A kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) változásai

2020-11-19 12:15:00 FORRÁS: Orvosok Lapja

Szerző: Ránkli Melinda főkönyvelő, MOK Országos Hivatal

Orvosok lapja - Jogos kérdések

Az országgyűlés 2020. július 3-i ülésnapján elfogadta a Magyarország 2021. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvényt, mely több ponton módosítja, 2021. január 1-től jelentősen szigorítja a hatályos kata-törvényt.

A 2020. évet érintő változások
1. Mentesség a tételes adófizetési kötelezettség alól
A koronavírus-járvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében meghozott 47/2020. (III. 18.) kormányrendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és az egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) kormányrendelet szabályait a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggésben megalkotott, átmeneti szabályokat tartalmazó 2020. évi LVIII. törvény átvette és tételesen felsorolja azokat a tevékenységi köröket, amelyekkel foglalkozó kisadózó vállalkozások mentesülnek a tételes adó megfizetése alól 2020. márciustól júniusig terjedő időszakban. A mentesítést az a kata-törvény (2012. évi CXLVII. törvény) hatálya alá tartozó egyéni, illetve társas vállalkozás alkalmazhatja, amelyik már 2020. február hónapban is a törvény hatálya alá tartozott.
A rendelkezés többek között a következő TEAOR-számmal azonosított tevékenységet tényleges főtevékenységként végzőkre terjed ki:

egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEAOR 8690)
szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEAOR 8622)
általános járóbeteg-ellátás (TEAOR 8621)
fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEAOR 8623)
fekvőbeteg-ellátás (TEAOR 8610)

Tényleges főtevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, melyből a kisadózó vállalkozásnak a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele származott. Ha több ilyen is van, akkor legalább az összes bevétel 30%-a ebből a tevékenységből származott.
A tételes adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és a pénzbeli ellátások összegét sem. A mentességgel érintett adóalanyok esetében a kata-törvény 8. § (6) bekezdésében meghatározott évi 12 millió forintos értékhatárt sem kell csökkenteni azokra a hónapokra tekintettel, amelyre vonatkozóan a tételes adót nem fizették meg (kata-tv. 32/E. § (3) bekezdés).

2. Pótlékmentes részletfizetés
További könnyítés a kisadózó vállalkozások részére, hogy a 2020. március 1. előtt esedékessé vált, kata-törvény szerinti adótartozását a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól (2020. július 1.) tízhavi egyenlő részletben fizetheti meg. Az egyes részleteket a tárgyhó 12. napjáig kell megfizetni; a veszélyhelyzet, illetve a részletfizetéssel érintett időszakra vonatkozóan az adóhatóság nem számít fel pótlékot. Ha azonban az adózó a részletfizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, akkor a kedvezményre való jogosultságot elveszíti, és az adótartozás pótlékkal növelt összege egy összegben esedékessé válik.

3. Egyéni vállalkozók nyilvántartása

2020. július 1-től az egyéni vállalkozók nyilvántartását átvette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a belügyminisztériumtól. Ettől az időponttól kezdve a vállalkozói tevékenység szüneteltetését is a NAV-hoz kell bejelenteni. Tekintettel arra, hogy ettől fogva ez az információ az adóhivatal rendelkezésére áll, a korábbi kata-törvény szerinti bejelentési kötelezettségnek már nem kell eleget tenni, az adóhivatal pedig a tételes adófizetési kötelezettség előírását hivatalból felfüggeszti a szüneteltetés időtartamára (kata-tv. 8. § (11) bekezdés).

2021-től hatályos változások

1. Adóelőny többszörözésének kizárása
A 2021. január 1-jén hatályba lépő változás értelmében a magánszemély csupán egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként. Az átmeneti szabály rögzíti, hogy az adóhivatal január 1-jén vizsgálja, hogy az „egyetlen jogviszony” kritérium teljesül-e. Amennyiben nem, az adóhivatal az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszony tekintetében törli a magánszemélyt a bejelentett kisadózók köréből (kata-tv. 32/E. § (1) bekezdés). Azoknak a magánszemélyeknek tehát, akik jelenleg egyidejűleg több jogviszonyuk tekintetében is kisadózónak minősülnek, év végéig döntést kell hozniuk, hogy kisadózói jogviszonyukat hol kívánják megőrizni, és a többi jogviszony tekintetében ki kell jelentkezniük a kisadózói körből.

2. Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel
A kata-törvény január 1-jén hatályba lépő rendelkezése 40%-os mértékű adófizetési kötelezettséget ír elő abban az esetben, ha a kisadózó vállalkozás a vele kapcsolt vállalkozási viszonyba álló kifizetőtől szerez bevételt. Ha a bevétel juttatója az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.) szerinti kifizető, akkor a 40%-os adókötelezettség a juttatott bevétel után ezt a kifizetőt terheli. A juttatás hónapját követő hónap 12-éig az adó összegét a kifizető megállapítja, bevallja és befizeti, a bevallásban pedig feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét (kata-tv. 8. § (6a) bekezdés).
Abban az esetben viszont, ha a kapcsolt vállalkozás külföldi, akkor a bevétel megszerzésének hónapját követő hónap 12-éig a kisadózó vállalkozásnak kell a 40%-os mértékű adót megállapítani és befizetni (kata-tv. 8. § (6b) bekezdés).
Kapcsolt vállalkozás: a társasági adóról szóló törvény 4.§ (23) bekezdése szerinti személyeket kell érteni alatta, leggyakrabban 
  • az adózó és az a személy, amelyben az adózó vagy amely az adózóban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik, 
  • az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg,
  • az adózó és más személy, ha harmadik személy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik, azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni.
Kifizető: az adózás rendjéről szóló törvény 7. § (31) bekezdése szerint az a belföldi illetőségű jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá eső jövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást közvetlenül vagy megbízottja (posta, hitelintézet) útján teljesíti.

3. A 3 millió forintot meghaladó bevétel adókötelezettsége

2021. január 1-től az ugyanazon kifizetőtől származó azon bevételt is 40%-os adófizetési kötelezettség terheli, amely év elejétől összesítve meghaladja a 3 millió forintot. Ha a bevétel juttatója belföldi kifizető, akkor a 40%-os adót a bevétel juttatójának, a kifizetőnek kell a juttatás hónapját követő hónap 12-éig megállapítania, bevallania és befizetnie, a bevallásban pedig feltünteti a kisadózó vállalkozás adószámát, nevét és címét (kata-tv. (6c) bekezdés).
Amennyiben a bevétel külföldi kifizetőtől származik, a 40%-os adó megfizetésére kötelezett személy a kisadózó vállalkozás lesz (kata-tv. 8. § (6d) bekezdés).
Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget, 
  • amely után a kifizető vagy kisadózó vállalkozás a kata-törvény 8. § (6a) és (6b) bekezdése szerint a kapcsolt vállalkozási jogviszony miatt már megfizette a 40%-os adót,
  • amelyet a kifizető az Egészségbiztosítási Alapból származó finanszírozásként juttat az egészségügyi szolgáltató kisadózó vállalkozásnak,
  • amelyet a kifizető valamilyen jogszabályban meghatározott díjszabás alapján juttat az arra jogosult kisadózó vállalkozásnak,
  • amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.
4. Adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség
A kifizetők kötelezettsége
Az Art. szerinti kifizetőnek 2021. január 1-től a tárgyévet követő év március 31-ig adatot kell szolgáltatnia a NAV részére, ha a kisadózó vállalkozásnak a naptári évben egymillió forintot meghaladó összegű bevételt juttatott. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a kisadózó vállalkozás nevét, székhelyét, adószámát, valamint nyilatkozni kell a kisadózó vállalkozás részére juttatott, annak bevételének minősülő összegről is.
A kifizetőnek tájékoztatási kötelezettsége van a kisadózó vállalkozások felé is tárgyévet követő év január 31-éig a tárgyévben kifizetett, 40%-os mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegekről.
A kisadózó vállalkozások kötelezettsége
A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő kisadózó vállalkozásnak a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatnia kell a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. A 2020. december 31-éig létesített és 2021-ben is fennálló szerződéses jogviszonyok esetében a kisadózó vállalkozásnak a tájékoztatást első ízben 2021. január 15-éig kell a kifizető felé megtennie. Ezt követően akkor van a kisadózó vállalkozásnak ismételten tájékoztatási kötelezettsége, ha jogállásában változás történik (kata-tv. 32/E. § (2)).
Megtekintések száma: 8036

Az egészségügyet érintő jogszabályok változását követő és értelmező rovat.

ESEMÉNYEK