MOK Országos Elnökség

2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról (kivonat)

6.§ (5) Az országos elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik 
a) a 16. § (4) bekezdésében meghatározott fellebbezések elbírálása,
b) az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a 2. § d) pontjában meghatározott véleményezési jogkörök gyakorlása,
c) az alapszabályban meghatározott egyéb kamarai feladatok ellátása.
(6) Az országos elnökség szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály rendelkezhet az elnökség gyakoribb összehívásáról, valamint meghatározhatja az elnökség kötelező összehívásának további eseteit is.
(7) Az országos elnökség a döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
Határozatképességéhez a tagok több, mint felének a jelenléte szükséges.

Dr. Álmos Péter 
elnök 

pszichiáter és rehabilitációs szakorvos, egyetemi docens

Álmos Péter Richter fotó

Az 1001 orvos hálapénz nélkül csoport egyik alapítójaként, majd 2019 óta a kamara elnökségében igyekeztem tenni azért, hogy hivatásunknak méltó társadalmi szerepe,

kiszámítható jövőképe legyen. A kamarában alelnökként 2019- 2023 között fő feladataim többek között a bérrendezés, hozzá kapcsolódóan a hálapénz kivezetése, az orvosképzés feltételeinek megerősítése, az ügyeleti díjak emeléséért folytatott kampány, a 2023 márciusi tagságot megtartó tagtoborzás koordinálása volt, de a nyugdíjak szabályos elszámolásán, valamint a kamarai kommunikációt és szakmai jelenlétet fellendítő applikáció bevezetésén dolgoztam.

Elnökként az érdekvédelmi aktivitáson túl a kamara szakmai szerepének megerősítésére és egy összetartó közösség építésére helyezem a hangsúlyt.

Képesítések: PhD-val, habilitációval, pszichiátria és rehabilitáció szakvizsgákkal rendelkezem.

A betegellátásban 2005 óta dolgozom. 2015 - 2018 között osztályvezetőként, majd a

sürgősségi ambulancia vezetőjeként dolgoztam, állandó klinikai konzíliárusként az elmúlt

évek során szinte minden szakterület problémáiba bepillantást nyertem. Három évig egy

magánklinikán is dolgoztam. 

Egyetemi oktatóként közel két évtizede dolgozom az új orvosgenerációk

oktatásában: TDK hallgatóim OTDK-t és MTA Pro Scientia érmet nyertek. Két kolléga a

vezetésemmel szerzett tudományos doktori címet.

Kutatási területem a komplex mentális betegségek molekuláris genetikája, illetve a

döntéshozatali mechanizmusok kognitív idegtudományi vizsgálata.

Tanulmányutak: Olaszország (2011), Németország (2018-2019)

Nyelvismeret: angol (C1), német (B2)

Dr. Meglécz Katalin
alelnök
  

közegészségtan-járványtan, honvédorvostan,
katasztrófaorvostan, foglalkozás-orvostan, egészségbiztosítás


Meglécz Katalin fotó

Két évtizedes egészségügyi hatósági tapasztalattal, egészségügyi igazgatási tapasztalattal, egészségügyi jogi tevékenységben szerzett tapasztalattal rendelkezem. 

Jelenleg  egészségügyi menedzser MSc szakos hallgató vagyok, korábban közegészségtan-járványtan, honvéd-és katasztrófaorvostan, egészségbiztosítás, foglalkozás-orvostan szakorvosi és jogi szakokleveles orvosi képesítést szereztem.

MOK munkájában pályám kezdetén munkahelyi küldöttként, majd területi  és országos küldöttként vettem részt. 2019-2023 között az országos elnökség titkáraként feladataim közé tartozott a belső szabályzók kidolgozása, a munka elősegítését célzó javaslatok, szakmai vélemények összefogása, munkacsoportok tevékenységének segítése, jogi és szabványosítási ügyek intézése.

A MOK egyik alelnökeként jelenleg feladataim közé tartoznak a MOK mindennapjaival összefüggő ügyek vitele, döntéselőkészítés, részvétel a kamarai anyagok kidolgozásában, az Országos Elnökség hivatali tevékenységének koordinálása,  a jogszabályok véleményezésének, szabványosítási tevékenységek összefogása, kapcsolattartás a társszervekkel, protokolláris feladatok ellátása, részvétel a Kommunikációs Kabinet munkájában.

