A MOK adatkezelése etikai ügyekben

Beérkezés és iratok, adatok kezelése

A MOK-hoz bármilyen – így etikai ügyekben is - kérelmek, panaszok, megnyilvánulások, megkeresések postai úton, elektronikus levélben, hivatali és cégkapun keresztül juthatnak el. Természetesen lehetőség van telefonos, vagy akár személyes, szóbeli bejelentésre is, de ezt célszerű írásban is megerősíteni. A megkereséseket az Országos Hivatal az iratkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli és irányítja a megfelelő hatáskörrel és illetékességgel bíró testület vagy szervezeti egységek felé. A sajtóügyeket a MOK kommunikációs kabinet osztályozza, kezeli.


Megkeresések kezelése feladatok és hatáskör szerint

A megkeresések elbírálása során a kamara saját hatáskörben és illetékessége szerint tud eljárni. A feladatokat és hatáskört a kamarai törvény szabályozza (https://mok.hu/a-kamararol/kamarai-torveny). A MOK egyik fő feladata, hogy az egészségügyi hivatás gyakorlásával és az egészségügyi tevékenységgel összefüggő kérdésekben képviselje és védje tagjainak érdekeit és jogait. Közfeladatai közül kiemelendő az etikai rendszer kamarai működtetése, azaz, hogy a szakma gyakorlására vonatkozó általános szakmai magatartási-etikai szabályokat (etikai kódex) alkot, és az e törvényben meghatározott esetekben etikai eljárást folytat le. 

A MOK feladatait a MOK Missziós nyilatkozata foglalja össze (https://mok.hu/a-kamararol/kuldetesunk-alapelveink), közfeladatot végző tevékenységét pedig itt lehet megtekinteni (https://mok.hu/public/media/source/kozerdeku-adatok/ii.2.pdf ).


Etikai ügyek véleményezése

A MOK kiáll az etikai szabályokat betartó orvosok mellett és elítéli azokat a tagjait, akik megsértik az Etikai Kódexben lefektetett szabályokat. A kamarai tagok ügyében elsőfokon a MOK területi szervezeteinek etikai bizottságai járnak el.

Panaszt bárki – az országos elnökség is – tehet (https://mok.hu/hirek/mokhirek/a-magyar-orvosi-kamara-elnoksegenek-a-jarvanyhelyzetben-hozott-hatarozata-az-etikai-eljarasok-meginditasarol). 

A panasztétel illetékmentes, annak benyújtásának lehetőségeiről a MOK honlap ETIKA része tájékoztat (https://mok.hu/etika/tajekoztatas-panasz-benyujtasahoz). A MOK etikai bizottságai tehát konkrét, azonosítható személy ügyében érkező bejelentés alapján, vagy a bizottság által hivatalból indított és lefolytatott, közigazgatási eljárások keretei között meghozott döntéseik útján „foglalnak állást” az egyedi ügyekben. Amennyiben büntető eljárás is van folyamatban, az etikai bizottság bizonyos esetekben az etikai eljárás felfüggesztéséről dönthet (ÁKR és EKTV). A területi szervezetek etikai bizottságainak döntését fellebbezés esetén a MOK Országos Etikai Bizottsága (OEB) vizsgálja felül. Elsőfokon folyamatban lévő, vagy elsőfokon véglegessé (jogerőssé) vált ügyekről, illetve döntésekről azonban az OEB-nek hivatalból nincs tudomása.

A MOK nem rendelkezik nyomozati hatáskörrel, közösségi médiát felügyelő, vagy széles spektrumú sajtófigyelő szolgálatot nem üzemeltet. Személyeket, azaz tagjait érintő kérdésekben csak azonosíthatóság (név, vagy pecsétszám, munkahely) esetén tud eljárni.   

A kamara tagjainak orvos szakmai tevékenységével kapcsolatos panaszok kivizsgálását nem kizárólag a MOK, hanem a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szakfelügyelete végzi az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet szerint (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900016.emm). 

Arra nincs hatásköre a MOK etikai testületeinek, hogy állásfoglalást adjon ki, vagy vizsgálja nem konkrét személy, konkrét cselekmény, hanem az egészségügy egészét bíráló véleményeket, panaszokat. 

A MOK etikai bizottságainak nincs hatáskörük, hogy az egészségügyben dolgozó szakdolgozók tevékenységével kapcsolatos panaszokat vizsgálják, ez a MESZK feladata (http://www.meszk.hu/info.aspx?sp=1). 

A MOK etikai eljárásainak alapdokumentuma az Etikai Kódex (https://mok.hu/a-kamararol/etikai-kodex), melynek karbantartását, megújítását az Etikai Kollégium végzi. Szükséges lehet a MOK állásfoglalása általános etikai kérdéseket felvető, közérdeklődésre számot tartó, az orvosi hivatásba vetett bizalmat érintő egyedi események, megkeresések esetében, azonban véleményt nyilvánítani csak hiteles információk alapján tud. 


Etikai eljárások nyilvánossága, tervek

Az e körben irányadónak tekintett rendelkezés, Magyarország Alaptörvényének (Alaptörvény - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu)) VI. cikk (1) bekezdés szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák”. Az Alaptörvény ugyanezen cikkének (2) bekezdése alapján „Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez...” Az Alaptörvény fenti rendelkezései biztosítják az érintett jó hírnévhez és személyes adatai védelméhez való jogát.

A MOK Alapszabály (https://mok.hu/a-kamararol/alapszabaly) 57./ szerint az etikai bizottsági ülések nem nyilvánosak. Az etikai bizottságok - szintén az Alapszabály szerint - a MOK hivatalos lapjában „személyazonosításra alkalmatlan módon” ugyan közzé tehetik jogerős marasztaló, illetve felmentő határozatukat, azonban különböző – elsősorban adatvédelmi – okokból ez nem vált gyakorlattá.

A MOK elkezdte felülvizsgálni az etikai ülések, az ott készült jegyzőkönyvek és határozatok nyilvánosságának kérdését, és tervezi az etikai döntések összegző publikálását. Adatvédelmi véleményt kértünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH), melynek birtokában véleményezik majd a kérdést a MOK területi szervezetei is. 

 

 

 

 

ESEMÉNYEK