Fontos változások jönnek! II./II. rész

2023-07-21 15:30:00

Folytatjuk az elmúlt hetek jogszabályi változásainak összefoglalóját, melyben többek között szó lesz arról is, hogy mi lesz a szakorvosi rendelőintézetben szakrendelést ellátó orvosok munkaidejével;

  • a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet személyi hatálya kiterjesztésre kerül az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és munkavállalóra is;
  • törlésre került az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény végrehajtási rendeletéből (a továbbiakban: VHR.) az a rendelkezés, amely szerint a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás esetén az egészségügyi szolgálati munkaszerződésnek tartalmaznia kell, hogy a kirendelés időtartama tizenkét hónapos időszak alatt összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ez nem jelenti a kirendelés időbeli korlátozásának eltörlését, csupán a munkaszerződésbe foglalás kötelezettsége nem áll már fenn.
  • szintén hatályát veszíti 2023. július 1-től a VHR. azon rendelkezése, amely alapján a szakorvosi rendelőintézetben a szakrendelést ellátó orvosok, a fogászati alap- és szakellátásban dolgozó orvosok, az iskolaorvosok, a fogászok, valamint a bőr- és nemibeteg-, onkológiai, tüdőgyógyászati, pszichiátriai, addiktológiai gondozóban foglalkoztatott orvosok munkaidő kedvezményben részesültek. A szabály szerint ugyanis ezen munkakörökben foglalkoztatottaknak a teljes (általában 8 óra) munkaidejükből csak 6 órát kellett a munkavégzés helyén tölteniük. Ez azonban nem jelentette azt eddig sem, hogy a fennmaradó időben a munkavállaló mentesülne a munkavégzési kötelezettség alól, tehát nem munkaidő kedvezménytől esnek el az érintettek, csupán a fennmaradó időben a munkavégzés helyétől eltérő helyen történő munkavégzés lehetőségétől;
  • 2023. július 1-től szintén nem alkalmazható az a szabály, miszerint a várakozási idő elteltét követően, a tárgyév első napjával kell a magasabb fizetési fokozatba sorolni az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyt. A rendelkezés hatályon kívül helyezéséből tehát arra lehet következtetni, hogy a következő fizetési fokozatba lépés napja megegyezik a várakozási idő elteltének napjával, nem lesz alkalmazható visszamenőlegesen a tárgyév első napjától;
  • a praxisközösségekről szóló kormányrendelet módosítása folytán a praxisközösségi felvételi kérelemben már nem kell arról nyilatkozni, hogy a szolgálatot működtető az orvosával szolgálatonként vállalja a területi kollegiális szakmai vezetői választásokon való részvételt, helyette a prevenciós tevékenységéről a praxiskezelő által meghatározott és a honlapján közzétett jelentés beküldését szükséges vállalni;
  • a továbbiakban a praxisközösségi felvételi eljárás a praxisengedély véglegessé válásától a feladat-ellátási szerződés hatálybalépésének első napját megelőzően is lefolytatható;
  • deklarálásra kerül, hogy a betegség miatti hiányzás esetén az igazolás kiállítása a háziorvos feladata, az igazolás már a betegségről való tudomásszerzéskor is kiállítható, valamint megengedetté válik az orvosi igazolások e-mailen történő megküldése is
  • Az etikai eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező Egészségügyi Tudományos Tanács (a továbbiakban: ETT) választási szabályai is megjelentek, mely alapján a vármegyei etikai bizottságok tagjait az adott megyében működő egészségügyi szolgáltató jelöli, és a vármegyében dolgozó orvosok választják meg. A vármegyei etikai bizottság elnökét az etikai bizottság tagjai választják meg, az eseti etikai tanácsok pedig az etikai bizottság tagjaiból állnak össze. Az országos etikai bizottság tagjai a vármegyei elnökök, az országos elnököt az országos etikai bizottság tagjai választják meg, a személyi és tárgyi feltételeket a Belügyminiszter irányítása alatt álló Országos Kórházi Főigazgatóság biztosítja;

 

Magyar Közlöny 97. és 101. szám MK23097.pdf (kozlonyok.hu); MK23101.pdf (kozlonyok.hu)

A további részleteket itt olvahatja. 

Megtekintések száma: 13189
ESEMÉNYEK