Szeretném elősegíteni, hogy a Magyar Orvosi Kamara, mint köztestület még hatékonyabb, átlátható, a tagok érdekeit képviselő szervezet legyen. Ennek lehetőségét elsősorban  a szakmai tevékenység megerősítésében, a centralizáltság okozta ellentétek megszüntetésében, valamint az egészségügy transzformációjának elősegítésében látom.


Dr. Böszörményi-Nagy Géza
alelnök

urológus szakorvos

Böszörményi-Nagy Géza 3

Osztályvezető főorvos vagyok egy budapesti kórház urológiáján. 2019-2023 között a MOK Elnökségének tagja, az Országos Etikai Bizottság elnöke voltam. Hiszek a kamarában, ebben a csapatban és abban, hogy megfelelő érdekérvényesítéssel az orvostársadalom és a betegek javára tudunk tenni. Hiszem azt, hogy az eddigi tevékenységem, tapasztalataim alapján hozzá tudok járulni a kamara hatékony tevékenységéhez. A csapatban korelnök vagyok, ebből és az előző elnöki ciklus tapasztalataiból következően mértékletességet, megfontoltságot, céltudatosságot, elfogulatlanságot és politikamentességet szeretnék képviselni.

Az etikai eljárásokat egy átgondolatlan törvénnyel elvették tőlünk, ezt vissza kell szereznünk, de a kamara addig sem maradhat erkölcsi, etikai érdekvédelem nélkül. A jelenlegi rend szerinti pénzbüntetés, megrovás és vezetői megbízás korlátozás nem elegendő, szükséges, hogy kinyilváníthassuk, hogy hol van az a határ, ahol már nem lehet valaki a kamara tagja. Ez a szigorúság a hivatásrend védelmét szolgálja és megfelel az orvostársadalom és a társadalom elvárásainak. Ennek az erkölcsi- etikai érdekvédelemnek a kidolgozását, működtetését és ellenőrzését vállalom el.

 
Dr. Skapinyecz Tibor
alelnök

fogszakorvos, szájsebész

Skapinyecz Tibor

1984-ben szereztem Általános Orvosi diplomát Debrecenben. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tüdőkórház Szájsebészeti és Fogászati Osztályán kezdtem pályámat.

1988-ban Fog- és szájbetegségekből, 1993-ban szájsebészetből szereztem szakvizsgát. 1995-óta jelenleg is vállalkozás formájában Miskolc város és 39 környező település szájsebészeti járóbeteg szakellátását végezzük Kollégáimmal területi ellátási kötelezettséggel, direkt NEAK finanszírozással. 1988 óta viszek fogászati magánrendelést. 

Aktív kamarai tevékenységemet az egyesületi kamara megalakulásától kezdtem.  A kezdetektől folyamatosan területi és országos küldött vagyok, valamint választókerületi illetve megyei fogorvos alelnök, a fogorvosi tagozat választmányának tagja, majd legutóbb a fogorvosok területi szervezetének választókerületi elnöke, két cikluson keresztül területi szervezetünk titkára, utóbbi három ciklusban pedig alelnöke voltam. 

Jelenleg elsődleges munkánk homlokterében a közfinanszírozott alapellátó fogorvosok, iskola fogorvosok és szakellátók súlyos finanszírozási problémái, illetve az ellátás különböző progresszivitási szintjei közötti szétzilálódott betegutak helyreállítása áll. Ezek megoldásához készítünk munkaanyagokat, amelyeket az egészségügyi ágazati vezetőkhöz juttatunk el. Fontos feladatomnak tekintem a fogorvos kamarai tagok képviseletét az Országos Elnökségen belül, ebben szorosan együttműködünk két elnökségi titkár társammal és a Fogorvosok Területi Szervezetének elnökével. 

Dr. Svéd Tamás
főtitkár

aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos

pszichológus, pszichoterapeuta

 Svéd Tamás 3 

2019-ben a MOK Országos Elnökség titkári pozíció jelöltjeként ezt írtam bemutatkozásomban:

" ...tenni szeretnék azért, hogy legkésőbb mire az első szülöttem végez, ő már egy valóban jobb, beteg- és egészségügyi személyzet barátabb, működő egészségügyet örököljön tőlünk. Ezen küzdelem terepét és eszközét remélem megtalálni egy megújuló Magyar Orvosi Kamarában, az Újratervezés hozzám hasonlóan gondolkodó csoportjának aktív tagjaként. Hiszek abban, hogy ha meg tudjuk valósítani programunkat, a Magyar Orvos Kamara visszanyerheti régi fényét és az orvostársadalom bizalmát. így pedig a nagyobb nyilvánosság előtt megjelenve felhívhatja a társadalom, és ezen keresztül a döntéshozók figyelmét az egészségügy problémáira, az orvosok és más egészségügyi  dolgozók gondjaira. Az egészségügy mindenképpen nagy változások előtt áll. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a döntések, változások velünk és általunk történjenek, a MOK és az orvostársadalom tényezője, programadója, elősegítője és nem utolsósorban nyertese legyen ezen változásoknak. Ehhez kérünk bizalmat és segítséget”.

