe, telefon, fax, e-mail cím)

1068 Budapest, Szondi utca 100. Tel.: +36-1/269-4391; Fax: +36-1/269-4392; E-mail:

tevékenységi köre

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

képviselőjének neve

dr. Csaba János

a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

100%

7/B.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve

MOK Lapkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye

Budapest

elérhetősége (postai címe, telefon, fax, e-mail cím)

1068 Budapest, Szondi utca 100. Tel.: +36-1/302-0065; E-mail:

tevékenységi köre

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

képviselőjének neve

dr. Farkas Gergely

a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

100%

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve

nincs

székhelye

-

a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése

-

illetve az azt alapító határozat

-

a költségvetési szerv alapító okirata

-

vezetője

-

honlapjának elérhetősége

-

működési engedélye

-

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve,

Orvosok Lapja

a szerkesztőség neve

Orvosok Lapja

a szerkesztőség címe

1068 Budapest, Szondi u. 100.

a kiadó neve

Magyar Orvosi Kamara

a kiadó címe

1068 Budapest, Szondi u. 100.

a főszerkesztő neve

Dr. Máté-Horváth Nóra

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Egészségügyért Felelős Államtitkárság

székhelye

Budapest

postai címe

1051 Budapest, Arany János utca 6-8.

telefon- és telefaxszáma

Tel.: +36-1-795-1100; Fax: +36 -1-795-0012

elektronikus levélcíme

honlapja

EEM

ügyfélszolgálatának elérhetőségei

+36-1-795-1297

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat

1

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

Alapszabály

közjogi szervezetszabályozó eszközök

-

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

letöltés

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

magyar nyelven

A MOK tevékenységéről

angol nyelven

A MOK tevékenységéről

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

-

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

-

illetékességi területe

-

az ügyintézéshez szükséges dokumentumok

E-ügyintézés

okmányok

eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

3000 Ft

alapvető eljárási szabályok,

Ekt.; Alapszabály

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Tagfelvétel

ügyfélfogadás ideje

Előzetes egyeztetés alapján

ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő)

Ákr

az ügyek intézését segítő útmutatók

Tagfelvételi eljárás

az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A nyomtatvány kitöltése, nyomtatása, postázása

az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Tagság megszüntetése, szüneteltetése

az igénybe vehető elektronikus programok elérése

pdf; word

időpontfoglalás

nincs

az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

Ekt. ; Alapszabály

tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségről

A nyomtatvány kitöltése, nyomtatása, postázása

Etikai Kódex

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

tartalma

Etikai eljárás

a közszolgáltatások igénybevételének rendje

Ekt.

a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke

-

az abból adott kedvezmények

-

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

név

Tagnyilvántartás

formátum

elektronikus adatbázis

az adatkezelés célja

tagság nyilvántartása

az adatkezelés jogalapja

Ekt.

az adatkezelés időtartama

a cél megvalósulásáig

az érintettek köre

tagság

az adatok forrása

az érintettektől közvetlenül

Info törvény

az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai

NAIH-74141/2014; NAIH-81699/2014

a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Ekt. 19/A §

a hozzáférés módja

-

a másolatkészítés költségei

-

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe

Orvosok Lapja; elektronikus MOK hírlevél

témája

szakmai, kamaraéleti kiadvány

a hozzáférés módja

postai úton, emailben

a kiadvány ingyenessége

ingyenes

illetve a költségtérítés mértéke

nincs

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja

Ekt.

eljárási szabályai

Alapszabály

a testületi szerv üléseinek helye

változó

ideje

évente minimum egyszer

továbbá nyilvánossága

tagok számára nyilvános

döntései

ülésének jegyzőkönyvei

illetve összefoglalói

-

a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek

nincs

és kapcsolódó dokumentumok;

-

a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

-

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

nincs

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása

nincs

azok eredményei

-

és indoklásuk

-

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgáltok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

NAV 2014

NAIH 2014

EMMI 2014

ÁSZ 2015 - Észrevételek

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Info törvény

az illetékes szervezeti egység neve

MOK Országos Hivatal

elérhetősége

1068 Budapest, Szondi utca 100., 1390 Budapest 62. Pf. 175. Tel: +36 1 302 4140 Fax: +36 1 269 4392; E-mail:

ahol kijelölésre kerül az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

dr. Farkas Gergely

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei,

nincs

időbeli változásuk

-

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

nincs

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nincs

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

nincs

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

nincs

egyedi közzétételi lista

nincs

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

nincs

20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

nincs

21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke

nincs

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

nincs

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

nincs

III. Gazdálkodási adatok

Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,;

A MOK 2016. évi költségvetése

A MOK 2017. évi költségvetése

A MOK 2018. évi költségvetése

A MOK 2019. évi költségvetése

A MOK 2020. évi költségvetése

számviteli törvény szerinti beszámolója, vagy éves költségvetési beszámolójaMérlegbeszámoló 2015

Összkamarai mérlegbeszámoló 2015.

Beszámoló 2016

Beszámoló 2017

Beszámoló 2018

Könyvvizsgálói jelentés

MOK OSZ 2023- évi számviteli tv- szerinti egyszerűsített éves beszámolója 

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és

Létszám és béradatok 2020.

személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Magyar Orvosi Kamara Választott tisztségviselők díjazása 2017

Magyar Orvosi Kamara Választott tisztségviselők díjazása 2018

Magyar Orvosi Kamara Választott tisztségviselők díjazása 2019

Magyar Orvosi Kamara Választott tisztségviselők díjazása 2020.

összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye

3.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek neve,

nincs

a támogatás célja

-

a támogatás összege

-

a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok (kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják, vagy arról a kedvezményezett lemond)

-

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa)

nincs

a szerződés tárgya

-

a szerződést kötő felek neve

-

a szerződés értéke (A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.)

-

határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

-

valamint az említett adatok változásai

-

a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai (minősített adatok kivételével)

-

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok

nincs

pályázati kiírások

-

pályázók adatai

-

az elbírálásról készített emlékeztetők

-

pályázat eredménye

-

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására így különösen egyesület támogatására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

foglalkoztatottai szakmai érdek-képviseleti szervei számára fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-

foglalkoztatottai munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések

-

alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Magyar Orvosokért Alapítvány

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

nincs

8.

Közbeszerzési információk

nincs

éves terv

-

összegzés az ajánlatok elbírálásáról

-

összegzés a megkötött szerződésekről

-

ESEMÉNYEK