A pszichológusi etika kiemelt jelentősége a betegellátásban

2024-05-29 11:43:00 FORRÁS: Orvosok Lapja. Fotó: Christina Wocintech, Unsplash

Szerző: Torma Fanni szakpszichológus- jelölt, Fendrik Bertalan szakpszichológus-jelölt, Dr. Varga Katalin -

Orvosok lapja - Diplomások (DTESZ)

Az etikai alapelvek kiemelten fontosak a pszichológusi, pszichiátriai munkát végző szakemberek körében, ezek alapos ismerete és illesztése tud segíteni olyan esetben, amikor szakmai/egyéni érdekek/elvek ütköznek egymással. A pszichológusi etika pontjait a Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete által jegyzett Pszichológusok szakmai etikai kódexe (SzEK)* tartalmazza. Ennek legfontosabb alapelveit az alábbi pontok foglalják magukban, melyet a pszichológusok minden szakterületen, így az egészségügyben is kiemelten kezelnek.
*  Magyar Pszichológiai Társaság – Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete 2004: Pszichológusok szakmai etikai kódexe (SzEK). https://mpt.hu/wp-content/uploads/2014/10/Pszichol%C3%B3gusok-Szakmai-Etikai-K%C3%B3dexe.pdf

Az emberi méltóság tisztelete
 
Fontos megemlíteni, hogy nemcsak a pszichológus szakma számára elsődleges alapelv, hanem jogszabály is az élethez és az emberi méltósághoz való jog, mely nem csupán egy az alapjogok közül, de a többi alapjog kiindulópontjául is szolgál.
Ennek értelmében a pszichológus tiszteletben tartja a személy emberi méltóságát, valamint jogát arra, hogy képességeit és személyiségét kibontakoztathassa. A méltóság az alkotmányos alapelveknek megfelelően az emberi élettel eleve együtt járó minőség, amely oszthatatlan és korlátozhatatlan, és ezért minden emberre nézve egyenlő. A pszichológus tiszteli az egyéni, kulturális és szerepkülönbségeket, és mindenkor tiszteletben tartja az emberi jogokat. Magatartása, tevékenysége diszkriminációmentes, ezen belül mentes bármely megkülönböztetéstől, nevezetesen faj, bőrszín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más meggyőződés, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtételtől.
 
Egészségügyi és betegellátás során az emberi méltósághoz való jog akkor érvényesül, ha a betegekkel emberhez méltóan bánnak. Az egészségügyben dolgozók az emberi élet méltóságát és a pácienseik érdekeit tiszteletben tartva járnak el, és ennek mentén kerülniük kell a mindennemű hátrányos megkülönböztetést.
 
Elkötelezettség és felelősség

Ennek értelmében a pszichológus a kapcsolatait a bizalomra és a kölcsönös megértésre alapozza. Felelősséget érez a társadalom, a szűkebb közösség és a kliensei iránt. Együttműködik a kollégáival és az intézményekkel. A pszichológus a kölcsönös együttműködés elvei szerint folytatja pszichológusi tevékenységét, melynek során eleget tesz korrekt tájékoztatási kötelezettségének. Ügyel arra, hogy mások is etikusan viselkedjenek és betartsák a SzEK előírásait. A közjó érdekében önzetlenül is tevékenykedik.
Egészségügyi környezetben még inkább fontos szem előtt tartani, hogy a beteg ember állapotánál fogva érzékeny és kiszolgáltatott. A beteg mögött meglátni az egyént, és az ő személyes igényeire szabni az ellátást, amennyiben van erre lehetőség, minden esetben növeli az egyén autonómiáját, a saját betegsége feletti kontroll élményét, és a személyes, ítéletmentes bizalmi kapcsolat teret biztosít a gyógyulásra.

Feddhetetlenség

A pszichológus tevékenységének egy alappillére a feddhetetlenség, amely a pontosságot, becsületességet és őszinteséget foglalja magában minden szakmai gyakorlatban. Ez lefedi a tudományos kutatás, az oktatás és az egészségügyi területén végzett pszichológusi tevékenységet is. A pszichológusok elkötelezettek amellett, hogy munkájuk során betartsák az ígéreteiket, és kerülik az irreális kötelezettségvállalásokat. Szakmai integritásukat tükrözi a tények, adatok és eredmények pontos és becsületes bemutatása, kerülve ezen információk meghamisítását, jogtalan elsajátítását, manipulálását vagy szándékos félreértelmezését. Ez az etikai követelmény különösen fontos az egészségügyi kontextusban, ahol a pszichológusok javaslatai és döntései jelentős hatással lehetnek az egyének kezelésére és gyógyulására. A feddhetetlenség elve biztosítja, hogy a pszichológusok által nyújtott információk és szolgáltatások megbízhatóak, átláthatóak legyenek és a páciensek legjobb érdekét szolgálják. A pszichológusoknak tudatában kell lenniük annak is, hogy munkájuk során etikai dilemmákkal szembesülhetnek, és ezeket a helyzeteket a professzionális irányelvek és a személyes integritásuk tiszteletben tartásával kell kezelniük.

