PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - felnőtt háziorvosi körzet ellátása

2019-11-20 00:00:00 FORRÁS: mok

Szerző: -

Hírek - Állásajánlat

Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

 

Megye: Győr-Moson-Sopron
Település: Écs
Ellátandó települések száma: Két település (Écs és Ravazd)
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020.01.01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt

Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi praxis betöltésére, önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő működtetésre.

Az ellátandó feladatkör:

Écs és Ravazd községek 080090021 ÁNTSZ kódszámú felnőtt háziorvosi körzetének ellátása, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint.

 

A feladat ellátásának helye:

9083 Écs, Fő utca 80.

9011 Ravazd, Országút utca 96.

A pályázati feltétel az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
 1. iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
 2. három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 3. egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,
 4. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozó igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi cégkivonata és a társasági szerződés másolata,
 5. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása
 6. az Állami Egészségügyi Ellátási Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státuszt) igazolása,
 7. a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
 8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Écs, Ravazd háziorvosi körzet jelenleg Écs Községi Önkormányzat által foglalkoztatott 1 fő asszisztensének – az asszisztencia több mint 10 éve változatlan - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti áthelyezéssel történő teljes munkaidőben és határozatlan időre szóló továbbfoglalkoztatását vállalja,
 9. pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 10. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 11. pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.

A pályázat elbírálási határideje: 2019. december 31.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, postai úton vagy személyesen kell benyújtani.
Postai cím: Écs Községi Önkormányzat 9083 Écs, Fő u. 94.

Személyesen: dr. Szabó Norbert polgármesterhez kell benyújtani.


A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Szabó Norbert polgármester vagy dr. Bertalanné Józsa Judit jegyző nyújt a 06-96/473-168 telefonszámon vagy a polgarmester@ecsafalu.hu email címen.

 

A borítékon kérjük feltüntetni: Felnőtt háziorvosi pályázat Écs-Ravazd

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Écs-Ravazd felnőtt háziorvosi körzetének ellátására. A praxis 2019. szeptember 01. napjától betöltetlen. A praxisjog térítésmentesen, feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. Szolgálati lakás igény szerint biztosított, jelenleg felújítás alatt. Az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a rendelőhelyiséget és berendezéseit. Az önkormányzat átvállalja az egészségügyi szolgáltató helyett a rendelő fűtési költségeit, a víz és csatornadíjat, az áramdíjat, valamint a takarító költségeit. A pályázatokat Écs Községi Önkormányzat, valamint Ravazd Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

 

A jogviszony időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra szól.

 

Écs Községi Önkormányzat                                          Ravazd Község Önkormányzata

       9083 Écs , Fő u. 94.                                                    9091 Ravazd, Országút u. 119/a.

ESEMÉNYEK