Most visszatekintve az előző ciklusra, látok sikereket és győzelmeket, de kudarcokat és hibákat is.Örökké büszke leszek arra, hogy szerepem volt a paraszolvencia kriminalizálásában. Elértünk egy Magyarországon mindmáig példátlan mértékű béremelést - egyeben más csoport vagy terület sem ért el az orvosokéhoz hasonlót, még ha a szakdolgozóknál mi magunk is küzdöttünk érte. Ez hatalmas siker akkor is, ha a bértáblát ma talán már más hangsúlyokkal rajzolnánk fel, és akkor is, ha a bérek értékállóságáért még meg kell küzdenünk. Számos további tervünket, így a Kamara átalakításáról szólókat is keresztülhúzta a világjárvány. Ugyanakkor a COVID alatt az egészségügyi dolgozók küzdelmükkel, a MOK pedig a szakma es tudomány üzeneteit közvetítő józan hangjával, karakán kiállásával kivívták a társadalom figyelmét és megbecsülését. Így a MOK "a nagyobb nyilvánosság előtt megjelenve" a járvány alatt felhívhatta a figyelmet a járványkezelés visszásságaira, a védekezés fontosságára, a frontvonalon küzdők hősiességére és nehézségeire, a járványt követően pedig – jelentős részben az általam vitt "Realitás projekt" révén - az egészségügy valódi helyzetére és kijavítandó hibáira.

Mindeközben, ha döcögve és sajátosan is, de végre megindult az egészségügy átalakítása, és mi valóban arra törekedtünk, hogy a "döntések, változások velünk és általunk történjenek". Valódi együttműködés és megegyezés helyett azonban először megkaptuk a szolgálati jogviszonyt, majd számos alkalommal hiábavalóan jeleztük az átalakítások veszélyeit és káros hatásait. Mindeközben nem kerestük a bajt és konfliktust, de nem is tértünk ki előle. A MOK követeléseiről és a nyomásgyakorlás megindításáról 2023 februárjában az OKGY döntött - igaz, egyetértésünkkel és irányításunkkal. A következmények ismertek: a kormány egy koncepciós eljárásban 24 óra alatt meghozott törvénnyel elvette MOK kötelező tagságát és az etikai ügyek intézésének jogát. Reakcióként 34000 orvos, a tagok jelentős többsége jelezte, hogy a MOK tagja kíván maradni.

Ebben a ciklusban szeretnék egy régi-új csapatban nekifogni a korábban is vállalt feladatok befejezésének. Békére és együttműködésre törekszünk a MOK-on belül és kívül egyaránt - utóbbi elsősorban nem rajtunk múlik. Itt nem ígérhetek mást, csak az eddig is vallott értékek továbbvitelét.


Dr. Pinke Ildikó
titkár

fogszakorvos, egészségügyi menedzser


Pinke Ildikó

Évtizedeket töltöttem a közfinanszírozott egészségügyi ellátásban, miközben több szakképesítést szereztem. Dolgoztam az alapellátásban iskolafogorvosként, majd az integrációt követően az egyetemi szakellátásban, emellett oktatói és kutatói munkát is végeztem.

Az Egyesült Államokban töltött egy év során azt tapasztaltam, hogy egy jól működő rendszerben az orvosnak szüksége van egyéb kompetenciák megszerzésére és a szakmai szervezetekben való részvételre. Egészségügyi menedzser diplomám olyan szemléletet adott, amelyet az oktatói munkám mellett megyei, majd országos szakfelügyelőként kamatoztattam. Tapasztalatom van a szakképzésben, ezért a mai napig grémiumi-, és szakvizsga bizottsági tag is vagyok. A Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tanácsának tagjaként szakmai állásfoglalások készítésében és szakmai irányelvek fejlesztésében tevékenykedtem.

Több cikluson keresztül MOK országos küldöttként is képviselhettem kollégáimat, közelről láttam, hogy milyen sokrétű a tagok igénye a képviselet irányába.

