MAGYAR ORVOSI KAMARA

HUNGARIAN MEDICAL CHAMBER

Pétfürdő Önkormányzat pályázat - házi gyermekorvosi körzet

2020-02-06 13:47:11 FORRÁS: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat

Szerző: -

Hírek - Állásajánlat

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a település közigazgatási területére kiterjedő – tartósan betöltetlen – házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, közalkalmazotti kinevezéssel vagy vállalkozásban történő ellátására

Ellátandó feladatok:

-    Pétfürdő nagyközség közigazgatási területén a házi gyermekorvosi körzetben gyermekorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő, Pétfürdő. Iskola utca 5. szám alatti rendelőben.

-   Ellátandó lakosságszám NEAK szerződés szerint: 704 fő

Illetmény és juttatások:

- Közalkalmazotti kinevezés esetén: az egészségügyi tevékenység végzésének egyes                               kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet szerint.               

-   Vállalkozásban történő ellátás esetén: alapkezelő általi finanszírozás által biztosított.

Pályázati feltételek:

-   büntetlen előélet (közalkalmazotti jogviszony esetén),

-   cselekvőképesség,

-   csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,

-   magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és   tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz

-   az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végre hajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,

-   vállalkozási formában történő ellátás esetén egyéb feltételek: a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező szerv részéről, a praxis vállalkozási formában történő működtetése, Magyar orvosi kamarai tagság

 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

-    iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,

-    egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata,

-   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata,

-    nyilatkozat a praxis ellátásának módjáról,

-   amennyiben a praxist vállalkozási formában kívánja ellátni, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata

-    részletes szakmai önéletrajz,

-    szakmai gyakorlat igazolása

-    Magyar Országos Kamarai tagságról igazolás

-    praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének igazolása engedélyező hatóság részéről,

-  pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,

-   a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot postai úton, egy példányban kell benyújtani Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata címére: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C, Horváth Éva polgármesternek címezve. A borítékon feltüntetendő: „Házi gyermekorvosi pályázat”

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ az alábbi telefonszámokon kérhető: Horváth Éva polgármester 06 88 787 919

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.  

Elbírálás határideje: a pályázati határidő lejártát követő legközelebbi képviselő-testületi ülés.

Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: 2020. július 1.

A megbízás időtartama

  1. közalkalmazotti kinevezéssel: az Önkormányzat határozatlan idejű szerződést köt, melyben a felek rögzítik a működési feltételeket.
  2. vállalkozóként: határozatlan időtartamra feladatellátási szerződést köt

 

Megjegyzés: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata szükség esetén

  1. önkormányzati érdekből lakást vagy családi házat biztosít
  2. a körzetben az asszisztencia biztosított
  3. ügyeleti ellátásban való részvétel nincs
  4. a körzet 12 hónapja betöltetlen, így tartósan betöltetlennek minősül az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 2. § (1) bekezdés b) pontja értelmében

 

A közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidős, határozatlan időre szól, a munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

Megtekintések száma: 359

Hírek

Választások 2019

E-ügyintézés

Tagsági jogosultság ellenőrző

Közérdekű Adatok

MOK KOMPLEX

Kedvezmények

Tagdij

Területi szervezetek

Tagfelvétel

Kamarai tagok csoportos élet- és balesetbiztosítása

ESEMÉNYEK