Szakszerűség

A pszichológiai szakma etikai irányelvei kihangsúlyozzák a szakszerűség fontosságát. Az egészségügyi helyzetek kezelésében a pszichológusok tudatában vannak képességeik és tudásuk határainak, valamint azoknak a lehetséges káros következményeknek, amelyek a nem megfelelő gyakorlat eredményeként jelentkezhetnek. Ez az elkötelezettség magában foglalja a kliensek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének és azonos minőségű ellátásának biztosítását, függetlenül személyes, anyagi vagy társadalmi helyzetüktől. A pszichológusok döntéseinek jelentős hatása lehet az érintettek életminőségére és jólétére, ezért alapvető fontosságú, hogy tevékenységüket a legmagasabb szakmai normák és irányelvek szerint végezzék. Ez magában foglalja, hogy döntéseiket objektív szakmai ismeretekre alapozzák, mentesek legyenek minden személyes, anyagi, szociális, szervezeti vagy politikai befolyástól, amely hozzáállásukra vagy szakmai integritásukra hatással lehet. A pszichológusok szakszerűsége azt is jelenti, hogy folyamatosan törekszenek tudásuk és készségeik fejlesztésére, részt vesznek továbbképzéseken, és naprakészek a szakterületükön történő legújabb kutatások és fejlesztések terén, ami biztosítja, hogy képesek legyenek hatékonyan reagálni a változó egészségügyi igényekre és kihívásokra, miközben fenntartják és elősegítik a megfelelő pszichológiai ellátás minőségét.

Segíteni akarás

A segíteni akarás elve, melyet a „primum nil nocere” – elsősorban a „ne árts!” – ősi orvosi alapelv határoz meg. Ez az elv kiterjed minden pszichológiai tevékenységre, legyen szó kliensekkel folytatott közvetlen munkáról, szakmai kommunikációról vagy akár a kliensekről szóló írásos dokumentációkról. A pszichológus elsődleges célja, hogy támogatást nyújtson azoknak, akik hozzá fordulnak segítségért, miközben mindent megtesz az esetleges ártalmak elkerülése érdekében.
Ez az irányelv azt is magában foglalja, hogy a pszichológus odafigyel saját fizikai és mentális jólétére, hiszen csak így képes hatékonyan segíteni másokon. A pszichológus tudatában van annak, hogy saját egészségi állapota közvetlenül befolyásolhatja képességét arra, hogy a kliensek számára a lehető legjobb támogatást nyújtsa. Ezért fontos, hogy folyamatosan figyeljen saját jólétére, és szükség esetén időben kérjen segítséget, hogy megőrizze szakmai hatékonyságát és empátiás képességét. A pszichológus segíteni akarása az etikai irányelvekben gyökerezik, amelyek arra ösztönzik, hogy felelősségteljesen és empátiával közelítsen minden egyes klienshez, tiszteletben tartva azok egyéniségét, szükségleteit és jogait. Ez az alapelv biztosítja, hogy a pszichológusok minden tevékenységük során az emberi méltóságot és a pozitív változás elősegítését helyezzék előtérbe.

 Összefoglaló

A cikk által bemutatott alap- és irányelvekről elmondható, hogy kritikus jelentőségűek az egészségügyi területen dolgozó pszichológusok számára, mivel segítenek az esetleges szakmai vagy egyéni érdekütközések kezelésében. Az emberi méltóság tiszteletben tartása, az elkötelezettség és felelősség érzése, a feddhetetlenség elve, a szakszerűség iránti elkötelezettség és a segíteni akarás mind olyan alapelvek, amelyek mentén a pszichológusok hatékonyan tudnak dolgozni és biztosítani tudják a betegeik számára a legjobb ellátást. Az etikai irányelvek betartása és a pszichológusok által képviselt magas szakmai normák segítenek abban, hogy a betegek bizalommal forduljanak hozzájuk, és az egészségügyi szakemberekkel együttműködve hitelesen és hatékonyan járuljanak hozzá a páciensek jólétéhez és gyógyulásához.
Megtekintések száma: 848

Pszichológus, mikrobiológus, biokémikus, sugárfizikus és molekuláris biológus tagjaink rovata

ESEMÉNYEK