Elnökségi tagként a minőségfejlesztés, a szakmai irányelvek fejlesztésében való aktív részvétel mellett a MOK Konferencia szervezésében, valamint az oktatás területén dolgozom. Támogatom elnökségi kollégáimnak a fogorvos szakma működésére irányuló törekvéseit.

Dr. Hegedüs Tamás
titkár

fogorvos

 Hegedüs Tamás 

Fontosnak tartom, hogy a kamara kiemelt figyelmet fordítson a pályakezdőkre, és segítse őket orvosi pályafutásuk kezdeti szakaszában. Hiszem, hogy küldetésünk a rezidensek képviseletét ellátni a kamarán belül, ezen területen szeretnék aktívan részt venni az Országos Elnökség munkájában. Bízom abban, hogy tapasztalataim és elképzeléseim hozzájárulnak majd a kamara sikeres működéséhez. Az orvostársadalom egységének, társadalmi megbecsülésének megvalósításán szeretnék tovább dolgozni.

TANULMÁNYOK:

Semmelweis Egyetem - Fogorvostudományi Kar

Diploma megszerzésének éve: 2020.

PhD. képzés 2020- folyamatban

MUNKAHELY:

Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika

Budapest

klinikai orvos

Részt veszek a fogorvostan-hallgatók oktatásában is.

KAMARAI TISZTSÉGEK, TAPASZTALATOK:

Kamarai tag 2020 - folyamatosan

Magyar Rezidens Szövetség gazdasági alelnök: 2022 - folyamatosan

Sikerrel hoztam létre és vezettem különböző kezdeményezéseket, amelyek célja a rezidensek érdekképviselete és szakmai fejlődésük támogatása volt. Ez a pozíció lehetőséget adott arra, hogy széleskörű kapcsolatokat építsek ki a szakma különböző területein dolgozó orvosokkal, és mélyebb betekintést nyerjek azokba a kihívásokba, amelyekkel a fiatal orvosok szembesülnek.

Dr. Keczéry Attila
titkár
háziorvos

Keczéry attila fotó


A Semmelweis Egyetemen végeztem, és rögtön háziorvosnak álltam. 1998-óta dolgozom, 2000 óta vállalkozóként. Évekig, már az egyetem alatt is, mellékállásban dolgoztam az OMSZ kötelékében. 
2023-ban aláírásgyűjtésbe kezdtem az akkor átgondolatlan járóbeteg irányító rendszer bevezetése ellen, valamint az alapellátásban dolgozó szakápolók tervezett fizetésemelési módja miatt - az elsőben sikerrel gyűlt össze több, mint kétezer kolléga aláírása, a másodikban hiába gondoltunk sokan egyet. Ezután keresett meg a MOK akkori vezetése, hogy vállalnék-e szerepet egy új kamarai elnökségben, Álmos Péter elnökjelölt mellett. Novemberben titkárrá választottak az országos küldöttek. A MOK Háziorvosi Csoport vezetője is lettem egy rövid ideig, de erről egészségügyi okból le kellett mondanom - családom kérésének is eleget téve ezzel.

Megválasztásom óta folyamatosan részt veszek az elnökségi munkában, legfőképp az alapellátással, háziorvoslással kapcsolatos ügyekben. A MOK Háziorvosi Csoportjában is dolgozva, számos kisebb-nagyobb sikert már elmondhatok, mint munkám - munkánk - eredménye.

Jelszavam: sose adjuk fel!


Kostyalik János
titkár

klinikai pszichológus, pszichoterapeuta

Kostyalik János fotó


A Magyar Orvosi Kamara nem orvosi diplomásokat tömörítő területi szervezetének, a MOK DTESZ-nek vagyok a tagja.
A Ceglédi Toldy Ferenc Kórházban, pszichiátriai kórházi osztályon dolgozom 2008 óta, így alulnézetből találkozom az egészségügy általános, és a szakmámat érintő szűkebb problémáival. Négy évvel ezelőtt a tenni akarás vágya vitt a szakmai közéleti szereplés felé. Az elmúlt ciklusban területi szervezeti és országos küldött, valamint a MOK Országos Felügyelőbizottságának (OFB) tagja voltam. 2020-ban elvégeztem a MOK Akadémia képzést, hogy jobban megismerjem a Kamara felépítését, működését, az OFB tagjaként pedig rálátásom volt az országos szervezet gyakorlati működésére. 2023-ban a MOK DTESZ tagsága ismét országos küldötté, majd az Országos Küldöttgyűlés a MOK titkárává választott.    


ESEMÉNYEK