Tagsági információ

A MOK tagok jogai és kötelezettségei (kivonat a MOK Alapszabályából):

II. fejezet

A MOK tagja

12./ A MOK rendes tagjai az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott természetes személyek lehetnek.

13./ Az Alapszabály 8./ pontjában meghatározott személyek a Törvény szerint illetékes területi szervezetnél kérhetik felvételüket a MOK-ba. A tagsági jogviszony a kérelem – melyet aláírt formában, postán vagy személyesen kell benyújtani – területi szervezethez történő beérkezése napjával jön létre.

14./ A tag jogai:

 1. választókerületében a MOK Országos Küldöttközgyűlésébe és területi küldöttgyűlésébe küldöttet, választóke­rületi elnököt jelölhet, területi, illetve országos küldötté választása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tagot, valamint tiszt­ségviselőt jelölhet, valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre jelölést el­fogadhat, s annak elnyerése érdekében kampányt folytathat;
 1. választókerületében választókerületi elnököt, a MOK Országos Küldöttközgyűlésébe és területi küldöttgyűlésébe küldötteket választhat, területi, illetve országos küldötté választása esetén a MOK területi, illetve országos testületeibe, ügyintéző szerveibe tagokat, valamint tisztségviselőket választhat, illetve valamennyi, választással elnyerhető kamarai tisztségre — az összeférhetetlenség szabályaira figyelemmel – megválasztható;
 1. a MOK tevékenységében, rendezvényein részt vehet;
 1. tájékoztatást kérhet a kamara gazdálkodásáról az illetékes kamarai tisztségviselőtől;
 1. megismerheti és szándékai szerint igénybe veheti a MOK valamennyi tagi szolgáltatá­sát, többek között:

ea) informálódása érdekében a kamara információs szolgáltatásait;

eb) orvosi szakmája gyakorlásával összefüggő kérdésekben a kamara jogi és szakmai tanácsadó szolgálatait;

 1. kamarai tagságát – az Alapszabály erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételé­vel – indokolás nélkül megszüntetheti, szüneteltetheti, illetve kérheti annak helyreállítását;
 1. más kamara taggal fennálló vitája esetén közvetítésre kérheti fel a kamarát;
 1. a kamarát, illetve tagjait érintő közérdekű ügyekben panasszal, bejelentéssel, javaslattal, a kamara terü­leti, vagy országos testületeinek vezetőihez fordulhat, amelyre az illetékesnek 30 napon belül érdemi választ kell adnia;     
 1. a foglalkoztatása alapjául szolgáló jogviszonyának megszüntetése esetén a vonatkozó kamarai szabályzatban foglaltak szerint kérheti állásának jegyzékbe vételét;
 1. csoport létrehozásában közreműködhet, abban tagságot, tisztséget vállalhat;
 1. a MOK pártoló tagjának javasolhat természetes személyt, vagy szervezetet;
 • csoportosan meghatalmazhatja a kamarát arra, hogy:

la) munkájával összefüggő szerződéskötése feltételeinek kialakítását, illetve azok esetleges módosítását illetően tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes foglal­koztatóval;

lb) a szakmacsoportját érintő következő tárgyévi finanszírozási szerződés feltételeiről - még a költségvetési törvény elfogadását megelőzően - tárgyaljon és állapodjon meg az illetékes kormányzati szervekkel;

lc) a szakmacsoportját érintően a tárgyévben hatályos finanszírozási szerződés esetle­ges módosításáról tárgyaljon és állapodjon meg a finanszírozóval, illetve amennyiben a módosítás további költségvetési forrást igényel, az illetékes kormányzati szervekkel, függetlenül attól, hogy a módosításra a finanszírozó, vagy a szakmacsoport tett javas­latot.

15./ A tag kötelességei:

 1. a MOK Alapszabályát, a MOK szervezetére és működésére vonatkozó egyéb szabályo­kat, a foglalkozás szakmai szabályait, valamint az Etikai Kódex szabá­lyait ismerje meg és tartsa be;
 1. az adataiban történt változásokat — azok bekövetkeztétől számított 15 napon belül — a tagnyilvántartásnak jelentse be, illetve a saját hozzáférését használva vezesse át;
 1. választott, vagy egyéb kamarai funkciója szerinti feladatainak tegyen eleget;
 1. a mindenkori kamarai tagdíjat — a tagdíjszabályzatban foglaltak szerint — a MOK tagdíjszámlájára határidőre fizesse be;

ESEMÉNYEK